OSN-SAbstraktOSN-E

Prochází-li světelný paprsek nějakým prostředím, je určitý podíl dopadajícího světla absorbován, jistý podíl projde beze změny a jistý podíl je rozptýlen. Rozptýlené světlo lze studovat tak, že je pozorováno pod úhlem 90° ke směru dopadajícího paprsku. Převážná část světla se přitom rozptýlí beze změny vlnové délky (Rayleighův rozptyl), ale vedle toho dochází v malé míře k rozptylu světla doprovázenému změnou vlnové délky. Je-li dopadající světlo monochromatické, tzn. jde-li např. o jedinou čáru atomového spektra, bude ve spektru roz­ptýleného světla jistý počet čar, jejichž vlnová délka je ve srovnáni s původní vlnovou délkou posunuta. Lze pozorovat čistá rotační a vibračně-rotační Ramanova spektra, jež představuji protějšek absorpčních spekter v daleké i blízké infračervené oblasti. Ke studiu Ramanových spekter se užívá zdrojů vysílajících záření ve viditelné nebo ultrafialové oblasti. V mnoha případech se Ramanova a infračervená spektra dané molekuly vzájemně doplňují, protože vibrace a rotace, které se neprojeví v infračerveném spektru, mohou být docela dobře aktivní ve spektru Ramanově.

Je třeba si uvědomit rozdíl mezi Ramanovým rozptylem a fluorescencí. V obou případech vzniká totiž světelné kvantum, které má frekvenci odlišnou od frekvence kvanta dopadajícího. V případě fluorescence soustava nejdříve absorbuje kvantum hv a teprve potom vyzáří kvantum hv"; dopadající světlo musí tedy mít takovou frekvenci, aby ho soustava mohla absor­bovat. Naproti tomu v případě Ramanova rozptylu může mít dopadající zářeni frekvenci libo­volnou. Ramanův rozptyl je důsledkem toho, že dopadající světlo indukuje v mol ekule dipólový mo­ment. Má-li některá vibrace či rotace být aktivní v Ramanově spektru, musí se při rotaci či vibraci měnit polarizovatelnost molekuly. Polarizovatelnost se mění při rotaci jakékoliv nekulové molekuly, takže rotační Ramanova spektra je možno získat u převážné většiny molekul; tato spektra poskytují podrobná data o hladinách rotační energie a doplňují tak údaje vyplývající z mikrovlnných spekter.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·      Absorpční spektrofotometrie

·      Spektrofotometrie infračervená

·      Spektroskopie

·      Spektrální techniky

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová