Leukocyty (nespecifikovaná tekutina)

Mononukleáry
Neutrofily
PMN -> Neutrofily
Polymorfonukleáry -> Neutrofily
Polynukleáry -> Neutrofily