OSN-SAbstraktOSN-E

Kvalitativní test na přítomnost relevantní koncentrace metadonu v moči má význam např. u pacientů s neznámou příčinou utlumení centrálního nervového systému nebo při kontrole dodržování léčebného režimu u pacientů zařazených do substituční terapie osob závislých na opioidech. Pozitivní nález může být následkem zneužívání, nedodržování léčebného režimu nebo záměrné či náhodné chybné aplikace metadonu. Pozitivní – negativní výsledek se prokazuje pomocí rychlých imunochemických testů, většinou
ve formě testovacích destiček.
 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 Metadon

 Drogy - rychlý screening v moči (ULTIMED )

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Nadměrné vylučování moče například po velkém příjmu tekutin nebo po aplikaci diuretik může způsobit pokles koncentrace metadonu v moči pod cut-off hodnotu a tím negativní nález.
Obráceně nadměrné zakoncentrování moče např. v důsledku omezeného příjmu tekutin, či velkého pocení při vysoké teplotě prostředí může způsobit pozitivní nález.
 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Jsou vysoce individuální, vždy přesně určuje lékař dle stavu (vývoji tolerance) pacienta a podle režimu substituční terapie.

Způsob aplikace metadonu

Obvyklá dávka

Interval podávání

Orálně tablety nebo kapky

20 – 120 mg/den

24 hod

 

Dávce léku odpovídá i koncentrace metadonu v moči, která rozhoduje o tom, zda je nález kvalitativního průkazu metadonu v moči pozitivní nebo negativní.

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Při kontrole dodržování režimu substituční terapie je pozitivní nález signálem o zneužívání metadonu a může vést až k vyloučení z terapie.

Při kontrole u pacientů s neznámou příčinou utlumení centrálního nervového systému může pozitivní nález vysvětlit klinický stav a pomoci při vhodné terapii.
  

OSN-SToxické mezeOSN-E

Pozitivní nález (objeví se pouze jedna barevná linie a to v kontrolní oblasti C) u testovací destičky odpovídá zhruba překročení koncentrace 300 µg/l.

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Test není vhodný pro soudně lékařské a forenzní potřeby, pro které by výsledek testu musel být potvrzen vhodnou kvantitativní a specifickou metodou založenou například na principu GC/MS.
Při testování „zkušených“ uživatelů drog je nutné bezprostředně kontrolovat odběr vzorku moče
kvůli eliminaci eventuálních snah o ovlivnění výsledku například naředěním vzorku moče vodou, přídavkem oxidujících (Savo), redukujících nebo bělících látek či významnou úpravou pH moče. Vyloučena není
ani snaha o záměnu vzorku moče za vzorek spolu pacienta apod.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

I když se jedná o kvalitativní průkaz, výrobci testovacích destiček většinou specifikují základní analytické znaky (správnost, specifičnost – zkříženou reaktivitu), které určují porovnáváním výsledků testovacích destiček s výsledky získanými referenční metodou založenou např. na principu GC/MS a to v samotné moči, moči obsahující pouze metadon a v moči s současně přidanými jinými relevantními látkami.

 

Obecný princip používaných imunochemických testovacích destiček:
Test prokazuje přítomnost drogy, tj. metadonu v moči. Konjugát (metadon-protein) imobilizovaný v membráně testovací destičky soutěží kompetitivně s metadonem event. přítomným v testované moči
o možnost navázaní se na omezené množství zlatem značených protilátek nanesených na začátek testovací membrány. Barevné protilátky (anti-metadon monoclonal antibody) jsou spolu s močí posunovány
po membráně. Pokud v moči  metadon není, dostanou se nenavázané protilátky OSN-Eaž k pásu konjugátů v oblasti označené písmenem T (Test region) a vytvoří zde barevný pruh, což znamená negativní výsledek testu. Pokud je v moči metadon přítomný, navážou se na ně protilátky hned na počátku membrány a k pásu konjugátů se již jako volné nedostanou. V oblasti označené písmenem T proto žádný barevný pás nevznikne, což znamená pozitivní výsledek testu. Podmínkou vydání výsledku testu (pozitivní nebo negativní) je přítomnost barevného kontrolního pruhu v oblasti membrány označené písmenem C (Control region). Ten vytvoří reakce jiného systému antigen/protilátka přidávaného výrobcem do setu. Kontrolní barevný pruh potvrzuje, že test byl proveden správně a že je funkční, tj. že bylo na testovací destičku naneseno dostatečné množství moče a že se moč dobře nasákla do celé plochy testovací membrány.

 

Vzhledem k riziku eventuální snahy vyšetřované osoby o ovlivnění výsledku – „falšování“ (pozitivní nález má pro vyšetřovaného většinou různé negativní důsledky) je vhodné dávat přednost těm testovacím systémům, které mimo vlastní testování přítomnosti drogy současně otestují základní spektrum potenciálních pokusů
o ovlivnění (naředění moče, přídavek oxidujících, redukujících a bělicích látek, či výraznou úpravu pH moče).

 

Výhodná je také možnost poskytovaná některými výrobci a to naskenování naexponované destičky a uložení vytvořeného obrázku v elektronické formě, což umožňuje eventuální pozdější dokladování či jiné využití.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Ekonomické náklady závisí samozřejmě na zvoleném typu a výrobci testovacích destiček. Rozdílné jsou náklady např. tehdy, když se použije sólo destička prokazující pouze metadon (volí se většinou při cíleném prokazování metadonu), nebo zda se aplikuje skupinová destička s 5 nebo 10 testy současně (volí se
při screeningu drog, tj. když se prověřuje i eventuální přítomnost jiných drog).
Cena jedné destičky se obvykle  pohybuje v rozmezí cca 50 – 400 Kč.

Příklady možných zdravotních výkonů VZP:

Název zdravotního výkonu

Číslo výkonu

Počet bodů

Psychotropní látky imunochemicky jednotlivě

99151

428

Drogy a léčiva – cílený imunochemický záchyt –STAT 

92135

492

Drogy a léčiva – cílený imunochemický záchyt.            

92133

406


   

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Průkaz relevantní koncentrace metadonu v moči je indikován například při kontrole zneužívání metadonu,
při kontrole dodržování režimu substituční terapie osob závislých na opioidech nebo pro kontrolu eventuálních záměrných či náhodných hrubých chyb v aplikaci metadonu a dále například i u pacientů s neznámou příčinou utlumení centrálního nervového systému.
 

OSN-SLiteraturaOSN-E

- Hawks, R.L., Chiang, C.N.: Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA),
  Research Monograph 73, (1986).

- Joranson, D.E., Ryan, K.M., Gilson, A.M., et al.: Trends in medicinal use and abuse of opioid analgesics.
  JAMA 2000: 283: 1710-1714.
 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Václav Senft, 2009-06-15