OSN-SAbstraktOSN-E

Při použití v hematologických analyzátorech proud buněk vystavených laserovému paprsku propouští a částečně lomí nebo polarizuje jeho světlo. Rozptyl světla je detekován čidly a z kombinace údajů čidel je stanoven druh buňky.

 

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Laserem indukovaná fluorimetrie

Laser - emise fotonu

Laser - princip činnosti

Lasery - druhy

Laser: rubínový

Laser: polovodičový

Lasery: He - Ne a CO2

 

 

OSN-STextOSN-E

Slovo “laser” je akronym anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla stimulovanou emisí záření. Na obrázku je schematicky znázorněno, jak může dojít k tomu, že svě­telné vlnění o charakteristické frekvenci hn vstoupí do hmotného prostředí, vyvolá tam elektro­magnetickou poruchu u molekul, jež jsou v excitovaném stavu, a tím způsobí, že tyto mole­kuly vyšlou záření o stejné frekvenci n, jež je přesně ve fázi se zářením dopadajícím. Stimulo­vaná emise je vlastně pravým opakem absorpce. V klasickém případě, kdy při průchodu svě­telného vlnění prostředím dochází k absorpci, má prošlé světelné vlnění nižší amplitudu, avšak nezměněnou frekvenci i fázi. V případě, kdy nastává stimulovaná emise, má sice prošlé vlnění rovněž nezměněnou frekvenci i fázi, avšak jeho amplituda je vyšší.

 

 

Funkce laseru spočívá ve stimulované emisi fotonů hv.

a)       Molekula v základním stavu absorbuje foton, a tím se dostane do stavu excitovaného.

b)      Molekula, která se dostala do excitovaného stavu, vysílá samovolně foton a vrací se zpět do základního stavu.

c)       Dopadající foton naráží na molekulu, která již je v excitovaném stavu, a stimuluje ji k tomu, aby se za současného vyslání dalšího fotonu vrátila zpět do základního stavu

 

Jaroslava Vávrová

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E