OSN-SAbstraktOSN-E

Metadon je syntetický opioid s chemickou strukturou odlišnou od morfinu. Reakce na podání metadonu jsou typické pro opioidy, ale je delší doba účinnosti (13-47 h.) než např. u heroinu (4-6 h). Metadon se běžně používá při substituční léčbě osob závislých na opioidech.

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Methadon

Methadonum
Komerční přípravky: DolophineÒ, Ketalgin Ò, Heptadon Ò, aj.

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

Registrační číslo CAS: 76-99-3 (Methadon)
                                     1095-90-5 (L-methadon hydrochlorid)
  

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 Metadon (průkaz)_U

 Drogy - rychlý screening v moči (ULTIMED )

 

OSN-SStrukturaOSN-E

Metadon jako substance je bílý, krystalický prášek, dobře rozpustný v tucích a etanolu. Molekula je chirální, vyskytuje se jako racemická směs dvou enanciomerů (levotočivého Levometadonu a pravotočivého Dextrometadonu), z nichž farmakologicky aktivní je pouze levotočivá forma.

Chemický název:  (±)-dimethylamino-4,4-difenylheptan-3-on
Strukturní vzorec:

 
Sumární vzorec: C21H27NO
Molární hmotnost: 309,45 g/mol

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Metadon se používá především při substituční léčbě osob závislých na opioidech. Terapeutická koncentrace bývá v rozmezí 100 – 400 mg/l séra. Toxická koncentrace je až nad 2000 mg/l. LD50 (krysy) je 86 mg/kg. Substituční léčba je dlouhodobá záležitost trvající někdy až roky, běžná dávka je 20 – 120 mg/den. Postupně vzrůstá tolerance, z počátečních 50 mg/den až na > 200 mg/den.

Metadon může být běžně užíván perorálně, takže odpadají rizika nitrožilního (nesterilního) podávání jako jsou hepatitidy, abscesy, záněty žil, sepse, AIDS atd. Aplikuje se ve formě tabletek (á 5, 10 nebo 40 mg) nebo roztoku o koncentraci 10 g/l.

Další výhodou metadonu je dlouhá doba působení. Zatímco uživatel heroinu žije v 4 – 6 h cyklech, metadon stačí podat jednou za 24 h.

Bohužel i na metadon vzniká závislost obdobná závislosti na přírodních opioidech.

Typickými příznaky lehké intoxikace jsou výrazná mióza, útlum, sedace, zpomalené reflexy, nauzea
a zvracení, ztížený verbální kontakt s intoxikovaným, spavost. U těžších intoxikací může dojít ke ztrátě vědomí, oslabení dýchání a reflexů, maximální mióze s nereaktibilitou na světlo až ke komatu. V důsledku zástavy dýchání paralýzou dechového centra může postižený zemřít a to i hodiny po užití.

 

OSN-SDistribuční objemOSN-E

Opioidy a tedy i metadon působí agonisticky na opioidových receptorech, které jsou jejich působením aktivovány na řadě míst v organismu, především v CNS, ale i v GIT. Protože je metadon dobře rozpustný v tucích, snadno proniká hematoencefalickou bariérou.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

15-30h.
 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

Metadon je rozpustný v tucích a dobře se z GIT absorbuje do krve, kde se velmi dobře (až 87% dávky) váže na albumin a další plazmatické proteiny.
  

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismuOSN-E

Rozkládá se především v játrech, kde je koncentrace metadonu mnohem vyšší než v krvi.

V první fázi se metabolizuje mono- a di-N demethylací následovanou spontánní cyklizací, vedoucí ke dvěma farmakologicky inaktivním pyrrolidinům (EDDP, tj. 2-ethyliden-1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidin a EMDP,
tj. 2-ethyl-5-methyl-3,3-dyfenylpyrrolidin).
V další fázi dochází k hydroxylaci v para- poloze a vzniká methadol, dále metabolizovaný N-demethylací
na normathadol. 

Metabolity metadonu se vylučují především močí (umožňuje to detekci metadonu a jeho metabolitů analýzou moče) a stolicí ale jsou obsaženy také v potu, slinách a v žaludečních šťávách.
  

OSN-SAktivní metabolityOSN-E

 

OSN-SClearanceOSN-E

 

OSN-SInterakce s jinými léky ovlivňujícími biologickou dostupnostOSN-E

Opioidy a tedy i metadon mají silný tlumivý účinek na CNS. Pokud dojde k současnému užití dalších tlumivých látek jako je alkohol a benzodiazepiny (Rohypnol, Flunitrazepam, Valium, aj.), může dojít
až k úmrtí i zkušeného uživatele.
Smrtelná je často i kombinace s kodeinem, protože směs tlumivých a stimulujících prostředků může mít neočekávané následky.
  

OSN-SLiteraturaOSN-E

- Happel, H.V., Mannike, F.: Uber Leben mit Methadon. Fur eine alternative Drogenpolitik. Konkret Literatur, Hamburg, 1992, ISBN 3-89458-116-6.

- Honegger, U., Seidenberg, A.: Methadon, Heroin und andere Opioide: Medizinisches Manual fur die ambulante opioidgestutzte Behandlung. Huber, Bern u.a. 1998, ISNB 3-456-82908-6.
- Joranson, D.E., Ryan, K.M., Gilson, A.M., et al.: Trends in medicinal use and abuse of opioid analgesics. JAMA 2000: 283: 1710-1714.
  

OSN-SPoznámkyOSN-E

Metadon byl syntetizován v Německu v roce 1939 (IG Farben) jako výsledek hledání náhrady za přírodní opioidy, především pro vojenské účely (ošetřování velkého počtu zraněných při válečných konfliktech).
Na trh se ale dostal až v roce 1947 v USA pod komerčním názvem DolophineÒ jako přípravek pro léčbu bolesti. Teprve od roku 1960 se používá pro substituční léčbu osob závislých na opioidech.

Klienti substitučního metadonového programu často nevystačí pouze s metadonem, dochází k současné aplikaci dalších látek (heroin, kokain, benzodiazepiny, alkohol). U cca 25% klientů je výsledek metadonového programu jednoznačně pozitivní (dobrá integrace ve společnosti, jak ve smyslu sociálních kontaktů, tak vzdělání, bydlení, rodinného života atd.). U cca 25% klientů naopak zůstává situace
na pováženou (zdravotní potíže, kriminalita,…). Zbývající část, tj. cca 50% klientů sice není plně integrovaná do společnosti, ale také nepatří mezi problematické osoby. Může se hovořit o (mírně) pozitivním výsledku.
 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Václav Senft, 2009-06-15