OSN-SAbstraktOSN-E

Prostatický specifický antigen (PSA) je glykoprotein, který byl charakterizován již v r. 1979. Je to serinová proteináza, jejíž hlavní role je proteolýza seminální tekutiny a usnadnění pohybu spermatozoí. Tento protein je kódován genem z rodiny kallikreinu. Je produkován především prostatou, pouze limitované množství přechází do tělních tekutin. Koncentrace volné, tj. nekomplexované  formy PSA (fPSA) v séru, vztažená ke koncentraci PSA celkového, se liší pro benigní a maligní nádorové onemocnění prostaty.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Prostatický specifický antigen (PSA), volný PSA (fPSA)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

PSA - celkový v séru

Nádorové markery

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

KEY-SPSA je serinová proteinázaKEY-E  složená ze 240 aminokyselin v jednoduchém polypeptidovém řetězci. Molekulová hmotnost PSA je 34 kDa, obsahuje asi 10 % sacharidů. PSA má chymotrypsinu podobnou aktivitu, katalyzuje hydrolýzu peptidových vazeb v místě tyrosinu a leucinu. V seminální plasmě se nachází v pěti formách. Dvě z nich, nezkrácené délky, jsou plně aktivní, další tři (asi 30–40 % celkem) jsou zkráceny (”nickovaná” forma) a mají pouze omezenou enzymovou aktivitu. V séru je PSA vázán především na alfa1–anti–chymotrypsin (tvoří 95 % celkového PSA), v menší míře na alfa2–makroglobulin. Určitý podíl PSA v séru (pro koncentrace celkového PSA v séru nad 4 ug/l je to obvykle 10–25 % ) se vyskytuje ve volné podobě – tj.  KEY-Svolný PSA,KEY-E  nevázaný na bílkoviny. Význam prostatického membránového antigenu není dosud potvrzen.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

PSA je produktem především prostatické tkáně, jak zdravé, tak i zhoubné. Je secernovaný do seminální tekutiny a umožňuje za fyziologických podmínek zkapalnění seminální plasmy štěpením seminogelinů a fibronektinu, čímž je usnadněn pohyb spermatozoí. PSA přítomný v séru nemá pravděpodobně významnou funkci, předevšímdůvodu blokování velké části tohoto proteinu vazbou na alfa1–anti–chymotrypsin. In vitro byla prokázána interakce PSA s plasminogenem za tvorby fragmentů podobných angiostatinu, inhibitoru angiogeneze. Tento mechanismus tvorby angiostatinu, který je známý jako inhibitor angiogeneze, by mohl zdůvodnit biologické chování nádorů prostaty, tj. obecně nižší rychlost růstu a nízkou angiogenezi.

Dalšími substráty in vitro jsou insulin, myoglobin, fibrinogen, transformující růstový faktor beta a další proteiny. Je pravděpodobné, že úlohou PSA v procesu štěpení těchto proteinů je vytvářet biologicky aktivní funkční proteiny. Předpokládá se rovněž, že PSA může působit proteolytickou modulaci receptorů buněčného povrchu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Fyziologicky je KEY-SPSA produkceKEY-E typická pro epiteliální buňky žlázových vývodů.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

V seminální plasmě tvoří PSA asi 10 % všech proteinů, tj. asi 1–2 mg/l. Ačkoliv se tradičně předpokládá  KEY-Ssyntéza PSAKEY-E  pouze v prostatických acinárních buňkách, je produkován i v periuretrálních a perianálních žlázách, event. v epitelu močového měchýře při metaplastických změnách. Význam nálezu PSA v extraktu tkáně karcinomů mléčné žlázy nebyl dosud objasněn.

Produkce PSA provází z benigních onemocnění hyperplasii prostaty, event. prostatitidu. Tento antigen je ve vyšších hladinách syntetizován maligními nádory prostaty. Předpokládá se, že zvýšení hladiny PSA v séru je způsobeno nejen zvýšením jeho celulární produkce, ale i vzrůstem jeho difuse do tělních tekutin z místa syntézy.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Poločas PSA je asi 2 dny, volný PSA má poločas řádově minuty.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Androgeny zvyšují expresi PSA ve tkáni prostaty. Je to pravděpodobně způsobeno přítomností ”androgen response elementu” v promotorové oblasti PSA genu. PSA gen (hK–3) je tvořen 4 introny a 5 exony, jeho velikost je asi 6 kb. Patří do rodiny kallikreinových genů spolu s genem pro pankreatický/renální kallikrein (hK–1) a s genem pro glandulární kallikrein (hK–2).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Doherty, A., Cristmas, T., Epstein, R.: Molecular and clinical aspects of prostate-specific antigen.Tumor Marker Update, 9, 1997, 33-38.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum Praha, 1998.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Patologicky zvýšená produkce PSA je charakteristickým znakem maligních prostatických tkání. Imunohistochemicky je přítomnost PSA pozorována především v dobře diferencovaných nádorech. Výrazně zvýšené hladiny PSA jsou u pacientů s kostními metastázami důkazem jejich prostatického původu. Vyšší hladiny v séru nacházíme též u akutních zánětů prostatické žlázy. Arteficiálně dochází k elevaci hodnot PSA i po digitálním vyšetření per rectum, transrektální ultrasonografii a eventuelně cystoskopii. Hlavní důraz určování hladin PSA spočívá v systematickém sledování pacientů v průběhu léčby a v remisi onemocnění. Změny hladiny PSA jsou citlivým ukazatelem odpovědi maligních prostatických tkání na aktinoterapii, chemoterapii a hormonální léčbu. U pacientů s radikální prostatektomií je normalizace hladin PSA ukazatelem kompletního odstranění prostatických tkání. Opětné zvyšování hladiny PSA signalizuje recidivu onemocnění, především vznik kostních metastáz a předchází o několik měsíců klinické symptomy.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marta Šimíčková, Miroslava Nekulová

recenzoval Jindřich Macháček