OSN-SAbstraktOSN-E

Elektrická vodivost je základní, a to aditivní vlastnost roztoků elektrolytů. V roztocích je elektrický proud přenášen ionty, tento pohyb se nazývá migrace a je vyvolán napětím přivedeným ze vnějšího zdroje na elektrody v roztoku. Vodivost roztoku proto závisí na koncentraci iontů, jejich mocenství a pohyblivosti v daném rozpouštědle. Konduktometrie se používá v při analýze vodných roztoků a jako indikační metody při titraci. Lze ji využít při zjišťování koncentrace elektrolytů, ale jen v případě roztoků čistých látek. V praxi nalezly největší uplatnění  metody titrační a přímé konduktometrie, která umožňuje zjišťovat především čistotu vody s ohledem na množství v ní rozpuštěných solí.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Titrace

 

OSN-STextOSN-E

Vodivost je převrácenou hodnotou odporu a její jednotkou je 1 S.

K porovnání vodivosti různých vodičů byla zavedena měrná vodivost určená jednotkovou délkou a jednotkovým průřezem vodiče. 

U elektrolytů závisí vodivost na jejich složení a koncentraci. Vodivost určitého elektrolytu je vyjádřena jeho “ekvivalentovou vodivostí”, která je funkcí koncentrace.

Rozpouštědlo ovlivňuje vodivost svojí viskozitou a permitivitou. S rostoucí viskozitou vodivost klesá. Permitivita rozpouštědla ovlivňuje vodivost především změnou disociačního stupně rozpuštěné látky. S klesající permitivitou klesá disociační stupeň a v roztocích může docházet ke vzniku iontových asociátů.

 

Měření vodivosti

·        vodivost roztoků se měří ve vodivostní nádobce prostřednictvím dvou platinových elektrod, je dána koncentrací měřeného roztoku a je závislá na ploše a vzdálenosti elektrod.

 

Měření vodivosti roztoků lze uskutečnit měřením jejich odporu metodou Wheatstoneova můstku napájeného střídavým napětím o frekvenci 50 Hz nebo větší (až 1000 Hz).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová