*ip – pacient - varianta pro DS4

Základní blok nesoucí data vztažená pouze k jednomu pacientovi. Varianta pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_pac

a

-10

1

identifikace pacienta v IS odesilatele

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků

pokyny:

viz id_pac - pokyny

poznámky:

viz id_pac - poznámky

 

rodcis

e

-10

?

rodné číslo

číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků

pokyny:

viz rodcis - pokyny

 

jmeno

e

-24

?

jméno

lib. text

pokyny:

korektní nebo žádné

poznámky:

viz jmeno - poznámky

 

prijmeni

e

-35

1

příjmení

lib. text

pokyny:

pokud není známo, lze

i např: ”neznámý muž”

poznámky:

viz prijmeni - poznámky

 

titul_pred

e

-35

?

titul před jménem

lib. text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_pred - poznámky

 

titul_za

e

-35

?

titul za jménem

lib. text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_za - poznámky

 

dat_dn

e

 

?

datum a čas narození

formát

D nebo DT

pokyny:

1. D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje

2. viz 01

 

dat_de

e

 

?

datum a čas úmrtí

formát

D nebo DT

pokyny:

D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje

 

sex

e

1

?

pohlaví

M, F, X

viz seznam hodnot

pokyny:

viz 01

 

rod_prijm

e

-35

?

rodné příjmení

volný text

pokyny:

korektní nebo žádné

 

jine_idu

e

-70

?

jiné identifikační údaje

volný text

poznámky:

pomocný fakultativní údaj

 

ipi_o

e

 

?

identifikační údaje odesílané (pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

 

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který odesílá informace jinému IS (LIS)

2. viz ipi_o - pokyny

 

ipi_v

e

 

?

identifikační údaje vracené (pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

 

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který vrací informace jinému IS

2. viz ipi_v - pokyny

 

a

e

 

*

adresy vázané k pacientovi

 

pokyny:

viz a - pokyny

 

h

e

 

*

výška a hmotnost standardní

 

pokyny:

viz h - pokyny

 

pv

e

 

?

platební vztah aktuální

 

pokyny:

1. vázaný ke sdělovaným výkonům nebo fakturám

2. viz pv - pokyny

 

p

e

 

*

údaje o zdravotní pojišťovně (zdravotních pojišťovnách)

 

pokyny:

viz p - pokyny

 

n

e

 

?

údaje pro NZIS

 

pokyny:

viz n - pokyny

 

u

e

 

?

urgentní informace o pacientovi neformalizované

 

pokyny:

1. údaje významné z hlediska klinického, ne pro LIS

2. viz u - pokyny

 

an

e

 

?

anamnéza souhrnná neformalizovaná

 

pokyny:

1. společné pro všechny obory

2. viz an - pokyny

 

oc

e

 

?

očkování

 

pokyny:

viz oc - pokyny

 

dg

e

 

?

diagnózy trvalé a přechodné

 

pokyny:

1. obecné informace - aktuální informace pro potřebu LIS se zadávají v bloku lo

2. viz dg - pokyny

 

le

e

 

?

podávané léky

 

pokyny:

1. klinické informace - aktuální informace pro potřebu LIS se zadávají v bloku lo

2. viz le - pokyny

 

lek

e

 

?

léky vydané lékárnou

 

pokyny:

pouze informace o lécích vydaných lékárnou

 

pn

e

 

?

pracovní neschopnosti

 

pokyny:

viz pn - pokyny

 

ku

 

e

 

?

klinické události

 

poznámky:

obsahuje soubor klinických událostí různých typů a fází

V DS4 nové.

SEMAFOR_DS4ipAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

V bloku IP ve variantě pro DS4 nejsou oproti variantě pro DS3 bloky: au, fa, z, v, lo, zon, loi_p - toto je řešeno blokem  ku.

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

id_pac

pokyny:

Libovolný řetězec složený z číselných znaků konstruovaný na základě pravidel platných v IS odesílatele.

Do položky ”id_pac” je vkládáno (v tomto pořadí):

·          rodné číslo pacienta, pokud toto existuje a je zároveň číslem pojištěnce (v délce 9 nebo 10 znaků bez lomítka a bez koncové mezery u devítimístných čísel)

·          číslo pojištěnce uvedené v IS odesílatele, pokud existuje

·          generované číslo pojištěnce v IS odesílatele (způsob generování je domluven s příjemci, vychází z tvorby čísla pojištěnce u VZP - viz  prot_kom )

·          unikátní kombinace podle pravidel odesílatele, která zajistí, že nedojde ke kolizi s žádným reálným rodným číslem nebo číslem pojištěnce - používá se jen tam, kde nelze využít výše uvedených postupů nebo tam, kde je nutné zajištění anonymity pacienta)

 

poznámky:

Identifikace musí umožňovat párování záznamů konkrétní osoby v IS příjemce a odesílatele.

Zvolený způsob konstrukce ”id_pac” není sdělován.

 

rodcis

pokyny:

Rodné číslo je vždy pouze korektní aktuální r.č. přidělené matrikou, pomocné konstrukce se nepřipouštějí.

Znak ”/” se nezadává.

Nebude-li korektní aktuální rodné číslo známo, položka se neuvede.

 

jmeno, prijmeni, titul_pred, titul_za

poznámky:

Délka odpovídá požadavkům standardu státního informačního systému (SIS).

 

sex

seznam hodnot:

M = muži

F = ženy

X = blíže neurčeno

 

ipi_o, ipi_v

pokyny:

IS ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”)  v bloku ipi_o.

V případě obousměrné komunikace  je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS původního příjemce, tj. IS ”B”).

 

a

pokyny:

Kontaktní adresa je vyznačována speciálním indikátorem v bloku a.

 

h

pokyny:

Zadává se průměrná běžná hmotnost standardní a běžná výška. Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a aktuální výška se zadávají prostřednictvím výsledkového bloku v (viz příslušné položky NČLP).

Blok se může opakovat, pokud je potřeba sdělit historické údaje.

 

pv

pokyny:

Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělování výkonů respektive jsou-li výkony sdělovány.

(Zadává se s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje.)

 

Blok definuje, zda je pacient pojištěncem pojišťovny ”typu VZP” nebo přímým plátcem (a jak) - tj. ”na koho bude nebo je vykazováno”.

Váže se ke všem objednávkám a sdělením výkonů.

 

Upozornění:

Pokud by byla např. část požadavků na vyšetření hrazena pojišťovnou a část např. z grantu, budou požadavky zaslány ve dvou samostatných blocích ip, ve kterých budou různé údaje v bloku pv, ale totožné v případně sdělovaném bloku p.

 

Blok je nepovinný. Jeho povinné zasílání nelze deklarovat předem, vyplývá pouze z kontextu (zasílaná data, domluva mezi komunikujícími stranami atd.).

 

p

pokyny:

Pokud se sděluje seznam pojišťoven, kde byl pacient průběžně přihlášen, je blok p použit opakovaně. Na pořadí sdělení nezáleží, aktuální pojišťovna vyplývá z datumu platnosti.

Pro sdělení aktuální pojišťovny s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje je používán blok pv .

 

n

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

V budoucnosti  by mělo být doplněno nebo přepracováno.

 

u

pokyny:

V urgentních informacích jsou uvedeny všechny informace významné z hlediska neodkladné péče a zásadní klinické údaje.

Jsou zde uvedeny bez ohledu na to, zda se vyskytují ještě duplicitně v některých jiných speciálních blocích (např. krevní skupina, alergie, významné diagnózy, očkování proti tetanu, podávané léky, atd.).

Tyto údaje se budou vyskytovat i v budoucích elektronických kartách.

Toto by mělo být korigováno s tvorbou elektronických (”čipových”) karet.

 

an

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie.

Zadává se volným textem. Jedná se o anamnézu univerzálně použitelnou - společnou pro všechny klinické obory.

Neobsahuje specifické informace (například pro psychiatrii).

Konkrétní současná anamnéza se sděluje za pomoci bloku z .

 

oc

pokyny:

Slouží především ke sdělování informací mezi dětskými lékaři, ale může se týkat i pacientů dospělých.

Informace o posledním očkování proti tetanu (významné z hlediska neodkladné péče) je uváděna také v bloku u -urgentní informace (duplicitně).

 

dg

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie.

Informace významné z hlediska neodkladné péče jsou uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Pro potřebu těch laboratorních vyšetření, kde je nutné znát diagnózu, je povinné zadávat potřebné informace formalizovaně v příslušných laboratorních blocích - buď jen tam, nebo tam a duplicitně i v bloku tomto.

 

le

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři.

Léky významné z hlediska neodkladné péče jsou duplicitně uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Pro potřebu mikrobiologie je nutné uvádět informace o současně podávaných antibioticích.

Pro potřebu těch laboratorních vyšetření (monitorování léků aj.), kde je nutné znát údaje o podávání vybraných léků, je povinné zadávat informace o podávaných lécích  formalizovaně v příslušných laboratorních blocích - buď jen tam, nebo tam a duplicitně i v bloku tomto.

 

pn

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).