OSN-SAbstraktOSN-E

Přítomnost relevantní koncentrace buprenorfinu v moči, jako následek zneužívání nebo chybné aplikace (předávkování) léků s obsahem buprenorfinu při substituční terapii u uživatelů opiátů nebo při léčbě bolesti, se kvalitativně (pozitivní – negativní výsledek) prokazuje  pomocí rychlých imunochemických testů, většinou ve formě testovacích destiček.
  

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Buprenorfin v moči

Buprenorfin průkaz

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Nadměrné vylučování moče například po velkém příjmu tekutin nebo po aplikaci diuretik může způsobit pokles koncentrace buprenorfinu pod cut-off hodnotu a tím negativní nález.
Obráceně nadměrné zakoncentrování moče např. v důsledku omezeného příjmu tekutin, či velkého pocení při vysoké teplotě prostředí může způsobit pozitivní nález.
 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Při dodržování předepsaného dávkování při substituční terapii je koncentrace buprenorfinu v krvi v rozmezí 0,3 - 0,7 µg/l a při testování výskytu v moči pomocí běžných testovacích destiček jsou pouze negativní nálezy. 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Průkaz (pozitivní nález) relevantní koncentrace buprenorfinu v moči svědčí buď o zneužívání léků s obsahem buprenorfinu nebo o náhodných či záměrných chybách v dávkování léků (častější aplikace nebo aplikace významně větších dávek).
Pozitivní nález při substituční terapii může být u těžkých uživatelů heroinu spojen s abstinenčními příznaky vyvolanými vytěsněním heroinu z opioidových receptorů buprenorfinem. U takových osob je vhodnější přejít na substituční terapii methadonem.
  

OSN-SToxické mezeOSN-E

Za průkaz zneužívání buprenorfinu (Subutexu) či chyby v aplikaci léku se považuje pozitivní nález (objeví se pouze jedna barevná linie a to v kontrolní oblasti C) u testovací destičky většinou nastavené na cut-off koncentraci 10 µg/l.
 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Test je určen pro akutní klinické případy, kdy umožní zvolit adekvátní terapii. Není vhodný pro soudně lékařské a forenzní potřeby, pro které by výsledek testu musel být potvrzen vhodnou kvantitativní a specifickou metodou založenou například na principu GC/MS.
Při testování „zkušených“ uživatelů drog je nutné bezprostředně kontrolovat odběr vzorku moče kvůli eliminaci eventuálních snah o ovlivnění výsledku například naředěním vzorku moče vodou, přídavkem oxidujících (Savo), redukujících nebo bělících látek či významnou úpravou pH moče. Vyloučena není ani snaha o záměnu vzorku moče za vzorek spolu pacienta apod. 

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

I když se jedná o kvalitativní průkaz, výrobci testovacích destiček většinou specifikují základní analytické znaky (správnost, specifičnost – zkříženou reaktivitu), které určují porovnáváním výsledků testovacích destiček s výsledky získanými referenční metodou založenou např. na principu GC/MS a to v  moči, moči obsahující samotný buprenorfin a v moči s současně přidanými jinými relevantními látkami.

 

Obecný princip používaných imunochemických testovacích destiček:
Test prokazuje přítomnost drogy, tj. buprenorfinu v moči. Konjugát (buprenorfin-protein) imobilizovaný v membráně testovací destičky soutěží kompetitivně s buprenorfinem event. přítomným v testované moči o možnost navázaní se na omezené množství zlatem značených protilátek nanesených na začátek testovací membrány. Barevné protilátky (anti-buprenorfin monoclonal antibody) jsou spolu s močí posunovány po membráně. Pokud v moči  drogy nejsou, dostanou se nenavázané protilátky OSN-Eaž k pásu konjugátů v oblasti označené písmenem T (Test region) a vytvoří zde barevný pruh, což znamená negativní výsledek testu. Pokud je v moči buprenorfin přítomný, navážou se na něj protilátky hned na počátku membrány a k pásu konjugátů se již jako volné nedostanou. V oblasti označené písmenem T proto žádný barevný pás nevznikne, což znamená pozitivní výsledek testu. Podmínkou vydání výsledku testu (pozitivní nebo negativní) je přítomnost barevného kontrolního pruhu v oblasti membrány označené písmenem C (Control region). Ten vytvoří reakce jiného systému antigen/protilátka přidávaného výrobcem do setu. Kontrolní barevný pruh potvrzuje, že test byl proveden správně a že je funkční, tj. že bylo na testovací destičku naneseno dostatečné množství moče a že se moč dobře nasákla do celé plochy testovací membrány.

 

Vzhledem k riziku eventuální snahy vyšetřované osoby o ovlivnění výsledku – „falšování“ (pozitivní nález má pro vyšetřovaného většinou různé negativní důsledky) je vhodné dávat přednost těm testovacím systémům, které mimo vlastní testování přítomnosti drogy současně otestují základní spektrum potenciálních pokusů o ovlivnění (naředění moče, přídavek oxidujících, redukujících a bělicích látek, či výraznou úpravu pH moče).

 

Výhodná je také možnost poskytovaná některými výrobci a to naskenování naexponované destičky a uložení vytvořeného obrázku v elektronické formě, což umožňuje eventuální pozdější dokladování či jiné využití.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Ekonomické náklady závisí samozřejmě na zvoleném typu a výrobci testovacích destiček. Rozdílné jsou náklady např. tehdy, když se použije sólo destička prokazující pouze buprenorfin (volí se většinou při cíleném prokazování buprenorfinu), nebo zda se aplikuje skupinová destička s 5 nebo 10 testy současně (volí se při screeningu drog, tj. když se prověřuje i eventuální přítomnost jiných drog).
Cena jedné destičky se obvykle  pohybuje v rozmezí cca 50 – 400 Kč.

Příklady možných zdravotních výkonů VZP:

Název zdravotního výkonu

Číslo výkonu

Počet bodů

Psychotropní látky imunochemicky jednotlivě

99151

428

Drogy a léčiva – cílený imunochemický záchyt –STAT 

92135

492

Drogy a léčiva – cílený imunochemický záchyt.            

92133

406


   

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Průkaz relevantní koncentrace buprenorfinu v moči je indikován buď při kontrole zneužívání léků s obsahem buprenorfinu nebo pro kontrolu eventuálních záměrných či náhodných hrubých chyb v aplikaci léků při substituční a detoxifikační terapii nebo při léčbě bolesti.
 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Průkaz buprenorfinu v moči je stále frekventovanější především kvůli masovému rozšíření zneužívání relativně snadno dostupných léků s obsahem buprenorfinu v posledních letech.
 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E