OSN-SAbstraktOSN-E

Luminiscence je emise světla, když se elektron vrací z excitovaného stavu nebo vyšší energetické hladiny na nižší energetickou úroveň. Podle toho, jak je elektron aktivován do excitovaného stavu a jakým způsobem je pak jeho energie vyzářena, se jedná o fluorescenci, fosforescenci nebo luminiscenci (chemiluminiscenci).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Fluorimetrie

 

OSN-STextOSN-E

 

Luminiscence

je emise světla, když se elektron vrací z excitovaného stavu nebo vyšší energetické hladiny na nižší energetickou úroveň

 

 

Druhy luminiscence:

fluorescence,

fosforescence,

chemiluminiscence

 

rozdíl je v tom, jak je elektron aktivován do excitovaného stavu a jakým způsobem je vyzářena energie

 

Schéma energetických hladin molekuly a přechodů mezi nimi:

 

Rovné šipky představují zářivé přechody (děje spojené s absorpcí nebo emisí fotonu), vlnovky označují nezářivé přechody

 

 

Absorpce

 

singlet excitovaný ® singlet ustálený = fluorescence 10-8

 

triplet excitovaný  ® singlet ustálený = fosforescence 10-4 s - 100 s (delší)

 

Fluorescence

·         druh luminiscence, u níž dochází k emisi světla v čase kratším než 10-8 s po buzení

·         je emise elektromagnetického záření při přechodu mezi dvěma stavy téže multiplicity (obvykle dvěma singlety)

·         molekuly absorbují světlo při jedné vlnové délce (excitační) a reemitují při větší vlnové délce (emisní), klasické fluorofory: fluorescein, rhodamin, methylumbelliferon

 

Fosforescence

·         emise záření při přechodu mezi dvěma stavy rozdílné multiplicity (triplet - singlet)

 

Chemiluminiscence

·         vzniká vyzářením fotonu z molekuly luminoforu po jeho chemické oxidaci

·         světlo emitované vzniká oxidační reakcí organických sloučenin (luminol, isoluminol, luciferin) působením oxidantů (H2O2 , O2 , ClO4- ) 

 

Bioluminiscence: zvláštní forma chemiluminiscence - např. enzymy luciferáza, alkalická fosfatáza zvyšují efekt luminiscenční reakce

 

Elektrochemiluminiscence (Elecsys)

je modifikace chemiluminiscence, kdy světlo je generováno sérií chemických reakcí iniciovaných elektrochemicky

 

Na elektrodě je dvojmocná sůl ruthenia oxidována na trojmocnou, zároveň je tripropylamin (TPA) oxidován na radikál TPA+, tento radikál má redukční vlastnosti, proto snadno redukuje trojmocný rutenitý komplex na dvojmocný, velký rozdíl potenciálů způsobí, že elektron z TPA přeskočí do vyšší energetické hladiny ruteniového kationtu, přechodem tohoto elektronu do základního stavu se vyzáří foton (luminiscence) a rutheniový komplex j opět schopen další oxidace

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová