OSN-SAbstraktOSN-E

Prealbumin je protein syntetizovaný v játrech a epiteliálních buňkách choroidálního plexu, nalézáme jej v krevní plazmě a v likvoru. Je jedním z transportních proteinů tyreoidálních hormonů (T3 a T4). Vytváří komplex s proteinem vázajícím retinol (RBP) a nepřímo se tak podílí také na transportu vitamínu A. Díky své funkci bývá prealbumin nověji nazýván transtyretin.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Prealbumin

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Transthyretin, transtyretin, TTR, tyroxin vázající prealbumin, TBPA, ATTR

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Prealbumin v plazmě

Protein celkový

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Protein o relativní molekulové hmotnosti 55 000, je tvořen ze čtyř stejných nekovalentně vázaných podjednotek (homotetramer). Každý monomer (127 aminokyselin), který je složen ze dvou čtyřvláknových beta skládaných listů, má tvar protáhlého elipsoidu. Interakce antiparalelních beta skládaných listů spojují monomery do dimerů, krátká smyčka každého monomeru tvoří hlavní interakci dimer-dimer. Tyto dva páry smyček oddělují protilehlé vypouklé beta skládané listy dimerů a tvoří tak vnitřní kanál. Uvnitř kanálu jsou dvě vazebná místa pro tyroxin (T4).

 

Kromě tyroxinu se na prealbumin váže také protein vázající retinol (RBP). Byla prokázána dvě vazebná místa, jedním z nich je pravděpodobně oblast obsahující izoleucin (104) na vnějším povrchu molekuly. Za fyziologických podmínek však vzhledem k malému množství RBP v plazmě vytváří prealbumin komplex s RBP v poměru 1:1.

 

Název prealbumin souvisí s elektroforetickou pohyblivostí tohoto proteinu. Při elektroforéze proteinů krevního séra na agaróze nebo acetylcelulóze (pH nad 8) má největší anodickou pohyblivost, migruje před albuminem.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Vazebný protein tyreoidálních hormonů, pravděpodobně přenáší tyroxin z krevního oběhu do mozku. L‑tyroxin se váže řádově silněji než trijod-L‑tyronin. Za normálních podmínek se na transportu tyroxinu podílí méně než 1 % plazmatického prealbuminu, hlavním transportním proteinem tyreoidálních hormonů je globulin vázající tyroxin (TBG). Prealbumin přenáší 18% z celkového množství plazmatického tyroxinu.

 

Přibližně 40 % plazmatického prealbuminu tvoří pevný komplex s plazmatickým proteinem vázajícím retinol (RBP). Tvorba tohoto komplexu protein-protein stabilizuje vazbu retinolu na RBP a brání tak ztrátám vitamínu A do moči. RBP je mikroprotein o r.m.h. 21 000, který proniká i zdravým glomerulem. Vazbou s prealbuminem proto dochází ke snížení glomerulární filtrace a renálního katabolismu RBP. Po předání vitamínu A do buňky se komplex prealbuminu s RBP rozpadá. Prealbumin se tak nepřímo podílí na transportu vitamínu A.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Syntetizován v choroidálním plexu mozku a v játrech. Gen se nachází na 18. chromozómu, prekurzorem je polypeptid o 147 aminokyselinách (r.m.h. 15 887).

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Sekreční protein přítomný v krevní plazmě a likvoru. Z tkání je nejvíce obsažen v choroidálním plexu, nachází se také v játrech.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

2,5 dne

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80‑7262‑023‑1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80‑7184‑971‑5

ExPASy, PROSITE [online]. Swiss Institute of Bioinformatics, Ženeva, release 17.13, červen 2002 (cit. červen 2002). Dostupné z URL http://us.expasy.org/prosite

Power, D., M.; Elias, N., P.; Richardson, S., J.; Mendes, J.; Soares, C., M.; Santos, C., R., A.: Evolution of the thyroid hormone-binding protein, transthyretin. Gen. Comp. Endocrinol., 119 (3), 2000, 241 - 255. ISSN 0016-6480

Kuchler, Bopp, S.; Dietrich, J., B.; Zaepfel, M.; Delaunoy, J., P.: Receptor-mediated endocytosis of transthyretin by ependymoma cells. Brain. Res., 870 (1-2), 2000, 185 - 194. ISSN 0006-8993

Naylor, H., M.; Newcomer, M., E.: The structure of human retinol-binding protein (RBP) with its carrier protein transthyretin reveals an interaction with the carboxy terminus of RBP. Biochemistry, 38 (9), 1999, 2647 ‑ 2653. ISSN 0006-2960

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Prealbumin je starší název, v zahraniční literatuře se častěji používá název transtyretin. Někdy jsou pod pojem “prealbuminy” zahrnovány proteiny dva: tyroxin vázající prealbumin (TBPA) a retinol vázající protein (RBP).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Vladimíra Kvasnicová (červenec 2002)

recenze Miroslav Engliš (říjen 2002)