Lipoproteiny

Alfa-lipoproteiny
Apo AI/Apo B
Apolipoprotein AI -> Apolipoproteiny AI
Apolipoprotein AII
Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B100
Apolipoprotein B150
Apolipoprotein B48
Apolipoprotein CI
Apolipoprotein CII
Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein E
Apolipoproteiny AI
Beta-lipoproteiny
Chylomikrony
Lipoprotein a
Lipoprotein a (látk. konc.)
Lp(a) -> Lipoprotein a
Lp(a) (látk. konc.) -> Lipoprotein a (látk. konc.)
Pre-beta-lipoproteiny