Číselník KU - základní typy položek - uvolněné a připravené pro druhé kolo uvolnění

 

 

 

klíč (TYPKU)

 

charakteristika, popis, pokyny

 

 

IDSUB

 

IDKU

 

KU_O

 

KU_Z

 

pozn

 

 

 

 

 

 

 

AMB

ambulantní vyšetření a zprávy o ambulantním vyšetření

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

AMB.VYS

žádost o ambulantní vyšetření / zpráva o ambulantním vyšetření - obecná bez další specifikace typu a bez vložených speciálních bloků

(komu je určena plyne z příjmového místa pm)

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o a ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z.

(Neslouží k objednávání vyšetření typu LAB, RDG!)

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku žadatel a ve zprávě se vrací; jinak je přiděleno při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas  vzniku požadavku do dat_poz, do dat_prov_od a dat_prov_do lze uvést časový interval, v němž by mělo být vyšetření realizováno (je žádáno).

 

Při zasílání zprávy o ambulantním vyšetření se zadává datum a čas  provedení vyšetření do dat_prov; dat_real_od a dat_real_do se uvádí fakultativně, pokud probíhalo vyšetření v časovém období, které je nutné zaznamenat. (Čas dat_prov se vztahuje k pacientovi a fyzicky provedenému vyšetření - ne k jeho následnému zpracovávání a hodnocení.)

 

Pokud jsou výsledky sdělovány průběžně, zadává se fazespec = ZP (a vždy se sdělují všechny do té doby sdělené informace), po dokončení zpracování se zašle finální kompletní zpráva s fazespec = ZF.

 

Bude-li potřeba realizovat formalizovaně s pomocí speciálních bloků ku_z_xxx, budou založeny nové číselníkové položky orientované na typy pracovišť

(např. GYN.VYS, NEUR.VYS, aj. se spec. bloky).

ne

ano

ano

ano

 

H

základní typy zpráv týkající se hospitalizace

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

H.DOPOR

doporučení k hospitalizaci - žádost o hospitalizaci

 

(„Parere“ = krátká doporučovací lékařská zpráva se základními údaji o pacientovi určená jinému lékaři. V tomto případě žádost.)

 

Slouží k zaslání žádosti o hospitalizaci a s ní souvisejících informací prostřednictvím ku_o, text žádosti se vkládá do text_zadosti, v ku_prilohy je seznam zasílaných přílohových zpráv (jsou-li).

 

Přidělení idku zajistí žadatel, zpětně se uvádí v akceptačním bloku ku_a a případně při sdělování odmítnutí (viz H.ODM.*). Nepřenáší se do H.PRIJZ.

 

Datum a čas vzniku požadavku je v dat_poz, požadovaný počátek hospitalizace může být uváděn v dat_prov_od (případně s údajem dat_prov_do).

 

Reakcí na žádost může být její akceptace prostřednictvím ku_a, nebo prostřednictvím ku_z zpráva o odmítnutí (viz H.ODM.*).

 

Po příjmu pacienta je vytvořena příjmová zpráva (viz H.PRIJZ)

 

Pozor! Prostřednictvím ku_a lze žádost odmítnout jen v případě technických nedostatků zabraňujících možnosti zpracování žádosti.

 

ne

ano

ano

ne

 

H.ODMZ.PAC

odmítnutí hospitalizace ze strany pacienta (revers)

 

Doporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany pacienta,

zpráva obsahuje informace týkající se odmítnutí.

 

Zpráva je reakcí na objednávku v ku_o H.DOPOR, pokud byla žádost o hospitalizaci realizována elektronicky.

 

Je-li zpráva reakcí na objednávku ku_o H.DOPOR, vrací se se stejným idku; jinak je přiděleno při vzniku zprávy.

 

Datum a čas, k němuž se odmítnutí váže, se zadává do dat_prov, důvody jsou uvedeny v text.

 

ne

ano

ne

ano

 

H.ODMZ.LEK

odmítnutí hospitalizace ze strany lékaře, další doporučení

 

Doporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany lékaře (kliniky), zpráva obsahuje informace týkající se důvodů k odmítnutí včetně dalšího doporučení.

 

Zpráva je reakcí na objednávku v ku_o H.DOPOR, pokud byla žádost o hospitalizaci realizována elektronicky..

 

Je-li zpráva reakcí na objednávku ku_o H.DOPOR, vrací se se stejným idku; jinak je přiděleno při vzniku zprávy.

 

Datum a čas, k němuž se odmítnutí váže, se zadává do dat_prov, důvody a doporučení  jsou uvedeny v text.

 

ne

ano

ne

ano

 

H.PRIJZ

příjmová hospitalizační zpráva

 

Zpráva příjmová strukturovaná dle závazných doporučení.

 

Zpráva je reakcí na objednávku v ku_o H.DOPOR, pokud byla žádost o hospitalizaci realizována elektronicky..

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy, neváže se na H.DOPOR, byť zasílané elektronicky;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas přijetí pacienta se zadává do dat_prov, od tohoto okamžiku začíná hospitalizace.

 

ne

ano

ne

ano

 

H.DEKURZ

denně vytvářená pracovní zpráva

 

Dekurz = denní záznam o průběhu nemoci během hospitalizace.

 

Dekurz nevzniká na základě objednávky, ale dle pravidel ZZ.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum, k němuž se dekurz váže, se zadává do dat_prov (ve formátu „D“); je-li to žádoucí, lze zadávat interval, k němuž se váže platnost dekurzu, do dat_real_od a  dat_real_do.

 

ne

ano

ne

ano

 

H.EPIKRYZ

souhrnná zpráva z hospitalizace za určené období

(řídí se místními zvyklostmi, obvykle týdenní)

 

Epikrýza = shrnutí nemoci a současného stavu pacienta během hospitalizace s odhadem vývoje a plánovaným postupem (za dosavadní hospitalizaci nebo její část).

 

Epikrýza nevzniká na základě objednávky, ale dle pravidel ZZ.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas, kdy byla zpráva vytvořena, se zadává do dat_prov, interval, k němuž se váže její obsah, se vždy zadává do dat_real_od a  dat_real_do.

 

Bude-li to potřebné, lze vytvořit fakultativní speciální blok pro zasílání formalizovaných zpráv vyšetření LAB, RDG aj.

ne

ano

ne

ano

 

H.PRUBZ

průběžná zpráva z hospitalizace

vyžádaná například pro:

zaměstnavatele, školu, odbor sociální péče, soud aj.

 

Slouží k zaslání objednávky zprávy prostřednictvím ku_o (text žádosti se vkládá do text_zadosti) a ke sdělení zprávy prostřednictvím ku_z.

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku žadatel a ve zprávě se vrací; jinak je přiděleno při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas, kdy byla zpráva vytvořena, se zadává do dat_prov, interval, k němuž se váže její obsah se zadává do dat_real_od a  dat_real_do.

 

Bude-li to potřebné, lze vytvořit fakultativní speciální blok pro zasílání formalizovaných zpráv vyšetření LAB, RDG aj.

ne

ano

ano

ano

 

H.PROPPREDBZ

propouštěcí zpráva předběžná

(fakultativní, využívaná zejména pediatry, určená např. k předání rodičům proti podpisu aj.; obsahem se blíží propouštěcí zprávě, ale má některé odlišnosti dané místní úpravou)

 

Propouštěcí zpráva předběžná nevzniká na základě elektronicky zasílané objednávky.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas ukončení hospitalizace pacienta se zadává do dat_prov, tímto okamžikem končí hospitalizace.

Do dat_real_od (dat_real_do) se zadává od kdy (do kdy) trvala. Datum a čas vydání zprávy je v dat_vydani.

 

ne

ano

ne

ano

 

H.PROPZ

propouštěcí (překladová) zpráva

 

Zpráva propouštěcí strukturovaná dle závazných doporučení. Slouží i jako překladová.

(Je-li hospitalizace zakončena úmrtím, řeší se H.ZAVZ).

 

Propouštěcí zpráva nevzniká na základě elektronicky zasílané objednávky (lze si pouze vyžádat její kopii, to se řeší prostřednictvím objednávky typu „výpis“).

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas ukončení hospitalizace pacienta se zadává do dat_prov, tímto okamžikem končí hospitalizace.

Do dat_real_od (dat_real_do) se zadává od kdy (do kdy) trvala. Datum a čas vydání zprávy je v dat_vydani.

 

Bude-li to potřebné, lze vytvořit fakultativní speciální blok pro zasílání formalizovaných zpráv vyšetření LAB, RDG aj.

 

Může být připojen speciální blok ku_z_hpropz pro vkládání formalizovaných údajů - např. z číselníku ÚZIS o typu propuštění; podrobné informace k překladu aj. - nyní není řešeno.

 

ne

ano

ne

ano

 

H.ZAVZ

úmrtní (závěrečná) zpráva z hospitalizace

 

Přístupy různých pracovišť se liší - jedná se o speciální variantu propouštěcí zprávy, na níž většinou navazuje „průvodní list ke klinické pitvě“ a „list o prohlídce mrtvého“ (lze řešit ve vazbě na H.ZAV nebo samostatně - nyní není řešeno).

 

Závěrečná zpráva nevzniká na základě elektronické zasílané objednávky.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá)..

 

Datum a čas ukončení hospitalizace pacienta se zadává do dat_prov, tímto okamžikem končí hospitalizace.

Do dat_real_od (dat_real_do) lze zadat od kdy (do kdy) trvala.

 

Bude-li to potřebné, lze vytvořit fakultativní spec. blok pro zasílání formalizovaných zpráv vyšetření LAB, RDG aj.

Následně dodefinovat:

„list o prohlídce mrtvého“ (předepsaný formulář)

„průvodní list ke klinické pitvě“ (viz návrhy „PAT.PLKP“)

„záznam o klinické pitvě“ (viz návrhy „PAT.ZKP“)

 

ne

ano

ne

ano

 

řešit později

LAB

základní typy zpráv týkající se laboratorních formalizovaných vyšetření pracujících s NČLP

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

LAB.VYS

 

 

 

 

viz též tabulkový popis:

 

KU : LAB.VYS

 

 

V tabulce je zpracován

vzorový tvar popisu.

 

 

 

Viz též další typy, které

je nutné rozlišovat:

LAB.ODBER.LAB

LAB.ODBER.LUZKO

LAB.PRED.SMLUV

LAB.PRED.REF

LAB.PRED.POPIS

 

 

 

Laboratorní vyšetření obecně (formalizovaně)

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (společně s ku_o_lab) a ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (společně s ku_z_lab).

Materiál odebírá objednávající a zasílá laboratoři.

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku objednavatel (žadatel) a ve zprávě se idku vždy vrací; jinak je přiděleno zpracovatelem (laboratoří) při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas vzniku požadavku do dat_poz;

datum a čas vzniku události (tj. čas odběru materiálu respektive ukončení jeho sběru) se zadává do dat_du v bloku ku_o_lab;

dat_prov_od a dat_prov_do může být využíváno ke specifikování přání zpracovat vyšetření v určitém časovém intervalu (nejčastěji do určité doby).

 

Vždy se připojuje speciální blok ku_o_lab, obsahující formalizovaně zadané objednávky (dle NČLP) a další informace.

Pokud je třeba sdělit laboratoři speciální informace potřebné k realizaci vyšetření, lze je zadat prostřednictvím textového bloku text_zadosti (např. podklady pro vyšetření cytologická, vroz. výv. vad aj.); mohou být sdělované také formalizovaně v ku_o_lab blokem lip položkami NČLP typu „vznik = P“.

 

Prostřednictvím ku_a lze zaslat sdělení o akceptaci objednávky - uvádí se totožné idku, řeší se pomocí ku_ao_lab.

 

*

Při zasílání zprávy (výsledků vyšetření) se zadává datum a čas  události (tj. odběru materiálu respektive ukončení jeho sběru) do dat_prov, (dat_real_od a dat_real_do se nevyužívá). Přesný datum a čas jednotlivých vyšetření je uváděn ve speciálním bloku ku_z_lab dat_du.

 

Vždy se připojuje speciální blok ku_z_lab, obsahující formalizovaně sdělované výsledky. Kromě toho jsou vždy výsledky zasílané také neformalizovaně jako blok text.

 

Pokud jsou výsledky sdělované průběžně, zadává se fazespec = ZP (a vždy se sdělují všechny do té doby zpracované výsledky z této události!), po dokončení zpracování se zašle finální kompletní zpráva s fazespec = ZF. Datum a čas zpracování zpráv je v dat_vydani.

 

 

ne

 

ano

 

ano

 

ano

 

 

LAB.ODBER.LAB

Odběr materiálu v laboratoři a laboratorní vyšetření

 

Slouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu v laboratoři, kam se pacient dostaví.

 

Objednávce přiděluje objednávající idku,

do dat_du ze zadává předpokládaný čas odběru a upřesňuje se až v okamžiku odběru.

Do položky dodani se zadává hodnota „L“.

 

Zpět se zasílá zpráva jako LAB.VYS.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS.

ne

ano

ano

ne

 

 

LAB.ODBER.LUZKO

Odběr materiálu u lůžka pacienta a laboratorní vyšetření

 

Slouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu u lůžka pacienta, k němuž se odběrový pracovník dostaví.

 

Objednávce přiděluje objednávající idku,

do dat_du ze zadává předpokládaný čas odběru a upřesňuje se až v okamžiku odběru.

Do položky dodani se zadává hodnota „O“.

 

Zpět se zasílá zpráva jako LAB.VYS.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS.

ne

ano

ano

ne

 

 

LAB.PRED.SMLUV

Předání části objednávky smluvní laboratoři

 

Smluvní laboratoř realizuje tu část objednávky, kterou nezpracovává odesílající laboratoř (vztah je smluvně ošetřen). Obdrží jenom tyto vybrané požadavky.

Slouží vnitřní potřebě laboratoře.

(Viz norma ČSN EN ISO 15189:2013.)

Viz též LAB.PRED.REF pro „non smluvní laboratoře“.

 

Slouží k zaslání dílčí části objednávky požadované palety vyšetření společně s dalšími potřebnými informacemi a včetně příslušného materiálu.

Objednávka se řeší prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab).

 

V podstatě se jedná o novou objednávku se vším všudy s tím, že objednavatelem je laboratoř. Zpracované výsledky budou po zaslání připojeny k původní zakázce.

 

Při zasílání této sub objednávky se uvádí původní idku a připojuje se nové povinné idsub pro identifikaci tohoto dílčího úkolu. Obě id se vracejí s výsledky ve zprávě ku_z určené objednávající laboratoři.

 

Původní objednavatel obdrží vše z laboratoře, do které objednávku zasílal a to s typku = LAB.VYS; idsub se mu nesděluje.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS, neboť slouží také k zasílání zpracovaných výsledků,

podobně jako v případě LAB.VYS - pouze s tím rozdílem, že je předáváno pouze mezi dvojicí laboratoří.

 

Prostřednictvím ku_a lze zaslat sdělení o akceptaci objednávky - uvádí se totožné idku, řeší se pomocí ku_ao_lab. (Mezi laboratořemi však bude využíváno spíše výjimečně.)

 

ano

ano

ano

ano

 

LAB.PRED.REF

Předání určených vyšetření referenční laboratoři

 

Referenční laboratoř zajišťuje konfirmaci výsledků stanovených laboratoří žadatele.

Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoře.

 

Slouží k zaslání objednávky z laboratoře společně s dalšími potřebnými informacemi a včetně příslušného materiálu.

Objednávka se řeší prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab).

 

V podstatě se jedná o novou objednávku se vším všudy s tím, že objednavatelem je laboratoř

 

Při zasílání této sub objednávky se uvádí původní idku a připojuje se nové povinné idsub pro identifikaci tohoto dílčího úkolu. Obě id se vracejí s výsledky ve zprávě ku_z určené objednávající laboratoři.

 

Původní objednavatel obdrží vše z laboratoře, do které objednávku zasílal a to s typku = LAB.VYS; idsub se mu nesděluje.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS, neboť slouží také k zasílání zpracovaných výsledků,

podobně jako v případě LAB.VYS - pouze s tím rozdílem, že je předáváno pouze mezi dvojicí laboratoří.

 

(Viz norma ČSN EN ISO 15189:2013.)

 

Prostřednictvím ku_a lze zaslat sdělení o akceptaci objednávky - uvádí se totožné idku, řeší se pomocí ku_ao_lab. (Mezi laboratořemi však bude využíváno spíše výjimečně.)

ano

ano

ano

ano

 

 

LAB.PRED.POPIS

Předání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisu (klinické interpretaci - hodnocení)

 

Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoře.

 

Řeší se podobně jako v případě konzilia - zasílá se objednávka ku_o, k níž je v ku_prilohy připojen výčet zpráv ku_z (fazespec = ZK), které mají být expertem zpracovány (popsány, hodnoceny) - tyto přiložené zprávy mají ve svém idku původní ID události, s níž jsou trvale vedeny a v idsub mají uvedenu totožnou identifikaci jako je v idku této objednávky (v bloku ku_o).

 

V podstatě se jedná o sub objednávku, takže se uvádí původní idku a připojuje se nové povinné idsub pro identifikaci tohoto dílčího úkolu. Obě id se vracejí s výsledky ve zprávě ku_z (typku = LAB.PRED.POPIS, fazespec = ZR) určené objednávající laboratoři.

 

Původní objednavatel obdrží vše z laboratoře, do které objednávku zasílal a to s typku = LAB.VYS; idsub se mu nesděluje.

 

Bude dořešeno v případě praktického zájmu.

ano

ano

ano

ano

 

řešit později

RDG

základní typy zpráv týkající se radiodiagnostických vyšetření 

(nepracuje se s NČLP)

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

RDG vyšetření - společný popis pro RDG.xxxx

 

Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis.

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (text žádosti se vkládá do text_zadosti, další formalizované údaje do ku_o_rdg) a dále ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (ku_z_rdg).

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělil idku objednavatel (žadatel) a ve zprávě se idku vždy vrací; jinak je přiděleno zpracovatelem (RDG oddělením) při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas vytvoření objednávky se zadává do dat_poz, v dat_prov_od a dat_prov_do může být uveden časový interval, v němž by měla být objednávka realizována.

Připojuje se speciální blok ku_o_rdg.

 

Datum a čas, kdy bylo vyšetření provedeno (zakončeno), se zadává do dat_prov (může být uveden interval, během něhož bylo vyšetření realizováno - v dat_real_od a  dat_real_do).

 

Připojuje se speciální blok ku_z_rdg.

 

Následně lze dle potřeby dodefinovat popis k vyšetření:

RDG.xxx.PRED.POPIS, případně RDG.xxx.KONZ.

 

ne

ano

ano

ano

 

RDG.ANGIO

Angiografie

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

RDG.CT

CT vyšetření

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

RDG.MAMO

Mamografie

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

RDG.MR

Magnetická rezonace

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

RDG.PET

Pozitronová  emisní tomografie

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

RDG.RTG

RTG vyšetření

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

 

RDG.SONO

Sonografické vyšetření

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

RDG.TERMO

Termografické vyšetření

popis - viz RDG

ne

ano

ano

ano

řešit později

 

 

 

 

 

 

 

NEUR

základní typy zpráv týkající se

neurologických vyšetření 

(nepracuje se s NČLP)

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

NEUR vyšetření - společný popis pro NEUR.xxxx

 

Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis.

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (text žádosti se vkládá do text_zadosti, další formalizované údaje do ku_o_neur) a dále ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (ku_z_neur).

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělil idku objednavatel (žadatel) a ve zprávě se idku vždy vrací; jinak je přiděleno zpracovatelem (NEUR oddělením) při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas vytvoření objednávky se zadává do dat_poz, v dat_prov_od a dat_prov_do může být uveden časový interval, v němž by měla být objednávka realizována.

 

Může být připojen speciální blok ku_o_neur;

není dosud vypracován, bude navržen v případě potřeby.

 

Datum a čas, kdy bylo vyšetření provedeno (zakončeno), se zadává do dat_prov (může být uveden interval, během něhož bylo vyšetření realizováno - v dat_real_od a  dat_real_do).

 

Může být připojen speciální blok ku_z_neur;

není dosud vypracován, bude navržen v případě potřeby.

Následně lze dle potřeby dodefinovat popis k vyšetření:

NEUR.xxx.PRED.POPIS, případně NEUR.xxx.KONZ.

 

ne

ano

ano

ano

 

NEUR.EEG

EEG vyšetření

popis - viz NEUR

ne

ano

ano

ano

 

NEUR.EMG

EMG vyšetření

popis - viz NEUR

ne

ano

ano

ano

 

 

připravené jsou další typy,

zařazené budou dle potřeb praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARD

základní typy zpráv týkající se

kardiologických vyšetření 

(nepracuje se s NČLP)

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

KARD vyšetření - společný popis pro KARD.xxxx

 

Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis.

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (text žádosti se vkládá do text_zadosti, další formalizované údaje do ku_o_kard) a dále ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (ku_z_kard).

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělil idku objednavatel (žadatel) a ve zprávě se idku vždy vrací; jinak je přiděleno zpracovatelem (NEUR oddělením) při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas vytvoření objednávky se zadává do dat_poz, v dat_prov_od a dat_prov_do může být uveden časový interval, v němž by měla být objednávka realizována.

 

Může být připojen speciální blok ku_o_kard;

není dosud vypracován, bude navržen v případě potřeby.

 

Datum a čas, kdy bylo vyšetření provedeno (zakončeno), se zadává do dat_prov (může být uveden interval, během něhož bylo vyšetření realizováno - v dat_real_od a  dat_real_do).

 

Může být připojen speciální blok ku_z_kard;

není dosud vypracován, bude navržen v případě potřeby.

 

Následně lze dle potřeby dodefinovat popis k vyšetření:

KARD.xxx.PRED.POPIS, případně KARD.xxx.KONZ.

ne

ano

ano

ano

 

KARD.EKG

EKG vyšetření

popis - viz KARD

ne

ano

ano

ano

 

 

připravené jsou další typy,

zařazené budou dle potřeb praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZ

základní typy konzilií

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZ

Konzilium (obecně)

(komu je určena plyne z příjmového místa pm)

 

Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis.

 

Slouží k zaslání žádosti o konzilium prostřednictvím ku_o a ke sdělení zprávy konziliáře prostřednictvím ku_z.

(Neslouží k objednávání typu LAB.PRED.POPIS!)

 

Zasílá-li se objednávka ku_o elektronicky, je v ku_prilohy připojen výčet zpráv ku_z (fazespec = ZK), které mají být zpracovány (popsány, hodnoceny) - tyto přiložené zprávy mají ve svém idku původní ID události, s níž jsou trvale vedeny a v idsub mají uvedenu totožnou identifikaci jako je v idku této objednávky (v bloku ku_o).

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku žadatel a ve zprávě se vrací; jinak je přiděleno při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas  vzniku požadavku do dat_poz, do dat_prov_od a dat_prov_do lze uvést časový interval, v němž by mělo být konzilium realizováno (je žádáno).

 

Při zasílání zprávy konziliáře se zadává datum a čas  provedení konzilia (případně současného vyšetření) do dat_prov; dat_real_od a dat_real_do se uvádí fakultativně, nebo neuvádí. Zpráva je v text.

 

Bude-li potřeba realizovat formalizovaně s pomocí speciálních bloků ku_z_xxx, budou založeny nové číselníkové položky orientované na typy pracovišť

(např. GYN.KONZ, NEUR.KONZ, aj. se spec. bloky).

ne

ano

ano

ano

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZS

zdravotní záchranná služba

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZS.VYJEZD

Výjezd zdravotní záchranné služby

 

Slouží k zaslání formuláře „Záznam o výjezdu“, který bez vyžádání zasílá záchranná služba cílovému zdravotnickému zařízení (nemocnici). 

Řeší se prostřednictvím ku_z, bez předchozí objednávky prostřednictvím ku_o (bude řešeno později a jinak).

 

ne

ano

ne

ano

 

 

 

 

 

 

 

 

????

speciální typy objednávek

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPIS.ZPRAV

Výpis objednávek a zpráv (kopie)

 

Slouží k zaslání žádosti o výpis zpráv (kopii) z databáze. Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.

 

Objednávka výpisu se zasílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci výpisu.

 

Specifikace požadavků je zadána formalizovaně prostřednictvím speciálního bloku ku_o_vypis , ve kterém je časový interval, za který má být výpis realizován, typy žádaných zpráv kódem typku, specifikace a další nastavení filtrů, které praxe bude žádat; současně zde může být uveden (navíc, nebo pouze) výčet pacientových existujících ID klinických událostí, které mají být zaslané též.

 

Zasílá se zpět množina vyžádaných zpráv ku_z, majících ve svém idku původní přidělené ID klinických událostí a do idsub je vloženo (opakuje se) ID zadané v objednávce výpisu (v bloku ku_o).

 

Bude dále rozpracováváno v dalších verzích, podle požadavků praxe a MZ.

ano

ne

ano

ano

 

 

SOUPIS.ZPRAV

Výpis seznamu zpráv

 

Slouží k zaslání žádosti o soupis zpráv, které jsou pro daného pacienta uložené v databázi.

Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.

 

Objednávka soupisu se zasílá v ku_o, ke kterému je přiřazen idsub; idku není zadán. V dat_poz je datum a čas vzniku požadavku na realizaci výpisu.

 

Specifikace požadavků je zadána formalizovaně prostřednictvím speciálního bloku ku_o_soupis (v něm je časový interval, za který má být soupis realizován, typy žádaných zpráv kódem typku, specifikace a další nastavení filtrů, které praxe bude žádat).

 

Zasílá se zpět soupis příslušných vyžádaných zpráv  ku_z_soupis, majících ve svém idku původní přidělené ID klinických událostí a do idsub je vloženo (opakuje se) ID zadané v objednávce výpisu (v bloku ku_o).

 

Bude dále rozpracováváno v dalších verzích, podle požadavků praxe a MZ.

 

ano

ne

ano

ano

 

 

 

 

TYPKU = typ klinické události

IDKU = ID klinické události

IDSUB = ID dílčího úkolu

KU_O = může být použito v bloku objednávání zakázky ( ku_o )

KU_Z = může být použito v bloku zpracování zakázky ( ku_z )

 

„řešit později“ = bude v následujícím upgrade DS4

 

 

TYPKU:

Jednoznačné určení typu klinické události.

Jedná se o položku jednoznačně definovanou číselníkem  [TYP_KU] a podrobně popsanou v hypertextovém popisu (tabulkou viz výše). V číselníku je vyznačována časová platnost jeho položek, povinnost uvádění IDKU nebo IDSUB, možnost výskytu této položky v KU_O či v KU_Z a povinnost vložení speciálních bloků typu KU_O_xxx a KU_Z_xxx.

 

 

IDKU:

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

IDKU přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí IDKU žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku KU_O, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí IDKU až laboratoř a sdělí v bloku KU_Z).

Tento identifikační neměnný údaj IDKU je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky IDKU lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDKU v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích KU_x předepsáno jako povinné).

 

 

IDSUB:

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta IDKU.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím IDKU, případně kde je žádáno zpracování žádané množiny událostí s přidělenými svými IDKU atd.

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDSUB v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako povinné (implicitě je v blocích KU_x předepsáno jako nepovinné).

 


Další navrhované položky do číselníku KU - nyní nejsou jeho součástí

(pro praxi potřebné budou po vzájemné dohodě zapracované do číselníku KU)

 

Nutné dořešit jejich členění, obsah, vybrat potřebné a realizovat - po domluvě alespoň 2 firem.

 

klíč (návrh)

název (navrhovaný)

otázky, poznámky, k dořešení...

pozn

 

 

 

 

 

SKUPINY podle odborností aj.

 

 

 

 

 

 

GYN

gynekologická vyšetření

 

 

GYN.AMNIO

amniocentéza

?

 

GYN.FOLIK

folikulometrie

?

 

GYN.KARDTOKO

kardiotokografie

?

 

 

 

 

 

KARD

kardiologická vyšetření

 

 

KARD.DOPPLER

dopplerometrické vyšetření

ukládat záznam a jeho popis?

 

KARD.EFYZ

elektrofyziologické vyšetření

ukládat záznam a jeho popis?

 

KARD.ECHO

echokardiografické vyšetření

ukládat záznam a jeho popis?

 

KARD.EKG

EKG vyšetření

definováno, ale zatím bez dalšího

ukládání záznamu a formalizace popisu

 

KARD.ERGO

zátěžová elektrokardiografie

ukládat záznam a jeho popis?

 

KARD.HOLTER

monitorování „Holter“

ukládat záznam a jeho popis?

 

KARD.HUTT

kardiologický test na nakloněné rovině (HUTT)

ukládat záznam a jeho popis?

 

KARD.IMPULS

impulsoskopie

?

 

KARD.REVASKUL

indikace revaskularizace ?

?

 

KARD.KATP

srdeční katetrizace pravostranná

?

 

KARD.STIM

kardiostimulace

?

 

 

 

 

 

NEUR

neurologická vyšetření

 

 

NEUR.EEG

EEG vyšetření

definováno, ale zatím bez dalšího

ukládání záznamu a formalizace popisu

 

NEUR.EMG

EMG vyšetření

definováno, ale zatím bez dalšího

ukládání záznamu a formalizace popisu

 

NEUR.EVOK

evokované potenciály

ukládat záznam a jeho popis?

 

 

 

 

 

OPER

předoperační, operační a pooperační

výkony a záznamy

 

 

OPER.PRE.VYS

předoperační vyšetření

?

 

OPER.PRE.MED

předoperační medikace

?

 

OPER.PROT

operační protokol

formalizovaně?

 

OPER.MED

operační medikace ?

součást oper. protokolu?

 

OPER.POST.DOP

pooperační doporučení

?

 

 

 

 

 

OPHT

vyšetření v očním lékařství

 

 

OPHT.FAG

fluoroangiografie očního pozadí

ukládá se záznam (obraz) a jeho popis?

 

OPHT.FOTO

oční foto všetření

ukládá se záznam (obraz) a jeho popis?

 

OPHT.HRT

HRT laser scan očního pozadí

ukládá se záznam (obraz) a jeho popis?

 

OPHT.PERI

perimetrické vyšetření

ukládá se záznam (obraz) a jeho popis?

 

OPHT.SONO

sono oka (není RDG.SONO)

ukládá se záznam (obraz) a jeho popis?

 

 

 

 

 

POR

vyšetření a zprávy v porodním lékařství

 

 

POR.ZR

zpráva o rodičce

 

 

POR.ZN

zpráva o novorozenci

 

 

 

a řada dalších zpráv

doplnit...

pozn

 

 

 

 

PAT

patologická vyšetření a zprávy

 

 

PAT.PLKP

průvodní list ke klinické pitvě

zasílá se PAT, vzniká při závěrečné zprávě

 

PAT.PLKP.DOSP

průvodní list ke klinické pitvě - dospělí

 

 

PAT.PLKP.DETI

průvodní list ke klinické pitvě - děti

 

 

PAT.ZKP

záznam o klinické pitvě (formalizovaně, závěr)

vydává PAT na základě PAT.PLKP

 

PAT.SOUDP

soudní pitva

?

 

 

list o prohlídce mrtvého

hlášení o úmrtí

nepatří k PAT - připojeno jako poznámka, spíše součást závěrečné zprávy

pozn

 

 

 

 

RHC

rehabilitace

 

 

RHC.ELEKTRO

elektroléčba

?

 

RHC.FYZIO

fyzioterapie

?

 

RHC.VODO

vodoléčba

?

 

 

 

 

 

 

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE - k úvaze

 

 

 

 

 

 

OSET

ošetřovatelská dokumentace ??

(většinou vedena ručně - řešit předávání?)

 

OSET.PRIJZ

ošetřovatelská příjmová zpráva

 

 

OSET.DEKURZ

ošetřovatelský dekurz

 

 

OSET.PROPZ

ošetřovatelská propouštěcí (překladová) zpráva

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ NÁVRHY - k úvaze

 

 

 

 

 

 

AKUT

akutní stav

??

?

ANAM

anamnéza

je součástí přijímací zprávy i jiných zpráv

?

ANEST

anestezie

spíš mezi typy OPER.xxx ?

?

AUDIO

audiomerické vyšteření

jaká a jak?

?

BIOP

bioptické vyšetření

spíš mezi typy PAT.BIOP či HIST.BIOP ?

?

CYTO

cytologické vyšetření

nyní v NČLP řešeno neformalizovaně

(viz NČLP 20847, 20767, 20768, 20779 až 20785), lze zařadit pod LAB nebo extra !?

?

DENSIT

kostní denzitometrie

?

?

DIALYZA

hemodiálýza

zřejmě bude dále rozčleněno

?

DYST

vyšetření na distonii

?

?

FARMAK

farmakoterapie (léková, infuzní)

co je tím zamýšleno - viz blok LEKZ aj.?

?

GENET

genetické vyšetření

nyní v NČLP neřešeno, velmi speciální problematika, asi bude dále rozčleněno?

lze zařadit pod LAB nebo extra !?

?

IZOT

izotopové vyšetření

co vše je zde zamýšleno?

?

PTCA

PTCA ?

zřejmě patří do jiné skupiny?

?

PUNKCE

punkce ?

zřejmě patří do jiné skupiny?

(výkony, laboratoř, jiné?)

?

SKORE

skórovací systémy resuscitační péče

(GCS, APACHAEII, TISS, RANKIN, BARTHEL, EURO, SOFA, QMG, KURTZKE, NIHSS)

zřejmě patří do jiné skupiny (např. „ARO“, „JIP“) jako spec. bloky; nutno dořešit !?

?

SPIRO

spirometrie

zřejmě patří do jiné skupiny?

?

URODYN

urodynamické vyšetření

zřejmě patří do jiné skupiny?

?

VVV

vyšetření vrozených metab. vývojových vad

speciální objednávka (sdělují se potřebné údaje - formulář lze definovat a doplnit);

výsledky jako běžné LAB.VYS,NČLP)

 

ZUBKRIZ

zubní kříž ?

speciální blok ke stomat. vyšetření !?

?

 

 

 

 

ENTER

enterální výživa

co je zde zamýšleno?

(položky pro výpočet příjmů a bilancí jsou připravené v NČLP - řešit spec. blokem?)

?

PARENTER

parenterální vyživa

co je zde zamýšleno?

(položky pro výpočet příjmů a bilancí jsou připravené v NČLP - řešit spec. blokem?)

?

 

 

 

 

ENDO

endoskopická vyšetření

?

?

ENDO.BRONCHO

bronchoskopické vyšetření

zřejmě patří do jiné skupiny jako spec. blok

?

ENDO.GASTRO

endoskopické vyšetření trávicího traktu

zřejmě patří do jiné skupiny jako spec. blok

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Náčrt praktických situací pro LIS (v plné šíři diskutováno, pro praxi nyní řešíme jen základní):

 

 

1.

LAB.VYS

 

Objednávka lab. vyšetření realizovaná papírovou žádankou.

 

Laboratoř přepisuje údaje ze žádanky a zadává sdělené dat_du.

 

Výsledky mohou být sdělované postupně = fáze ZP (vždy vše již sdělené plus nově dokončené), ve finále musí být sděleno vše kompletně = fáze ZF.

 

2.

LAB.VYS → LAB.VYS

 

Zasílá se žádost o laboratorní vyšetření včetně požadavků, informací o vzorku a vzorků,

vrací se zpracovaná objednávka v podobě události LAB.VYS.

 

Při elektronické objednávce sděluje objednavatel dat_du, laboratoř s ním pracuje a vrací ho.

 

Výsledky mohou být sdělované postupně = fáze ZP (vždy vše již sdělené plus nově dokončené), ve finále musí být sděleno vše kompletně = fáze ZF.

 

3.

LAB.ODBER.LAB → LAB.VYS

 

Zasílá se žádost o laboratorní vyšetření včetně požadavků a současně žádost o realizaci odběru vzorků v laboratoři (do objednávky se uvádí časy, kdy se dostaví pacient, dle pokynů v Lab. příručce),

vrací se zpracovaná objednávka v podobě události LAB.VYS.

 

Po odběru vzorku zadává dat­_du laboratoř, vzniká klinická událost LAB.VYS.

 

Výsledky mohou být sdělované postupně = fáze ZP (vždy vše již sdělené plus nově dokončené), ve finále musí být sděleno vše kompletně = fáze ZF.

 

4.

LAB.ODBER.LUZKO → LAB.VYS

 

Jako u varianty „LAB.ODBER.LAB → LAB.VYS“, zde je odběr prováděn laboratorním pracovníkem u lůžka pacienta.

 

5.

LAB.VYS → LAB.PRED.SMLUV → LAB.VYS

 

Laboratoř může část v ní zpracovaných výsledků zaslat do smluvní laboratoře a nechat verifikovat nebo dourčit.

(Tyto situace řeší norma ISO15189, která také zavádí relativně nevhodný český termín „smluvní laboratoř“.)

Výsledky práce této smluvní laboratoře pak sděluje prvotní laboratoř objednavateli.

Jedná se o interní dialog mezi jednou a druhou laboratoří.

 

6.

LAB.VYS → LAB.PRED.SPRAC → LAB.VYS

 

Laboratoř může část požadavků zaslat do spolupracující laboratoře, která zpracovává domluvenou část objednávané palety.

Výsledky práce této spolupracující laboratoře pak prvotní laboratoř sděluje objednavateli.

Jedná se o interní dialog mezi jednou a druhou laboratoří.

Tato varianta může být využívána také tam, kde je nutné rozdělit původní objednávku na více samostatných s vlastní interní identifikací a po zpracování je opět sloučit - pak může být prvotní laboratoř vnímána jako „virtuální“, která předá požadavky svým spolupracujícím laboratořím a po jejich zpracování je sloučí a odešle jako kompletní LAB.VYS prvotnímu žadateli.

 

7.

LAB.VYS → LAB.PRED.POPIS → LAB.VYS

 

Laboratoř může zaslat část dat nebo všechna data expertovi k realizaci popisu, interpretace, zprávy...

Výsledky jeho práce pak sděluje objednavateli.

Jedná se o interní dialog mezi laboratoří a expertem.

Může být využíváno i tam, kde laboratoř nemá fyzicky přítomného specialistu (lékaře - biochemika, hematologa aj.).

 

8.

VYPIS.ZPRAV → LAB.VYS

 

Objednávka výpisu (kopie) laboratorních dat z archivu (lze uvádět časový interval a případně specifikovat jaká data - pro to bude samostatný datový blok).

Sdělují se kopie příslušných laboratorních zpráv.