Podrobný popis aktualizace osnovy SOPV

 

Viz též:

             Popis změn v osnově SOPV

 

V souvislosti se změnami, které přinesla norma ČSN EN ISO 15189:2013, dochází  k změnám osmi bodů společně sdílené osnovy SOPV a případně k dalším individuálním úpravám v některých vašich dokumentech. V SLP je pro vás připraven nástroj, pomocí kterého lze tuto aktualizaci bodů osnovy SOPV dle ČSN EN ISO 15189:2013 provést.

 

Potřebný nástroj najdete v menu: "Údržba" -> "Aktualizace osnovy SOPV dle ISO15189:2013".

 

Pomocí tohoto nástroje můžete provést aktualizaci osnovy všech dokumentů, které pracují se společně sdílenou osnovou SOPV, s výjimkou dokumentů neaktuálních a archivovaných (tam zůstane osnova v původním tvaru). Jiných typů společně sdílených osnov se změny normy netýkají.

 

Pokud na pracovišti užíváte svoji vlastní lokální osnovu, musíte samozřejmě potřebné úpravy plynoucí z nové normy realizovat sami.

 

 

 

Seznam přejmenovávaných bodů osnovy:

 

Původní název bodu osnovy SOPV

Nový název bodu osnovy SOPV

Princip

Princip a metoda postupu

Bezpečnostní aspekty

Bezpečnostní aspekty a podmínky prostředí

Fáze před vyšetřením

Fáze před vyšetřením (příprava pacienta)

Odběr primárního vzorku a transport

Odběr primárního vzorku (druh, nádobka, transport)

Omezení

Omezení (interference a zkřížené reakce)

Dokumentace, zpracování dat a vydávání výsledků

Dokumentace, výpočty, zpracování dat a vydávání výsledků

Referenční a varovná rozmezí

Referenční, varovné nebo kritické hodnoty

Poznámky

Poznámky, zdroje variability

 

 

 

 

 

Upozornění:

 

Před vlastní aktualizací bodů osnovy proveďte archivaci dat, kdyby došlo k libovolné neočekávatelné kolizi, můžete se vrátit k původnímu stavu dat.

 

Během aktualizace nebude možné s dokumenty pracovat.

 

 

 

Po aktivaci volby „Aktualizace osnovy SOPV...“ se objeví následující dialog:

 

 

 

Doporučujeme vám nejprve pomocí tlačítka „Test“ spustit kontrolu stávajících dokumentů s osnovou SOPV (proběhne fiktivní aktualizace "nanečisto" s výpisem kolizí) a teprve po případných úpravách a opravách v dokumentech na základě výsledků testu doporučujeme provést vlastní „Aktualizaci osnovy SOPV“. Pomocí tlačítka „Návrat“ dialog opustíte, žádná akce se neprovede, můžete se vrátit později.

 

Popis dialogu:

 

Tlačítko „Podrobný popis aktualizace osnovy SOPV“ - zobrazí text, který právě čtete.

 

Tlačítko „Popis změn v osnově SOPV“ - zobrazí pracovní dokument s podrobným popisem osnovy SOPV a změn v této osnově:  Popis změn v osnově SOPV (je k dispozici ve skupině „Info k systému SLP“).

Oficiální finální dokument bude nadále k dispozici ve skupině dokumentů „SOP“ pod názvem: 

Vzorový list SOPV+text (analyty a entity).

 

 

Test - tlačítko Test zkontroluje všechny vaše dokumenty s osnovou SOPV (s výjimkou neaktuálních a archivovaných) a otestuje v nich, zda lze provést automatické přejmenování měněných bodů osnovy SOPV. Pokud není během testu zjištěn žádný problém, objeví se po skončení testu hláška:

 

 

Jestliže budou v průběhu testu zjištěny v dokumentech s osnovou SOPV problémy s nalezením měněných bodů osnovy, objeví se sestava, která vás upozorní na všechny v testu zjištěné problémy:

 

 

V sestavě vypsané body osnovy nebyly v uvedených dokumentech nalezeny, a proto by nemohly být v průběhu následně spuštěné aktualizace osnovy SOPV automaticky přejmenovány. Je třeba je upravit.

 

Doporučujeme vám proto před spuštěním aktualizace osnovy SOPV (tlačítko "Aktualizace osnovy SOPV") výsledek tohoto testu pečlivě prověřit a opravit všechny případné podstatné problémy v dokumentech.

 

Příčin, proč nebyly body osnovy v dokumentech nalezeny, může být několik:

 

1.

Bod osnovy byl z dokumentu odstraněn - v tomto případě je na vás posouzení, zda byl bod osnovy odstraněn záměrně, nebo nedopatřením - v tom případě musíte do dokumentu ručně bod osnovy vložit.

To lze provést v SLP ve Wordu pomocí tlačítka na nástrojové liště Wordu "Vloží Řádek Osnovy" - .

 

Upozornění:

Při vkládání bodu osnovy SOPV do dokumentu pomocí tlačítka  vám bude k vložení nabídnut a následně bude do dokumentu vložen již přejmenovaný bod osnovy (v systému SLP již aktualizace proběhla) - takže již nebude nutné tento bod měnit.

 

2.

Bod osnovy sice v dokumentu je, ale nebylo možné jej automaticky najít, protože není ohraničen skrytými navigačními řetězci OSN-S a OSN-E, které vyznačují každý bod osnovy (viz obrázek níže):

 

 

To zjistíte například tak, že si ve Wordu zapnete zobrazení skrytých znaků (pomocí tlačítka ). Pokud opravdu skryté znaky ohraničující text bodu osnovy chybí, vymažte bod osnovy z dokumentu a následně jej vložte znovu stejně, jako v bodě 1. Jsou možné i jiné cesty, ale tato je nejspolehlivější.

 

Poznámka:

V průběhu editace dokumentu může někdy dojít k tomu, že skryté znaky OSN-S a OSN-E, které ohraničují bod osnovy, jsou buď zcela vymazány nebo je mezi ně a název bodu osnovy vložen další text. Takový bod osnovy není pak program SLP schopen v textu dokumentu automaticky rozpoznat a dále s ním pracovat.

 

3.

Název bodu osnovy v HTML kódu dokumentu je fragmentován na několik částí a nelze jej tedy automaticky najít - tento problém si nemůžete jednoduše sami ověřit (záležitost editoru Word). Proto obecně - pokud je v testovací sestavě uvedeno, že bod osnovy nebyl v dokumentu nalezen, vymažte jej z dokumentu a následně jej vložte pomocí tlačítka  .

 

- - -

 

Po provedení testu a případných potřebných úpravách v dokumentech lze přistoupit k vlastní aktualizaci osnov SOPV. Před spuštěním aktualizace si ještě rozvažte, jestli chcete dokumentovat aktualizaci bodů osnovy ve všech vašich aktualizovaných schválených dokumentech a podle toho nastavte hodnoty v polích nad tlačítkem "Aktualizace osnovy SOPV":

 

Pomocí příznaku „zdokumentovat změnu osnovy ve schválených dokumentech“ určíte, zda se po aktualizaci názvů bodů osnovy ve schváleném dokumentu současně vytvoří popis této aktualizace (změny).

 

Pokud bude příznak nastaven, pak se pro každý schválený dokument, jehož osnova bude aktualizována, vytvoří záznam o změně v dokumentu:

- závažnost změny bude nastavena na hodnotu "drobná"

- stručný a podrobný popis změny bude nastaven dle obsahu příslušných polí v tomto dialogu

- tím, kdo změnu provedl, bude autor, který provedl (spustil) aktualizaci osnovy SOPV.

Změna bude současně rovnou automaticky zkontrolována a schválena. Takto si můžete ušetřit dosti fádní práce. Vše můžete řešit i jinou vhodnou individuální cestou a toto automatické dokumentování odmítnout.

 

stručný popis změny - stručný popis změny, která muže být automaticky založena (zapsána) pro aktualizované schválené dokumenty - viz dialog pro popis změn

 

podrobný popis změny -  podrobný popis změny, která muže být automaticky založena (zapsána) pro aktualizované schválené dokumenty - viz dialog pro popis změn

 

 

Aktualizace osnovy SOPV - toto tlačítko slouží ke spuštění aktualizace osnov SOPV ve vašich dokumentech (s výjimkou neaktuálních a archivovaných dokumentů). Po stisku tlačítka se objeví dotaz:

 

 

a důležité upozornění, že před aktualizací osnovy SOPV je potřebné nejprve provést archivaci dat.

 

Po odpovědi "Ano" proběhne automatická aktualizace osnovy v dokumentech s osnovou SOPV.

 

Po skončení aktualizace se objeví hláška:

 

 

Bude připojen údaj o počtu dokumentů, kterých se aktualizace týkala. Pokud nebyly při aktualizaci některé body osnovy nalezeny, objeví se zpráva (obdobná jako v případě testovací zprávy):

 

 

Doporučujeme vám si tuto zprávu vytisknout a případně problémy odstranit - viz "Příčiny toho, proč nebyly body osnovy v dokumentech nalezeny" pod výkladem k tlačítku "Test".

 

Poznámka:

Aktualizaci bodů osnovy lze pustit opakovaně. Praktický význam to asi nemá, ale nedojde při tom k žádnému poškození již aktualizovaných dokumentů. Takto by bylo např. možno aktualizovat dodatečně importované dokumenty s dosud původní osnovou. Opakované spuštění neslouží ke zpětnému doplnění popisu změn, ty lze realizovat jen současně s aktualizací osnovy.

 

 

 

 

Návrat - tlačítko pro ukončení dialogu, žádná akce neproběhne.

 

 

 

Tento nástroj vám pomůže automaticky upravit příslušné body osnovy, které je třeba z tituly normy ČSN EN ISO 15189:2013 změnit. Pokud jste své dokumenty SOPV vytvářeli na základě doporučení, příkladů či vzorů uváděných v systému SLP, měly by vaše dokumenty splňovat vše, co nová norma žádá - zde již v minulosti byly uváděné dnes nově povinně požadované údaje. Zda tomu tak je můžete zkontrolovat porovnáním svých dokumentů s popisem uvedeným v dokumentu: Vzorový list SOPV+text (analyty a entity).

 

.