*dat_xx - datum a čas formalizovaně

Zadávání datumu a času ve formalizovaném tvaru.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

Popis pro všechny dat_xx, kromě dat_du:

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

 

 

datum

 

 

 

format

a

-3

?

formát údaje

 

 

pokyny:

viz format - pokyny

poznámky:

DTS implicitní

 

 

Popis pro dat_du:

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

 

 

datum

 

 

 

format

a

-3

?

formát údaje

 

 

pokyny:

viz format - pokyny

poznámky:

DTS implicitní

 

typ

a

 

1

způsob zadání datumu a času

[LVTZDCUN] # viz obsah číselníku

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Odkaz na související dokumenty:

 

evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků

evidence časů zpracování souboru

 

 

Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:

 

*dat_xx

pokyny k celému bloku:

Použité datumy a časy se dělí na služební parametry zpracování (atributy) a na přenášená data (samostatné elementy).

 

V blocích DS 3 je používáno:

·          dat_os - odeslání souboru

·          dat_ds - doručení souboru

·          dat_ak  - aktualizace elektronické karty

·          dat_od  - počátek časového období např. pojištění od

·          dat_do  - konec časového období např. pojištěn do

·          dat_du  - datum (čas) události - např. zjištění rizikového faktoru, odběr vzorku, datum očkování

·          dat_dn - datum (čas) narození

·          dat_de - datum (čas) úmrtí

·          dat_ds - datum splatnosti

·          dat_or  - odečet (čas) reakce očkování

·          dat_po - datum příštího očkování   

·          dat_dv - datum předpokládaného dodání plnohodnotného výsledku (zařazeného do tzv. ”přepisu”)

·          dat_za - datum (čas) žádosti

·          dat_zt - datum (čas) zahájení transportu vzorku do laboratoře

·          dat_pl - datum (čas) převzetí vzorku laboratoří (a zahájení zpracování)

·          dat_vv - datum (čas) vydání výsledku laboratoří (odeslání výsledku)

·          dat_vyp - datum vyplnění výkazu (pro výkazy ÚZIS ČR)

·          dat_poc_hosp - datum počátku hospitalizace

 

V blocích „KU“ v DS 4 je používáno:

·          dat_poz - datum a čas vzniku požadavku

·          dat_prov_od - datum (čas) požadovaného provedení „od“

·          dat_prov_do - datum (čas) požadovaného provedení „do“

·          dat_prov - datum (čas) provedení (události)

·          dat_real_od - datum (čas) realizace „od“

·          dat_real_do - datum (čas) realizace „do“

·          dat_vydani - datum a čas vydání zakázky

·          dat_akc - datum a čas sdělení o stavu akceptace

·          dat_vypis_od - datum (čas) počátku intervalu pro výpisy zpráv

·          dat_vypis_do - datum (čas) konce intervalu pro výpisy zpráv

 

V blocích v DS 4 je používáno:

·          dat_stav_prac - datum a čas změny stavu pracoviště (v bloku zzs_vl)

 

V blocích DS 3 pro HPN (hlášení pracovní neschopnosti) je používáno:

·          dath_od - datum počátku - význam dle kontextu použití

·          dath_du - datum vystavení neschopenky

·          dath_ru - datum rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti

·          dath_do - datum konce - význam dle kontextu použití

·          dath_vy - datum vystavení zpětného souhlasu

·          dath_uk - datum vystavení pracovní neschopnosti rozhodnutím SSZ

·          dath_zm - datum změny péče

·          dath_diag_zm - datum změny diagnózy

Všechny datumy pro HPN mají formát D (pouze datum).

 

Jako atribut bloků DS je používáno

·          dat_ab - aktualizace bloku, formát DTS

·          dat_vb - vytvoření bloku, formát DTS

 

příklad:

<dat_du format=”DTS” typ="A" >2001-09-28T15:29:00</dat_du>

 

format

pokyny:

Formát údaje uvádí následující tabulka.

 

formát:            popis:                                              struktura:

D                       datum                                              YYYY-MM-DD

DT                     datum a čas                                    YYYY-MM-DDTHH:MM

DTS                  datum a čas v sekundách              YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

MR                    měsíc a rok = neúplné datum   YYYY-MM            

R                       rok = neúplné datum                    YYYY

 

Preferované formáty - DTS, DT a D

Formát jen pro samotný čas (bez datumu) není záměrně zaveden.

 

Je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.

 

Ke struktuře se nepřipojují informace typu GMT/UTC !

 

 

typ

Obsah číselníku LVTZDCUN:

Způsob zadání datumu a času:

A= automatický (přesný čas)

O = objednavatelem (korektní čas) - například údaj ze žádanky

L =laboratoří (korektní čas) - například čas odběru pacienta laboratoří

I = implicitní čas (odhadnutý nebo ”tabulkový” čas)