Číselníky používané v DS a v programech ČLP a SLP

 

 

V programech “ČLP” i “SLP” jsou uloženy číselníky, které mohou využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře atd.) a na které se také odvolává současný Datový standard MZ ČR verze 2.01.01 a výše (dále DS). Tyto číselníky jsou udržovány správcovskou verzí systému SLP.

Do některých číselníků mohou být vkládány i lokální údaje, několik číselníků obsahuje pouze lokální data.

Číselníky pro potřebu IS udržuje a generuje každý systém SLP i program ČLP verzí 2.01.01 počínaje.

 

 

Seznam a základní popis - viz  Interní číselníky pro NČLP a DS - typy, seznam.

Abecední seznam číselníků - viz  Soupis interních číselníků  - abecední, prostý.

 

Praktický seznam nejdůležitějších číselníků (s vyznačením významu pro jednotlivé typy uživatelů) je v následujících tabulkách.

 

 

Symbolika:

Význam číselníku je vyznačován počtem znaků + (+++, ++, +, ) = význam pro příslušný celek.

Pokud je připojen znak “?”, není možné obecně posoudit (význam může být různý dle zvoleného LIS).

Pokud bude číselník doplňován v laboratoři, je připojena poznámka k jeho exportu uživatelům, kterým tato laboratoř zasílá výsledky (pravý sloupec “exp. z lab.”, poznámka pod tabulkou), ! = význam číselníku.

 

 

 

1. skupina - číselníky pro potřeby SLP (ČLP) a pro potřebu DS:

 

 

 

ZÁKLADNÍ ČÍSELNÍKY NČLP

 

Kódové označení

 

Název, další informace

Skupina dle významu

pro

DS

pro

LIS

pro

NIS

pro

ISPL

exp.

lab.

[_NCLPVER]

Verze vygenerovaných souborů pro oblast NCLP

 

+++

 

+++

+++

+++

+++

ne

[_DSVER]

Verze vygenerovaných souborů pro oblast DS

 

+++

 

+++

+++

+++

+++

ne

[_LCLPVER]

Verze vygenerovaných souborů pro oblast LCLP

 

+++

 

+++

+++

+++

+++

ne

[_LPVER]

Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP

 

+++

 

+++

+++

+++

+++

ne

[_NRCVER]

Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC

 

+++

 

+++

+++

+++

+++

ne

[_UZISVER]

Verze vygenerovaných souborů pro oblast UZIS

 

+++

 

+++

+++

+++

+++

ne

[NCLPPOL]

 

NCLPPOLR

redukovaná verze

Národní číselník laboratorních položek (příslušné verze)

Pozor!  NČLP doplněný o lokální položky redistribuuje LIS! - viz pozn. 01

+++

+++

+++

+++

+++

viz 01!!

[NCLPSYST]

Číselník systémů

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

++

++

++

++

++

viz 02 !

[NCLPMAT]

Číselník materiálů

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

+++

+++

+++

+++

+++

viz 02 !

[NCLPTAV]

Číselník typů analytických vzorků

Specifikuje vzorek pro materiál "moč". redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

++

++

++

++

++

ne

[NCLPKOMP]

Číselník komponent

Číselník doplněný o lokální názvy nebo o lokální komponenty (dle NČLP) redistribuuje LIS! - viz poznámka 02, 03

++

++

++

++

++

viz 02 !

03 !!

[NCLPTK]

Číselník tříd komponent

(lze využívat ke grupování v nálezech)

+ ?

 

+

+ ?

+ ?

 

[NCLPDRVL]

Číselník druhů veličin

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

++

++

++

++

++

viz 02 !

[NCLPPROC]

Číselník procedur

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

++

++

++

++

++

viz 02 !

[NCLPSP]

Číselník specifikací procedur

(připraveno, dosud nevyužíváno)

+ ?

+

+

 

 

 

[NCLPJEDN]

Číselník jednotek

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

++

++

++

+

+

viz 02

[NCLPMTV]

Číselník matic MTV

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

+++

+++

+++

+++

++

viz 02 !

[NCLPONP]

Číselník odběrových nádobek a přípravků

Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02

+++

+++

+++

+++

+++

viz 02 !

[NCLPAZ]

Číselník typů položek z hlediska územní platnosti

+

+

+

+

+

 

[NCLPTNG]

Číselník typů národních gescí

+

+

+

 

 

 

[NCLPVZNK]

Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku - významné pro DS!

+++

+++

++

++

++

 

[NCLPTYPD]

Číselník typů položek z hlediska dialogu

+++

+++

++

++

++

 

[NCLPFH]

Číselník formátů hodnot

pro zobrazení hodnoty

+++

+++

++

++

++

 

[NCLPFRM]

Číselník formátů referenčních mezí

pro zobrazení referenčních mezí

++

++

++

++

++

 

[NCLPVEOV]

Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření

++

+++

+++

++

++

 

[NCLPAZP]

Číselník algoritmů pro zpracování položek (připravuje se do další verze)

bude

 

 

 

 

 

[NCLPSVS]

Existence škály na národní úrovni

(pomocný číselník)

+

 

 

 

 

 

[NCLPNDUV]

 

Důvod neaktuálnosti položky (pomocný číselník)

+

 

 

 

 

 

 

Důležité informace, doporučení a poznámky:

 

01:

NČLP může být pro LIS doplněn o lokální položky (zajišťuje SLP/ČLP) a pak je nutné, aby byl s každým oficiálním upgrade nebo doplněním NČLP vždy distribuován z příslušné laboratoře všem uživatelům, kteří od  LIS mohou obdržet výsledky vázané k přidaným lokálním položkám!!

Pokud není doplněn o lokální položky, může uživatel používat NČLP obecně sdílený.

 

02:

Pro LIS může být doplněno do tohoto číselníku lokální vyjádření názvů a kódů k národním údajům číselníku (zajišťuje SLP/ČLP). Pokud mají být tyto doplněné údaje dostupné uživatelům, kteří od tohoto LIS mohou obdržet výsledky, je vhodné, aby laboratoř s každým upgrade NČLP zajistila redistribuci tohoto doplňovaného číselníku. Pokud nebude uživateli zaslán, nemůže uživatel pracovat s lokálními názvy a použije názvy národní (ke kolizi nedojde).

 

03:

Pokud jsou pro LIS doplňovány do NČLP lokální položky (zajišťuje SLP/ČLP) a uživatel pracuje s tímto číselníkem, je  redistribuce tohoto číselníku povinná!

 

 

VAZBY

 

Kódové označení

 

Název, další informace

Skupina dle významu

pro

DS

pro

LIS

pro

NIS

pro

ISPL

exp.

lab.

[NCLPVAZB]

Vazby mezi položkami NČLP (národní)

+++

?

+++

++?

+?

 

[LCLPVAZB] *

Vazby mezi položkami LČLP

(lokální)

+++

?

+++

++?

+?

ano

!

[NCLPKTV]

Číselník kvalit vazeb

++

?

++?

+?

+?

 

 

ŠKÁLY

 

Kódové označení

 

Název, další informace

Skupina dle významu

pro

DS

pro

LIS

pro

NIS

pro

ISPL

exp.

lab.

[NCLPSKAL]

 

Interpretační škály k položkám

(národní)

+++

vzory!

 

 

?

?

 

[LCLPSKAL] *

Interpretační škály k položkám

(lokální)

+++

++?

+++

+++

++?

ano !!

[NCLPTPS]

Typ pohlaví pro škály

+?

++

+?

+?

 

 

[NCLPDRZ]

Číselník druhů živočichů pro škály

(předpřipravena struktura)

+?

+?

+?

?

?

 

[NCLPJVP]

Číselník jednotek věku pacientů

pro škály

+?

?

+?

? 

?

 

[NCLPSTS]

Číselník stavů respektive typů škál

+?

?

++?

+?

?

 

[NCLPUVIS]

Číselník událostí z hlediska interpretace škál

+++

++

+++

+++

++?

 

[NCLPTOS]

Typ odběru pro škály

++?

+

++?

++?

+?

 

[NCLPTDS]

Typ diety pro škály

++?

+

++?

+?

+?

 

[NCLPAVIS]

Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál

(předpřipravena struktura)

?

+?

+?

+?

?

 

 

LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY

 

Kódové označení

 

Název, další informace

Skupina dle významu

pro

DS

pro

LIS

pro

NIS

pro

ISPL

exp.

lab.

[LCLPPOL]

Lokální číselník laboratorních položek

+++

+++

+++

+++

+?

ano

!!!

[LCLPSKAL] *

Interpretační škály k položkám (lokální škály)

+++

++?

+++

+++

++?

ano

!!

[LCLPVAZB] *

Vazby mezi položkami

(lokální vazby)

+++

?

+++

++?

+?

ano

!

[LCLPTLG]

Číselník typů lokálních gescí

(gesce nad položkami NČLP/LČLP)

++?

?

++?

?

 

 

[LCLPAZP]

Číselník algoritmů pro zpracování položek (lokální)

(předpřipravena struktura)

+?

+?

+?

+?

?

 

[LCLPSKUP]

Číselník skupin

+?

+?

+?

+?

?

 

[LCLPSLAB]

Číselník smluvních laboratoří

+?

+?

+?

+?

?

 

[LCLPLPZ]

Informace z laboratorní příručky

(předpřipravena struktura)

+?

 

?

++?

++?

 

 

Poznámky:

Lokální číselníky využívají řadu základních číselníků společných s číselníky národními - jsou uvedeny výše.

Číselníky LCLPSKAL a LCLPVAZB jsou záměrně zařazeny do tabulky pro škály, vazby a do tabulky lokálních číselníku (značeno *).

 

 

ČÍSELNÍKY PRO MIKROBIOLOGII  

 

Číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST] (součást číselníku systémů)

Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM] (součást číselníku systémů)

Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG]

Číselník antimikrobiálních látek [NCMPATML]

Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK]  

Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM]

Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM]

Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV] (zvažuje se doplnění)

 

Poznámka:

Číselníky pro mikrobiologii nejsou klasifikovány z hlediska významu pro jednotlivé ĹIS - jedná se o specifickou problematiku.

 

 

ČÍSELNÍKY POMOCNÉ a EXTERNÍ - VÝZNAMNÉ PRO DS

 

Krevní skupiny z číselníku MTV  [LUKSAB0] (číselník je odvozen z MTV)

Číselník časových jednotek  [NCLPRCVU] (využíváno pro “škály” i pro “vazby”)

Verze NČLP [V_NCLP]

Typ odesílajícího místa [TAB_TO]

Kód firmy [TAB_KF]

Typ očkování [LOCTO]

Kód očkovací látky [LOCKOL]

 

Poznámka:

Tyto číselníky jsou významné pro DS, nejsou součástí DTD.

 

 

ČÍSELNÍKY POMOCNÉ pro potřebu některých spolupracujících LIS

 

[MPPMETOD] *

[MPPLAB] *

[STAMETOD] *

[STATRIDY] *

 

 

2. skupina - číselníky pouze pro potřeby DS:

 

Poznámka:

Následující číselníky jsou sice významné pro DS, ale jsou součástí DTD.

Jejich přebírání z exportního “balíku” SLP/ČLP je fakultativní - dle potřeby IS.

 

Menu “DS - číselníky pro klinické události ”

 

Typ klinické události [TYP_KU]

Druh klinické události  [DRUH_KU]

Modalita [KU_MODAL]

Lokalita [KU_LOKAL]

 

 

A. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky”

 

*Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]

*Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]

*Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]

*Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]

*Urgentnost zpracování  (v nálezu) [LVUZN]

*Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]

*Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]

*Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]

 

*Volba interpretační škály - typ [LVVIST]

*Volba interpretační škály - atribut [LVVISA]

 

*Stav zpracování mikrobiologického materiálu  [LMSZMMN]

*Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]

*Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]

*Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]

*Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]

*Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]

*Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN]  (nyní nevyužíváno)

*Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN]  (nyní nevyužíváno)

 

 

B. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky”

 

*Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]

*Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]

*Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]

*Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]

*Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]

*Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]

*Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]

*Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]

*Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]

*Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou  (v objednávce) [LOZDFVEC]

*Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]

*Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]

*Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]

*Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]

*Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]

*Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]

*Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]

*Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]

*Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]

*Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]

 

 

C. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro obecné datové bloky”

 

*Verze DS [V_DS] (oficiálně vydané verze DS)

*Verze NČLP [V_NCLP] (oficiálně vydané verze NČLP)

*Verze číselníků NZIS [V_NZIS] (oficiálně vydané verze číelníků NZIS)

*Verze číselníků NRC [V_NRC] (oficiálně vydané verze číelníků NRC)

*Typ odesílajícího místa [TAB_TO]

*Kód firmy [TAB_KF]

*Typ adresy [TAB_TA]

*Typ očkování [LOCTO]

*Kód očkovací látky [LOCKOL]

*Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]

*Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]

*Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]

*Stav zpracování zprávy [LZSZZ]

*Kolize [LKKOLIZE]

 

Poznámka:

Číselníky vyznačené žlutě jsou zpracovány v seznamu “číselníky pomocné a externí významné pro DS” - viz výše.

 

D. Menu “DS -> ÚZIS - Číselníky ÚZIS”

 

AGENS - Etiologické agens

ANAMNEZA - ZN v rodinné anamnéze

ANONE - Obecný číselník o dvou položkách - ano, ne

ANTIKO - Antikoncepce

ASREPR - Asistovaná reprodukce

ATBDRUH - Druh antibiotik

ATEST - Atestace, specializační průprava

CETTEH - Četnost těhotenství

CISKU - Číslo skupiny zdravotnického zařízení

CISOBD - Číselník období

CISZAR - Číselník zařízení

DEFP - Definice případu

DGPOT - Diagnóza potvrzena na základě

DGSTAN - Diagnóza stanovena na základě

DISSKU - Skupina

DOPHOSP - Doporučení hospitalizace (VZP)

DRG - Skupiny IR-DRG   

DROPER - Druh operace

DRSPEC - Druh specializace

DRUHLA - Druh hlášení

DRUHOPER - Druh operace

DRUHPOL - Skupiny léčiv a PZT (VZP)

DRUPOT - Druh potratu

DRVLA - Typ organizace

DRVLST - Druh vlastnictví (ČSÚ)

DRVYK - Druh výkazu

DRZAR - Druh zařízení

DUPRIJ - Důvod přijetí k hospitalizaci

DUVNEPR - Důvod neprovedení prenatální diagnostiky

DUVUKON - Důvod ukončení (změny) substituční léčby

DUVVYS - Důvod podrobného vyšetření

DUVZM - Důvod změny

EAKTIV - Ekonomická aktivita

ENDOOPER - Endoskopická operace

ETNIKA - Etnikum

EVIPRO - Dispenzaritace pro

EVISTA - Evidenční stav

FORMA - Právní forma organizace (ČSÚ)

GEONOMU - Číselník zemí     

GRADING

GRAVID - Gravidita

HIST - Histologické vyšetření

HISVYS - Výsledek histologického vyšetření

HIV - HIV

HLAS - Hlášení se podává

HMOT - Hmotnost

HODAT - Hodnocení AT (antituberkulotiky) léčby

HORMLEC - Hormonální léčba

HOS - Hospitalizace pro TBC

HOSCHY - Chyby v přijatém souboru nrh  

HOSPRV - Pro základní dg hospitalizován poprvé v životě

CHEMFORM - Forma léčby (chemoterapie)

CHEMTYP - Typ léčby (chemoterapie)

CHYUDA - Chybí údaje

ICRKOK - Identifikace republiky, oblasti, kraje, okresu

INDSEZ - Indikační seznam pro lázeňskou péči

ITC - Izolované nádorové buňky

JINLECBA - Jiná léčba

KATEG - Specializace k oboru

KLINFOR - Forma onemocnění (týká se diagnózy A54)

KLINIC - Léčebné výsledky - klinicky

KLSTAON - Klinické stadium onemocnění

KODAKT - Kód aktivity (ČSÚ)

KOURENI - Konzumace tabákových výrobků

KZAM - Klasifikace zaměstnání (jednomístný číselník ÚZIS ČR)

LATERAL - Lateralita

LEC - Léčen

LECAT - AT léčba - kategorie zařazení

LECVYSD - Léčebné výsledky bakteriologicky - druh vyšetření

M5DG1 - Číselník č. 1 pro 5. místo vybraných druhů artropie, ...

M5DG2 - Číselník č. 2 pro 5. místo dg - vnitřní poruchy kolenního kloubu

M5DG3 - Číselník č. 3 pro 5. místo vybraných dg dorzopatie

M5DG4 - Číselník č. 4 pro 5. místo dg - biomechanická poškození nezařazená jinde

M5DG5 - Číselník č. 5 pro 5. místo vybraných dg zlomenin

M5DG6 - Číselník č. 6 pro 5. místo dg - nitrolební poranění

M5DG7 - Číselník č. 7 pro 5. místo dg - poaranění srdce a jiných nitrohrudních orgánů

M5DG8 - Číselník č. 8 pro 5. místo dg - poranění nitrobřišních a pánevních orgánů

M5DG9 - Číselník č. 9 pro 5. místo dg - dopravní nehody, jiné vnější příčiny náhodných poranění, ...

METODA - Provedená prenatální diagnostika nad rámec biochem. a UZ screeningu - metoda

MKN10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí

MKN10N90 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (90 znaků)

MKN10NOR - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí (varianta pro NOR)

MKNOM - MKN - onkologie/morfologie

MKNOT - MKN - onkologie/topografie

MYKMAT - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - materiál

MYKVYSET - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - druh vyšetření

MYKVYSLE - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - výsledek

NAHRADY - Náhrady za zdravotní péči

NARODN - Národnost

NDUVUK - Důvod ukončení zprávy o novorozenci

NELPRO - Nádor neléčen pro

NEMNAK - Nemocniční nákaza

NEUAT - Nežádoucí účinky AT léčby

NLECODD - Léčba na oddělení

NLECSAL - Léčba na sále

NNEM - Vybrané nemoci a komplikace

NPOLOHA - Poloha plodu

NPOROD - Porod (kde)

NSKRIN - Provedený screening

NUMRTI - Příčina úmrtí

NVYZIV - Výživa

NZPUSOB - Způsob porodu

OB_SPEC - Obory specializačního vzdělávání   

OBCAN - Příslušnost k EU

OBCE - Obce

OBOR - Obor činnosti

OBORAT - Atestace k oboru činnosti

OCKTBC - Očkování proti TBC

ODDEL - Číselník oddělení

ODSTRNAD - Odstranění nádoru

ONEMOC - Onemocnění

ORP - Obce s rozšířenou působností

PEDTIT - Pedagogický titul

PITVA - Pitva

PODAPE - Potřeba další zdravotnické péče po propuštění

PODAT - Způsob podávání AT v průběhu ambulantní léčby

POHLAV - Pohlaví

POOPKO - Pooperační komplikace

POPUPT - Poplatek za UPT

POTCHY - Chyby v přijatém souboru nrt      

POU - Obce s pověřeným obecním úřadem

PRACOV - Číselník pracovišť

PRACPOM - Pracovní poměr

PRENDIAG - Prenatální diagnostika

PREDEP - Hlásící lékař předepsal

PRIJ - Přijetí pacienta k hospitalizaci

PRIN - Přidružené nemoci

PRIP - Přidružené podmínky

PRISL - Státní příslušnost

PSC - Poštovní směrovací číslo

PSYSZDG - Psychiatrické skupiny základních diagnóz

PUMRTI - Skupiny dg příčin smrti

RADDRUH - Druh a zaměření radioterapie

RADFORM - Forma léčby (radioterapie)

RANES - Anestézie při porodu

RCTG - CTG (kardiotokografické sledování ozev plodu)

RDIABET - Diabetes

RDUVUK - Důvod ukončení zprávy o rodičce

REOPER - Reoperace

REZ - Rezistence na antituberkulotika

REZORT1 - Rezort1

REZORT - Rezort

REZORTM - Rezort zaměstnání matky (otce) v I.trimestru

REZUM - Rezistence u zemřelých

RIZIKO - Sexuální a ostatní rizika

RLEKY - Léky za porodu

RNAVYKL - Návykové léky

RODHAD - Datum porodu odhadnuto podle

ROSTAV - Stav

ROSTAVP - Stav

RPLOD - Stav plodu

RPOROD - Komplikace za porodu

RRIZIKO - Příznak rizika

RSC - Ukončení per SC

RSTAVD - Stav dítěte při propuštění matky

RTEH - Závažné komplikace těhotenství a porodu

RTG - RTG vyšetření TBC procesu

RTGNAL - SKG (skiagram) hrudníku

RTGV - Léčebné výsledky - RTG

RTROFO - Riziková kategorie (jen pro trofoblast)   

RVAGIN - Ukončení vaginálně

RVEDL - Porod vedl

RVZDELA - Vzdělání

RZHOD - Zhodnocení porodu

SENTINEL - Sentinelová mízní uzlina  

SEXCHOV - Sexuální chování

SEXZAM - Sexuální zaměření

SMLVZT - Druh smluvního vztahu

SMVARLE - Sérové nádorové markery (jen u varlat) 

SNZIS - Skupiny dg pro NZIS

SOCPOST - Sociální postavení

SPESKU - Specifikace skupiny zdravotnických zařízení

STAOBC - Státní občanství

STATPRIS - Státní příslušnost

STAV - Rodinný stav v době zjištění onemocnění

STAVN - Stav nemocného v době kontrolního vyšetření

STUDOB - Studijní obor

SWHO1 - Skupina dg č. 1 pro WHO

SWHO2 - Skupina dg č. 2 pro WHO

SWHO4 - Skupina dg č. 4 pro WHO

SWHO5 - Skupina dg č. 5 pro WHO

SZAMZAM - Skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů

TDG - Třídy dg

TEH - Těhotenství

TNM6 - TNM klasifikace     

TYPFO - Typ fyzické osoby (ČSÚ)

TYPJZ - Typ jednotek zjišťování pro RES (ČSÚ)

TYPORG - Forma hospodaření

TYPV - Typ věty

UCET - Účetnictví

UKHOSP - Ukončení nebo pokračování hospitalizace

UKLEC - Důvod ukončení léčby

UMRTIKDE - Kde nastalo úmrtí

VEDHOD - Vědecká hodnost

VITALITA - Vitalita

VPRIUM - Vnější příčina úmrtí

VVCHY - Chyby v přijatém souboru nrv   

VVVROD - Vrozená vada v rodině

VYSETR - Provedená prenatální diagnostika nad rámec bioch. a UZ screeningu - metoda

VYSHIV - Vyšetření HIV

VYSKYT - Výskyt onemocnění

VYSLTEH - Výsledek těhotenství

VYSLVYS - Výsledek vyšetření (HIV, VHB, VHC)

VZDELA - Vzdělání (nejvyšší dosažené)

ZAHL - Způsob zahájení léčby

ZARZN - Číselník zařízení pro ZN (překlady)

ZDROJ - Zdroj nákazy

ZDRPOJ - Číselník zdravotních pojišťoven

ZJIPRI - Zjištěno při

ZJISTENO - Onemocnění zjištěno

ZJITBC - Způsob zjištění TBC

ZNCHY - Chyby v přijatém souboru nrn   

ZNOLE - Znovu léčen od posledního hlášení

ZPVZN - Způsob vzniku zdravotnického zařízení (ČSÚ)

ZPZAN - Způsob zániku zdravotnického zařízení (ČSÚ)

ZRCHY - Chyby v přijatém souboru nrr   

ZRIZ - Zřizovatel

 

E. Menu “DS -> NRC - Číselníky NRC”

 

AGODB - agregované odbornosti

AGODBODB - přiřazení agregovaných odborností ke smluvním odbornostem VZP

ANESTE - anesteziologické výkony

DRGGRP - DRG skupiny

DRUHNS - druh nákladového střediska

DRUHUCTU - druh účtu

CHYBY - číselník chyb detekovaných NRC

KORINFO - informace přenášená korekcemi

KORVYJ - výjimky v korekcích

KRITPOL - rozhodné výkony grouperu

VAHY - váhy DRG skupin

 

F. Číselníky VZP (nejsou součístí DS, distribuuje je VZP)

 

IVLP - Individuálně připravované léčebné přípravky ... (VZP)

LEKY - Hromadně vyráběné léčivé přípravky (VZP)

ODBORN - Smluvní odbornosti pracovišť (VZP)

PZT - Prostředky zdravotnické techniky (VZP)

STOMAG - Stomatologické výrobky (VZP)

UHRADY - Náhrady za zdravotní péči (VZP)

VYKONY - Seznam zdravotních výkonů (VZP)