OSN-SAbstraktOSN-E

Antigen skvamózních buněk (SCCA) patří k tumor-asociovaným nádorovým antigenům. Je produkován především skvamózními (epidermoidními) buňkami plodu, ve stopových množstvích i u normálních osob. Jeho zvýšená syntéza probíhá v maligních nádorech skvamózního epitelu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Antigen skvamózních buněk, SCCA

 

OSN-SSynonymaOSN-E

SCC

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

SCCA v séru

Nádorové markery

Nádorové markery: časté a méně časté typy

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

KEY-SSCC antigenKEY-E  byl definován jako složka směsného antigenu TA-4 (molekulová hmotnost 48kDa), jehož průkaz v lidském séru u nemocných s karcinomem čípku děložního byl umožněn reakcí s polyklonální protilátkou proti cervikálnímu tumor-asociovanému antigenu (1977). Dvojrozměrnou gelovou elektroforézou kombinovanou s imunoblotingem byly identifikovány dva homologní proteiny SCC1 a SCC2 lišící se izoelektrickým bodem (pI). Tyto antigeny byly charakterizovány jako serin proteinázové inhibitory (serpiny), kódované dvěma homologními geny SCCA1 (kyselé pI) a SCCA2 (neutrální pI). Forma SCC charakteristická kyselejším pI je z buněk uvolňována, forma neutrální v nich zůstává (Kato 1996).

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Dosud je  KEY-Srole SCCAKEY-E  nevyjasněna. Kromě obecně přijímané představy o působení SCCA při procesu keratinizace epidermis za přítomnosti vápníku bylo v in vitro experimentech prokázáno jejich inhibiční působení na proteinázy, především v oblasti apoptotické signální cesty. Nádor by tímto mechanismem serpiny využíval k potlačení procesu apoptózy, tj. k podpoře vlastního růstu. Další role – při buněčné adhezi – je dosud zkoumána rovněž na experimentálním materiálu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Za fyziologického stavu je  KEY-Sprodukce SCCAKEY-E  omezena na diferencované epidermoidní buňky plodu i dospělých osob.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Zvýšená exprese SCCA byla prokázána u benigních gynekologických onemocnění, hlavně však u karcinomu čípku děložního, u dalších maligních gynekologických nádorů, u epidermoidního karcinomu plic a u nádorů hlavy a krku.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Neznám.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Je asi 20 minut.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Kódování SCC proteinu dosud identifikovanými geny pro SCC-1 a SCC-2 (umístěnými na lidském chromozomu 18) je ovlivněno různými faktory. K intenzivně studovaným parametrům zapojeným do těchto mechanismů patří receptory epidermálního růstového faktoru, 17b-estradiol a L-trijodthyronin.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Kato, H.: Recent progress in biology and clinical use of squamous cell carcinoma antigen.Tumor Marker Update, 8, 1996, 177-179.

J. Kaušitz: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marta Šimíčková, Miroslava Nekulová

recenzoval Jindřich Macháček