*ku_o - klinické události: objednávka zakázky, požadavky (pro DS4) 

Realizace elektronické formy objednávky - případně oprava, či storno objednávky.

Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typku

a

-20

1

typ klinické události

 

[TYP_KU] #

popisy KU - viz klinické události

pokyny:

viz typku - pokyny

 

typkuspeclok

a

-40

?

specifikace k typu k.u. lokální

volný text

pokyny:

viz typkuspeclok - pokyny

poznámky:

viz typkuspeclok - poznámky

 

fazespec

a

2

1

specifikace fáze klinické události

OR, OO, OS

viz

seznam hodnot

 

 

idku

a

-40

(1)

ID klinické události

 

 

ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

pokyny:

viz idku - pokyny

(povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí)

 

idsub

 

a

-40

(?)

ID dílčího úkolu

ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

pokyny:

1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí

2. viz idsub - pokyny

Nové

od verze

DS04.07.01

idkulok

a

-40

?

ID klinické události lokální

volný text

jen pro lokální potřebu IS

pokyny:

viz idkulok - pokyny

 

urgentni

a

1

?

urgentní objednávka

V, S, N

viz

seznam hodnot

pokyny:

viz urgentni - pokyny

Změna od

DS04.07.01

místo „A“ je „V“ a „S“

handicap

a

-80

?

handicap pacienta 

volný text

pokyny:

viz handicap - pokyny

 

dat_poz

e

 

1

datum a čas vzniku požadavku

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

dat_prov_od

e

 

?

datum a čas požadovaného provedení - od

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

dat_prov_do

e

 

?

datum a čas požadovaného provedení - do

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

z_pracoviste

e

 

1

žádající pracoviště

 

poznámky:

blok pracoviste

 

z_pracovnik

 

e

 

?

žádající osoba

 

pokyny:

pracovník, odborník, lékař...

poznámky:

blok pracovnik

 

p_pracoviste

e

 

?

provádějící pracoviště

 

poznámky:

blok pracoviste

 

p_pracovnik

 

e

 

?

provádějící osoba (vyžadovaná)

 

pokyny:

pracovník, odborník, lékař, garant

poznámky:

blok pracovnik

 

pv_ku

 

e

 

?

platební vztah okamžitý

vázaný k této KU

 

pokyny:

viz 02

Nové

od verze

DS04.07.01

studie

 

e

 

?

studie

vázaná k této KU

 

pokyny:

viz 02

Nové

od verze

DS04.07.01

dg_poz

 

e

 

*

blok diagnózy - z objednávky

 

 

pokyny:

1. diagnózy, které se váží k této KU

2. viz 01

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

 

lek_poz

e

 

?

blok léky - z objednávky

 

pokyny:

1. léky, které se váží k této KU

2. viz 01

poznámky:

blok le

 

urg_poz

e

 

?

blok urgentních

informací - z objednávky

 

pokyny:

1. urgentní informace, které se váží k této KU

2. viz 01

poznámky:

blok u

 

leg_vyk

 

e

 

?

legislativní výkazy

 

 

 

ku_prilohy

e

 

*

přílohové klinické události

 

pokyny:

viz ku_prilohy - pokyny

 

text_zadosti

e

 

?

text žádosti

 

 

poznámky:

blok text

(může obsahovat formuláře s potřebnými údaji - např. pro vyšetření genetický, cytologická,

vrozených vývojových vad aj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku_o_rdg

 

e

 

?/

blok pro k. u. RDG

 

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

 

ku_o_lab

e

 

/?

blok pro k. u. LAB

 

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

 

ku_o_vypis

 

e

 

/?

blok pro k. u. VYPIS

 

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

Nově od 

DS04.07.01

 

 

 

 

 

 

poznámka:

další bloky budou přidány podle potřeby tvůrců IS

 

SEMAFOR_DS4kupAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_o

poznámky k celému bloku:

 

Blok je určen k realizaci objednávek elektronickou cestou, případně k jejich opravě, či stornování objednavatelem.

Technická akceptace bloku příjemcem může být realizována blokem ku_o.

Jak má být s blokem ze strany příjemce nakládáno a jak na blok reagováno plyne z popisu příslušné položky KU - viz typku.

 

 

typku

pokyny:

Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU] ,

podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události .

 

Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje  idku nebo idsub  a zda může být tato KU použita v bloku ku_o nebo  ku_z.

 

 

typkuspeclok

pokyny:

Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.

 

 

fazespec

seznam hodnot:

OR - objednávka realizace (objednávka vyšetření, výkonu nebo úkonu s příslušnými specifikacemi), žádanka

OO - oprava objednávky ze strany objednávajícího - vše původně objednávané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem;

                opravit lze pouze objednávky dosud nepřijaté ke zpracování

OS - stornování objednávky ze strany objednávajícího - vše původně objednané bude zrušeno (bez dodání nové objednávky);

stornovat lze pouze objednávky dosud nepřijaté ke zpracování

 

idku

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).

Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idku v blocích ku_o či  ku_z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako povinné).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

Jakmile je idku konkrétní klinické události pacienta příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi !

 

 

idsub

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.

 

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku, případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idsub v blocích ku_o  či  ku_z předepsáno jako povinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako nepovinné).

 

 

idkulok

pokyny:

Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele. Týká se některých IS.

V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká.

V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, může být idkulok zasíláno též (není-li domluveno jinak).

 

 

urgentni

seznam hodnot:

V - jedná se o  urgentní objednávku typu "vitální indikace"

S - jedná se urgentní objednávku typu "statim"

N - není urgentní (implicitní)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot  V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Je-li objednávka tvořena několika dílčími objednávkami a je-li alespoň jedna z nich urgentní, je celý blok označen jako urgentní dle nejvyššího žádaného stupně urgentnosti  v rámci množiny objednávek.

Urgentní objednávka bude vyřizována přednostně dle příslušných pravidel dodavatele.

Informace o urgentnosti se vrací v bloku ku_z.

Poznámka:

V některých speciálních blocích typu ku_o_xxx se zadává informace duplicitně - je tomu tak z důvodů návaznosti na struktury DS3.

Po domluvě může být změněno. (Například v ku_o_lab.)

 

 

handicap 

pokyny:

Textová informace o handicapu pacienta z hlediska realizace objednávky. Zejména s ohledem na pohyblivost nebo psychický stav.

 

 

datumy a časy

pokyny:

Datum a čas vzniku požadavku dat_poz je povinný.

I v případě laboratorní objednávky se uvádí datum vzniku požadavku na odběr, neboť datum a čas odběru (= datum a čas události) je zadáván v položce dat_du v bloku ku_o_lab.

 

Údaj dat_poz se přenáší do ku_z (položka dat_poz).

 

Interval požadovaného provedení dat_prov_od a dat_prov_do je nepovinný a uvádí se dle pokynů v popisu příslušné KU.

 

Viz též  dat_xx .

 

 

01 - pokyny společné pro dg_poz, lek_poz, urg_poz:

Bloky zasílané s objednávkou obsahují informace, které jsou pro tuto objednávku (klinickou událost) důležité z hlediska jejího zpracování (včetně přístupu k pacientovi).

S výjimkou diagnóz jsou následně vraceny v nezměněné podobě zpět.

Diagnóza může být vracena upravená s ohledem na případné specifické požadavky vykazování.

Tyto bloky zobrazují informace, které byly k dispozici při zpracování a interpretaci objednávky.

 

02 - pokyny společné pro pv_ku, pv_st:

Blok pv_ku je fakultativním blokem sloužícím k vyznačení atypického platebního vztahu oproti údajům v bloku pv_pac (tyto údaje mají v rámci příslušné klinické události přednost a určují momentální platební vztah).

V případě, že je v bloku pv_ku uvedeno, že se jedná o proplácení z titulu „studie“, může být duplicitně připojena informace o této studii též v bloku pv_st  (slouží k „vyznačení“ bloku). Blok pv_st může být připojen i samostatně bez připojování pv_ku.

Bloky pv_ku a pv_st se navzájem nevylučují a mohou být samostatně i zároveň - jeden řeší platební vztahy a druhý slouží k vyznačení.

 

 

ku_prilohy

pokyny:

Obsahuje výčet idku klinických událostí ku_z, které obsahují zprávy a které jsou nutnou součástí této objednávky; jsou vložené do bloku ku, takže předcházejí bloku tomuto; (obsahují zprávy ku_z ve fázi ZK  - finální tvary zpráv zasílané jako kopie).

Do idsub těchto přiložených zpráv se zadává hodnota idku z této objednávky (tj. bloku ku_o, k němuž se váží).

Tím je zajištěno provázání na příslušnou objednávku, ke které patří a zároveň je zachováno původní idku zpráv.

 

speciální bloky

podmínky, pokyny:

Pokud je klinická událost  takového typu, pro který jsou definované speciální datové struktury pro formalizované řešení objednávky zakázky (vyšetření, konzilií atd.), může být zařazen jeden z příslušných odpovídajících datových bloků.

V číselníku klinických událostí budou popsané příslušné datové bloky, podmínky jejich použití a specifika použití některých obecně definovaných elementů.

 

V současné verzi DS4 jsou nyní k dispozici tyto speciální bloky:

 

RDG

Obsahuje bloky pro specifikaci objednávek RDG vyšetření.

 

LAB

Obsahuje blok odvozený z bloku LO (DS3) - opakuje se podle počtu datumů a časů sdělovaných časů odběru vzorků - viz dat_du.

 

VYPIS

Obsahuje blok pro specifikaci požadovaného výpisu zpráv - nastavení časového intervalu, filtry pro výběr typů zpráv a další.

 

*