Zavádění NČLP a DS do praxe a jeho kvalitní využívání

 

 

Kvalitní využívání NČLP a DS v praxi vyžaduje souhru všech zúčastněných stran. Nejen tvůrců DS a NČLP s uživateli, ale především dodavatelů IS s uživateli těchto IS (LIS, NIS i IS PL).

 

Pro další rozvoj DS i NČLP je nutná spolupráce uživatelů DS a NČLP s tvůrci DS i NČLP!

 

 

Návrh postupu z hlediska dodavatelů informačních systémů:

·         určení odpovědného pracovníka ve věci DS a NČLP a jeho registrace - viz registrace uživatelů

·         podrobné prostudování DS a NČLP (zejména hypertext, dokumenty a seznámení s nástroji)

·         vytvoření příslušných modulů pro komunikaci dle DS a zapracování do IS

·         práce s NČLP, LČLP a dalšími souvisejícími číselníky (soubory) v rozsahu popisovaném v hypertextu k NČLP a DS (číselníky jsou dodané na CD-ROM)

·         přebírání číselníků vytvářených programem ČLP nebo SLP (připravuje též laboratoř) a práce s nimi

·         realizace práce se škálami vytvářenými programem ČLP nebo SLP v plném rozsahu (připravuje laboratoř)

·         realizace práce s maticemi textových výsledků MTV v plném rozsahu

·         realizace práce s vazbami vytvářenými programem ČLP nebo SLP (bude dále rozvíjeno)

·         obousměrná komunikace s LIS s využíváním číselníků vazeb (“národních” a především “lokálních”)

·         vytváření sestav a nálezů dle doporučení DS a s využíváním NČLP a práce s nimi

·         realizace komunikace mezi IS

·         realizace komunikace s ÚZIS ČR

·         spolupráce na dořešení dalších problémových částí DS a NČLP

·         pro LIS navíc dořešení obousměrné komunikace s programem ČLP (SLP)

 

Pro rychlý a bezproblémový nástup do praxe je nutný vstřícný postoj ze strany tvůrců a dodavatelů IS a respektování DS, NČLP i dalších číselníků a standardem zavedených postupů.

 

 

Návrh postupu z hlediska správců NIS:

·         určení odpovědného pracovníka ve věci DS a NČLP a jeho registrace - viz registrace uživatelů

·         prostudování DS a NČLP

·         ověření, že informační systémy používané v nemocnici (nebo nemocnicí právě vybírané) garantují standardní komunikaci podle aktuálního DS  - pokud ne, zahájení řešení této situace

·         ověření, že používané (vybírané) LIS garantují nejen standardní komunikaci podle DS, ale že budou umět pracovat s číselníky exportovanými z programu ČLP nebo systému SLP potřebnými nejen pro LIS, ale i pro spolupracující NIS - pokud ne, zahájení řešení této situace

·         pokud je v rámci nemocnice více laboratoří, je nutné připravit rozdělení gescí nad položkami NČLP (“lokální gesce”) a zvážit používání síťové verze SLP (nebo objednat síťovou verzi ČLP) - tuto problematiku nelze diskutovat obecně, jedná se většinou o specifická a neopakující se řešení (souvisí úzce i s problematikou tzv. konsolidace laboratoří a přípravy procesu akreditací laboratoří)

 

Další činnosti a aktivity vyplynou z konkrétní situace (komunikace s praktickými lékaři, poliklinikou atd.).

 

Návrh postupu z hlediska řídících pracovníků laboratoře:

·         určení odpovědného pracovníka ve věci DS a NČLP a jeho registrace - viz registrace uživatelů

·         prostudování DS a NČLP (s využitím kurzů pořádaných KKB IPVZ)

·         ověření, že používaný LIS garantuje standardní komunikaci podle aktuálního DS a že bude umět pracovat s číselníky exportovanými z programu ČLP nebo systému SLP - pokud ne, zahájení řešení této situace

·         rozhodnutí, zda bude laboratoř používat k přípravě podkladů pro DS a LIS (i další spolupracující IS) program ČLP (aktuální verze) nebo informační systém SLP (aktuální verze) - jiná možnost není standardní; z ČLP lze přejít na SLP (platí u verze 2.12.01 a verzí následujících, které budou vydány v  roce 2003 a 2004) - viz nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP

·         seznámení s NČLP, prostudování návodů a zahájení tvorby podkladů pro LIS (LČLP, škály, další potřebné číselníky a v další verzi také “vazby”) - nejasnosti lze řešit na seminářích a stážích; tyto činnosti musí řešit odpovědný pracovník laboratoře, který má patřičné znalosti a pravomoc

·         pokud bude k práci využíván systém SLP (nyní nebo později), je vhodné současně připravovat podklady pro tvorbu Laboratorní příručky (papírové nebo hypertextové, dle ISO 15189) a pro další dokumenty potřebné v procesu přípravy laboratoře k akreditaci; mnohé údaje mohou prostřednictvím exportovaných dat využívat i jiné spolupracující IS (LIS, NIS, IS praktického lékaře)

·         pokud laboratoř komunikuje také s praktickými lékaři, měla by zvážit výhody sdělování výsledků elektronickou cestou a nabídnout toto řešení také praktickým lékařům ve své spádové oblasti - kopii CD-ROM mohou pro své zákazníky (praktické lékaře) vytvořit sami (někteří dodavatelé LIS nebo ISPL budou toto řešení nabízet laboratořím jako službu, neboť si uvědomují jeho odborné i ekonomické výhody nejen pro současnost, ale zejména pro blízkou budoucnost)

·         pokud uživatel některé položky v NČLP postrádá, požádá o jejich doplnění - doplňování položek “lokálních” do NČLP je možné (jen pro znalé uživatele!), ale je pouze výjimečné a nouzové!

 

Je zřejmé, že laboratoř je při zavádění DS do praxe závislá na tvůrcích LIS (což může někdy i ovlivnit).

Zároveň je zřejmé, že mnohé potřebné podklady pro DS musí připravit sama a sama nadále udržovat.

Je jasné, že celá tato problematika velmi úzce souvisí s problematikou správné laboratorní praxe a že je velmi potřebné vše řešit koncepčně a odpovědně. DS 3.01.01 a výše plně respektuje ISO 15189.

Pečlivá příprava a rozvaha před zahájením prací je nejen samozřejmostí, ale je přímo nezbytná!

 

 

 

Návrh postupu z hlediska lékařů a zdravotnických pracovníků:

Zdravotničtí pracovníci se s touto problematikou setkávají nepřímo - prostřednictvím IS a laboratoří.

 

Pro klinické lékaře je významné vědět, že existuje číselník NČLP, že obsahuje mnohé zajímavé informace a že laboratoř může pro sebe, ale i pro ně připravit vhodný výběr z tohoto NČLP, doplněný o praktické údaje - číselník LČLP.

 

Pro praktické lékaře je cenné vědět, že DS a NČLP nejen umožňuje realizovat standardní komunikaci mezi jeho ordinací a laboratoří (a nejen laboratoří), ale že nabízí i nástroje (zdarma) pro práci se sdělovanými nálezy a daty. Základní nástroje a informace má k dispozici na CD-ROM, komunikaci s laboratoří mu může zajistit vhodná laboratoř, další služby nabídne vhodný dodavatel IS pro praktické lékaře.

CD-ROM není běžně zasílán praktickým lékařům, ač se jich řešená problematika i poskytované nástroje bezprostředně týkají. Je předpokládáno, že se CD-ROM k praktickým lékařům dostane prostřednictvím laboratoří, u kterých si tito lékaři objednávají vyšetření (významná služba laboratoře zákazníkovi) nebo prostřednictvím dodavatelů IS PL (v rámci IS praktického lékaře budou již potřebné moduly připraveny) nebo prostřednictvím poskytovatelů komunikačních služeb (zajistí připojení a například komunikaci s laboratoří).

 

 

Předkládané návrhy postupů pokládejte prosím za orientační pracovní materiál.

Smyslem tohoto materiálu je pomoc při kvalitním a rychlém zavádění NČLP a DS do praxe a jeho další kvalitní využívání.