OSN-SAbstraktOSN-E

Analytická metoda, která pomocí imunochemické reakce s enzymatickou detekcí umožňuje stanovit v neznámém vzorku koncentraci analytu. Je speciálním případem EIA. Indikátor imunochemické reakce je označen enzymem s vysokým číslem přeměny.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

RIA IRMA EIA

 

OSN-STextOSN-E

ELISA má heterogenní povahu, vyžaduje separaci volné a vázané frakce indikátoru. ELISA může být kompetitivní a nekompetitivní.

 

HETEROGENNÍ

Kompetitivní       -se značeným antigenem

-se značenou protilátkou

 

 Nekompetitivní -se značenou protilátkou

 

Indikátorem imunoanalytické metody je enzymový konjugát. Podle povahy substrátu je reakci možno detekovat spektrofotometricky, nefelometricky, fluorometricky, luminometricky.

 

-         Heterogenní kompetitivní se značeným antigenem

 Soutěživá reakce mezi analytem a analytem označeným enzymem (konjugátem) o vazebná místa na protilátce (analogie s RIA). Po separaci volné a na protilátku vázané frakce proběhne detekční enzymatická reakce. Změřením koncentrace vzniklého produktu (nebo úbytku substrátu) lze stanovit hladinu analytu. Kalibrační závislost je nelineární (ke kalibraci je třeba použít dostatečný počet kalibračních bodů), odezvový signál může být přímo, ale také nepřímo úměrný koncentraci analytu (záleží na tom, zda se měří volná nebo vázaná frakce a rovněž záleží na povaze substrátu - s úbytkem substrátu absorbance klesá nebo stoupá).

 

-          Heterogenní kompetitivní se značenou protilátkou

 V tomto případě musí být antigen navázán na pevnou fázi. Při  kompetitivní reakci s antigenem v neznámém vzorku se ustaví rovnováha. Nenavázaný konjugát je odstraněn z reakční směsi promytím a konjugát vázaný na pevné fázi je inkubován s enzymovým substrátem. Je možné měřit i volnou frakci nenavázaného konjugátu. Kalibrace je nelineární, její charakter závisí na zvoleném typu reakce a charakteru substrátu. Detekce může být fotometrická, fluorometrická i luminometrická podle typu substrátu.

 

-          Heterogenní nekompetitivní enzymoimunoanalýza

 Obvykle se používá dvojice protilátek proti dvěma různým antigenním determinantám analytu (analogie IRMA). Na jednu z protilátek je kovalentně navázán enzym. Druhá protilátka bývá navázána na pevnou fázi. Po ustavení rovnováhy se vytváří "sandwich" a následuje odstranění nenavázaného konjugátu. Po přidání substrátu je výsledný produkt kvantifikován. Kalibrace je nelineární v  (nutno použít dostatečný počet kalibračních bodů). Podle toho, kterou frakci konjugátu použijeme k měření a o jaký substrát se jedná, je koncentrace analytu přímo nebo nepřímo úměrná odezvovému signálu (fotometrie, luminometrie, fluorometrie). Metoda není sice univerzálně použitelná (vyžaduje analyt minimálně se dvěma odlišnými antigenními determinantami), ale už z teoretického principu je citlivější a specifičtější než metody kompetitivní.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

ELISA (enzyme-linked imunosorbent assay) je speciálním druhem EIA (heterogenní nekompetitivní nebo nekompetitivní EIA). Další nepřesností je řazení některých EIA mezi FIA a LIA, i když indikátorem je enzym a k detekci se používá fluorogenní substrát nebo  substrát vykazující luminiscenci.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

V imunoanalýze byly enzymy poprvé aplikovány v roce 1971 Engvalem, Perlmannem, Van Weemanem a Schuursem.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

B. Rothfeld: Nuclear Medicine in vitro. Lippicott Co. 1983

Zichová, Hušák, Šafarčík: Vyšetřovací metody in vitro v nukleární medicíně. IPVZ Brno, 1993

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Šafarčík Kristian  

Datum aktualizace: 26. 11. 1998