Optické techniky

 

Optické metody patří mezi fyzikální analytické metody.

Využívá se při nich jevů, vznikajících v důsledku vzájemného působení elektromagnetického záření a analyzované soustavy.

 

Mezi optické metody analytické chemie patří nejvýznamnější detekční metoda v klinické biochemii – fotometrie.

 

Spektroskopie je obor, který se zabývá studiem interakcí látek s elektromagnetickým zářením. Ze změřených frekvencí absorbovaného nebo emitovaného záření lze získat údaje o jednotlivých energetických hladinách a z těchto dat následně vyvodit podrobné informace o struktuře molekul nebo krystalů, jimž studovaná spektra přísluší.

 

Obecné principy

 

Spektroskopie, spektrofotometrie – definice, pojmy,  něco z historie

 

Úvod do optických metod

 

Vlastnosti světla 

 

Elektromagnetické záření

 

Elektromagnetická spektra

 

Princip absorpční elektronové spektroskopie

 

Lambert-Beerův zákon

 

Absorpční spektra

 

Optické spektrální metody

 

Emisní spektrální metody

 

emisní spektrální analýza

 

plamenová fotometrie

 

Absorpční spektrální metody  přehled

 

 

 

Luminiscenční metody

 

 Fluorimetrie

 

 Luminometrie

 

Fosforescence

Fluorescence

Chemiluminiscence

Bioluminiscence

 

 

 

 

 

 

  

Nejpoužívanější optickou metodou v klinických laboratořích je fotometrie (fotometry). Mezi emisní spektrální metody patří v klinické biochemii často využívaná plamenová fotometrie FAES absorpční spektrální metody v laboratořích obvykle zastupuje atomová absorpční spektrometrie (AAS).

Luminiscenční metody (fluorimetrie, laserem indukovaná fluorimetrie, luminometrie) nacházejí pro svou citlivost a schopnost selektivně absorbovat záření zdroje široké uplatnění v detekčních systémech řady imunochemických analyzátorů nebo jsou selektivními detektory v sestavách instrumentace separačních technik (např. chromatografie kapalinová, kapilární elektroforéza).

 

Nefelometrie a turbidimetrie zastupují analytické metody, při kterých se využívá rozptylu záření na heterogenních částicích v koloidních roztocích a mikrosuspenzích (metody měření zákalu).

 

Optická metoda založená na měření indexu lomu (refraktometrie) se používá jako rychlá orientační metoda např. při ověření složení směsí některých rozpouštědel v mobilních fázích v chromatografických metodách, dříve se tato technika využívala určování koncentrace celkových bílkovin v séru.

 

 

Příklady optických technik

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

 

Atomová absorpční spektrofotometrie

AAS

AAS

 

 

Absorpční spektrofotometrie

 

 

 

 

Absorpční spektrofotom. registrační

ASREG

 

 

 

Absorpční spektrofotom. derivační 

ASDERIV

 

 

 

Absorpční spektrofotometrie typu end point

ASEP

 

 

 

Absorpční spektrofotometrie kinetická

ASKIN

 

 

 

Absorpční spektrofotometrie

AS

 

 

 

Denzitometrie

D

 

 

 

Fluorimetrie

FLUORIM

 

 

 

Fotooptické stanovení

PHOTOEST

 

 

 

Fotooptické stanovení (laser)

LASER

 

 

 

Fotooptické stanovení (světlo)

LIGHT

 

 

 

Laserem indukovaná fluorimetrie

LIF

LIF

 

 

Luminometrie

LUMINO

 

 

 

Nefelometrie

NEPHEL

 

 

 

Nefelometrie - PENIA

PENIA

 

PETIA

 

Nefelometrie-laserová

LN

 

 

 

Polarimetrie

POLARIM

 

 

 

Refraktometrie

REFR

 

 

 

Rentgenová difrakce

XRAYDIF

 

 

 

Spektrofotometrie Ramanova

RS

 

 

 

Spektrofotometrie reflexní

ASREFL

 

 

 

Spektrofotometrie-FAES

FAES

Flame photometry, FP

 

 

Spektrofotometrie infračervená

IR

IR, IČ

 

 

Spektroskopie-IR

ASIR

 

 

 

Turbidimetrie

TURB

 

 

 

Turbidimetrie - PET

PETIA

PETIA

PENIA

 

UV spektrometrie

ASUR

 

 

 

 

Metody související

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

Koagulační techniky

Agregační křivka opticky

AGROPT

 

 

Koagulace (opticky)

COAGOPT

 

 

Imunochemické techniky

FEIA

FEIA

FEIA

EIA

Imunoanalýza fluorescenční kompetitivní

FIA

FIA

 

Imunoanalýza fluorescenční polarizační

FPIA

FPIA

 

Imunoanalýza luminiscenční nekompetitivní

ILMA

ILMA

 

Imunoturbidimetrie

IMUTURB

 

 

LEIA

LEIA

LEIA

EIA

Imunoanalýza luminiscenční kompetitivní

LIA

LIA

 

Fluorescenční imunoanalýza na mikročásticích

MEIA

MEIA

EIA

Mikroskopické techniky

 

Mikroskopie (světlo)

LMICROS

 

 

Mikroskopie

MICROS

 

 

Mikroskopie fluorescenční

FMICROS

 

 

Mikroskopie (IF, nepřímá)

IFMICROS

 

 

Mikroskopie (IF, přímá)

DFMICROS

 

 

Mikroskopie (polarizační)

LMICROSP

 

 

Mikroskopie ART

MAART

 

 

Mikroskopie bakteriol. - Giemsa

MAGIE

 

 

Mikroskopie bakteriol. obecná

MAGEN

 

 

Mikroskopie helmintů

MPBTH

 

 

Mikroskopie mykologická

MYGEN

 

 

Mikroskopie paraz. obecná

MPGEN

 

 

Mikroskopie-elektron.

TEMICROS

 

 

Mikroskopie-elektron. rastr.

REMICROS

 

 

Různé

Optická rotační disperze

ORD

 

 

Testační proužek

TESTSTR

 

 

Cytometrie průtoková

FLOWCYT

 

 

 

 

 

Další informace

Rejstřík

 

Jaroslava Vávrová

.