Číselníky používané v DS a v programech ČLP a SLP

 

 

V programech “ČLP” i “SLP” jsou definovány číselníky, které mohou využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře atd.) a na které se také odvolává současný Datový standard MZ ČR verze 2.01.01 a výše (dále jen DS).

 

Číselníky jsou vytvářeny a udržovány autorským kolektivem tvořeným zástupci významných klinických oborů s laboratorní složkou a zdravotnickými informatiky. Jsou vytvářeny pomocí správcovské verze informačního systému “SLP”. Tyto číselníky mají celostátní platnost (typ = “N” tj. “národní”).

 

K některým pro praxi potřebným národním číselníkům lze doplňovat také informace lokálního charakteru (například lokální kódy a názvy paralelně ke kódům a názvům národním při zachování společného národního klíče).

 

Některé vybrané číselníky jsou určeny pouze pro lokální uživatele (typ = “L” tj. “lokální”).

 

Upozornění pro uživatele systému SLP:

Vzhledem k tomu, že program “ČLP” je z hlediska datových struktur podmnožinou informačního systému “SLP”, je zaručena datová kompatibilita (“ČLP”/“SLP”) a je také umožněn případný přechod od programu “ČLP” k systému “SLP” (přechod od SLP k ČLP je také možný, leč bezpředmětný).

 

 

 

Seznam datových souborů potřebných pro program ČLP, SLP a DS:

 

Z hlediska vztahu k programu “ČLP” i k systému “SLP” a laboratorní problematice tzv. “správné laboratorní práce” lze číselníky rozdělit na pět skupin:

 

1.      číselníky pro potřeby systému “SLP” a programu “ČLP” a pro potřeby DS (jejich definice vycházejí z příslušných norem citovaných v systému “SLP”; v systému “SLP” jsou významně využívány)

2.      číselníky pouze pro potřeby DS (za pomoci systému “SLP” jsou vytvářeny a dokumentovány, ale v systému “SLP” ani v programu “ČLP” se dále prakticky nevyužívají)

3.      číselníky pro potřeby systému “SLP” a spolupracující IS (v problematice DS nejsou běžně zmiňovány, slouží především propracovanějším NIS nebo LIS)

4.      číselníky pouze pro interní potřebu systému “SLP” (v problematice DS nejsou běžně zmiňovány, spolupracující IS je přímo nevyužívají)

5.      číselníky pro jednorázový import dat z LIS do systému “SLP” nebo programu “ČLP” (fakultativní)

 

 

Symbolika používaná v následujícím seznamu číselníků:

·        Název číselníku (v programu “ČLP”, v systému “SLP”, v tiskových sestavách, v DS)

·        Kódové označení číselníku pro potřeby DS. Kód je totožný se jménem souboru, ve kterém je uložen tento číselník (v závorkách “[ ]”). Tento kód je jednoznačnou identifikací. Pokud má číselník speciální strukturu (dále podrobně popisovanou), je kódové označení podtrženo (viz hypertext!).

 

·        Význam číselníku z hlediska DS:

§  Tučným písmem a žlutým podsvitem kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny ty číselníky, které jsou pro DS bezprostředně nutné. Obsahy těchto číselníků nejsou definovány v DS, jsou definované pouze v programu ČLP a systému SLP.

§  Tučným písmem a tyrkysovým (azurovým) podsvitem kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny ty číselníky, které jsou pro DS velmi potřebné a pro další využití doporučené. Obsahy těchto číselníků nejsou definovány v DS, jsou definované pouze v programu ČLP a systému SLP.

§  Tučným písmem bez barevného podsvitu kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny číselníky pro DS významné. Obsahy těchto číselníků jsou také duplicitně definovány v DS, ale je doporučeno je přebírat z programu ČLP nebo systému SLP.

§  Běžným písmem bez barevného podsvitu kódu (“[ ]”) jsou značeny číselníky pro DS sice významné, které ale nemusí být přebírány z programu ČLP nebo systému SLP. Obsahy těchto číselníků jsou také duplicitně definovány v DS, ale nemusí být přebírány z programu ČLP nebo systému SLP (je na rozhodnutí tvůrce příslušného IS).

 

·        Kde číselník vzniká (vyznačeno před názvem):

*             = je přímo v základních číselnících

+             = odvozuje se z některých základních číselníků

-              = vytváří se v dialozích, využívá se při tom některých základních číselníků

·        Zda má číselník k dispozici prostor pro lokální vyjádření kódu anebo názvu - toto je vyznačeno slovně textem připojeným za jméno a kódové označení “(obsahuje i lokální názvy)”

 

V následujícím textu je modře vyznačeno to, co je navrhováno do dalších verzí.

 

 

 

1. skupina - číselníky pro potřeby systému “SLP”, programu “ČLP” a pro potřeby DS:

 

 

ZÁKLADNÍ ČÍSELNÍKY NČLP

 

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast NCLP [_NCLPVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast DS [_DSVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast LCLP [_LCLPVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP [_LPVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC [_NRCVER] (vytváří generovací program)

-Verze vygenerovaných souborů pro oblast UZIS [_UZISVER] (vytváří generovací program)

 

-Národní číselník laboratorních položek [NCLPPOL]

 

*Číselník systémů [NCLPSYST] (obsahuje i lokální názvy)

+Číselník materiálů pro laboratoře [NCLPMAT] (součást číselníku systémů)

*Číselník komponent [NCLPKOMP] (obsahuje i lokální názvy)

*Číselník tříd komponent [NCLPTK]

*Číselník procedur [NCLPPROC] (obsahuje i lokální názvy)

+Číselník specifikací procedur [NCLPSP] (součást číselníku procedur), (zvažuje se doplnění)

*Číselník druhů veličin [NCLPDRVL] (obsahuje i lokální názvy)

*Číselník jednotek [NCLPJEDN]

 

 

*Číselník matic MTV [NCLPMTV] (obsahuje i lokální názvy)

 

*Číselník typů položek z hlediska územní platnosti [NCLPAZ]

*Číselník typů národních gescí [NCLPTNG]

 

*Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku [NCLPVZNK]

*Číselník typů položek z hlediska dialogu [NCLPTYPD]

*Číselník formátů hodnot [NCLPFH]

*Číselník formátů referenčních mezí [NCLPFRM]

*Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření [NCLPVEOV]

*Číselník důvodů neaktuálnosti položky [NCLPNDUV]

 

*Číselník odběrových nádobek a přípravků [NCLPONP] (obsahuje i lokální názvy)

 

*Číselník algoritmů pro zpracování položek [NCLPAZP] (připravuje se do vyšších verzí)

 

*Existence škály na národní úrovni [NCLPSVS]

 

*Číselník typů analytických vzorků [NCLPTAV] (nyní jen pro některé LIS - ve vazbě na analyzátory)

 

MIKROBIOLOGIE

 

Poznámka:

Mikrobiologické položky nevyužívají matice textových výsledků, je řešeno samostatnými číselníky.

 

+Číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST] (součást číselníku systémů)

+Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM] (součást číselníku systémů)

+Druhy veličin a jednotky mikrobiologických materiálů [NCMPDRVJ] (součást číselníku systémů)

*Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG]

*Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV] (zvažuje se doplnění)

*Číselník antimikrobiálních látek [NCMPATML]

 

*Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK]

*Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM]

*Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM]

 

 

VAZBY

 

-Vazby mezi položkami - národní vazby [NCLPVAZB]

*Číselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami) [NCLPKTV]

 

 

ŠKÁLY

 

-Interpretační škály k položkám - národní škály [NCLPSKAL]

*Typ pohlaví pro škály [NCLPTPS]

*Číselník druhů živočichů pro škály [NCLPDRZ] (pro speciální použití, předpřipravena struktura)

*Číselník jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP]

*Číselník stavů respektive typů škál [NCLPSTS]

*Číselník událostí z hlediska interpretace škál [NCLPUVIS] (pro speciální použití, bude doplněno)

*Typ odběru pro škály [NCLPTOS] (pro speciální použití, předpřipraveno)

*Typ diety pro škály [NCLPTDS] (pro speciální použití, předpřipraveno)

*Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál [NCLPAVIS] (připravuje se do vyšších verzí)

 

 

ČÍSELNÍKY POMOCNÉ

 

+Krevní skupiny z číselníku MTV [LUKSAB0] (číselník je odvozen z MTV - speciální použití v DS)

*Číselník časových jednotek [NCLPRCVU] - využíváno pro “škály” i pro “vazby”

 

 

LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY

 

Poznámka:

Lokální číselníky využívají řadu základních číselníků společných s číselníky národními - jsou uvedeny výše.

 

-Lokální číselník laboratorních položek [LCLPPOL]

-Interpretační škály k položkám - lokální škály [LCLPSKAL]

-Vazby mezi položkami - lokální vazby [LCLPVAZB]

 

*Číselník typů lokálních gescí [LCLPTLG] (pro některé LIS může být významné!)

*Číselník algoritmů pro zpracování položek [LCLPAZP] (připravuje se do vyšších verzí)

*Číselník skupin [LCLPSKUP]

*Číselník spolupracujících laboratoří [LCLPSLAB]

 

-Informace z laboratorní příručky základní [LCLPLPZ] (pro některé LIS může být významné!)

 

LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY - JEN PRO NĚKTERÉ IS (na přání firem dodávajících LIS)

 

Poznámka:

Tyto číselníky rozšiřují množinu zpracovávaných položek - nejedná se o jinou formu vyjádření obsahů jiných standardních číselníků.

Tyto číselníky mohou být doplněny pro libovolný spolupracující LIS na přání dodavatele (tvůrce) LIS.

Nyní jsou definovány MPPLAB, MPPMETOD (pro MP-PROGRAM) a STAMETOD, STATRIDY (pro STAPRO).

 

Popisy struktury těchto číselníků jsou součástí dokumentace příslušného LIS, nejsou běžně součástí dokumentace DS.

 

 

2. skupina - číselníky pouze pro potřeby DS:

 

Menu “DS - číselníky pro klinické události a anamnézy”

 

Typ klinické události [TYP_KU]

Druh klinické události [DRUH_KU]

Modalita [KU_MODAL]

Lokalita [KU_LOKAL]

Typ anamnézy [TYP_ANAM]

 

A. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky”

 

*Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]

*Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]

*Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]

*Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]

*Urgentnost zpracování (v nálezu) [LVUZN]

*Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]

*Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]

*Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]

 

*Volba interpretační škály - typ [LVVIST]

*Volba interpretační škály - atribut [LVVISA]

 

*Stav zpracování mikrobiologického materiálu [LMSZMMN]

*Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]

*Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]

*Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]

*Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]

*Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]

*Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN] (nyní nevyužíváno)

*Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN] (nyní nevyužíváno)

 

 

B. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky”

 

*Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]

*Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]

*Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]

*Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]

*Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]

*Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]

*Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]

*Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]

*Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]

*Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDFVEC]

*Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]

*Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]

*Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]

*Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]

*Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]

*Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]

*Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]

*Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]

*Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]

*Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]

 

C. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro obecné datové bloky”

 

*Verze DS [V_DS] (oficiálně vydané verze DS)

*Verze NČLP [V_NCLP]

*Verze číselníků NZIS [V_NZIS]

*Verze číselníků NRC [V_NRC]

 

*Typ odesílajícího místa [TAB_TO]

*Kód firmy [TAB_KF]

*Typ adresy [TAB_TA]

*Typ očkování [LOCTO]

*Kód očkovací látky [LOCKOL]

*Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]

*Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]

*Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]

*Stav zpracování zprávy [LZSZZ]

*Kolize [LKKOLIZE]

*HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti [DUPRP]

*ZZSPL - ZZS - vhodný typ stanice pro daný typ pacienta

*ZZSTYPL - ZZS - typ stanice

*ZZSTYPP - ZZs - typ pacienta

 

 

D. Menu “DS -> ÚZIS - Číselníky ÚZIS”

 

Jsou řešené samostatně.

Součást datových bloků pro ÚZIS.

K dispozici na webových službách.

 

 

3. skupina - číselníky VZP (nejsou součástí DS, číselníky distribuuje VZP):

 

IVLP - Individuálně připravované léčebné přípravky ... (VZP)

LEKY - Hromadně vyráběné léčivé přípravky (VZP)

ODBORN - Smluvní odbornosti pracovišť (VZP)

PZT - Prostředky zdravotnické techniky (VZP)

STOMAG - Stomatologické výrobky (VZP)

UHRADY - Náhrady za zdravotní péči (VZP)

VYKONY - Seznam zdravotních výkonů (VZP)

 

4. skupina - číselníky pouze pro potřeby systému “SLP” a spolupracující IS:

 

Informace z laboratorní příručky kompletní [LCLPLPK] - bude vytvořeno až v další verzi dle požadavků.

 

 

5. skupina - číselníky pouze pro interní potřebu systému “SLP”:

 

Ostatní číselníky z této skupiny jsou v programu “ČLP” k dispozici v rámci  menu “Číselníky”, ale nejsou ve vlastním programu “ČLP” významně využívány a neslouží ani potřebám DS ani jiných IS.

Jejich popis je pouze v systému “SLP”.

Jedná se například o číselníky literatury, autorů, odborných společností atd.

Sem patří také databáze dokumentů i textů repetitorií atd.

 

 

 

6. skupina - číselníky pro jednorázový import dat do systému “SLP” nebo programu “ČLP”:

 

Tyto soubory slouží k jednorázovému speciálnímu importu dat z některých spolupracujícího LIS:

- k počátečnímu založení lokálních položek

- k doplnění speciálních lokálních údajů k lokálním položkám

Importované soubory se umístí do knihovny DS2_00, import proběhne po spuštění příslušné funkce v systému “SLP” nebo programu “ČLP”. Po úspěšné akci je vhodné soubory z této knihovny odstranit.

Akce je jednorázová, neopakuje se. Dále jsou soubory exportovány pouze z “ČLP” nebo “SLP” do LIS.

Podrobný popis je k dispozici v příslušném LIS a váže se vždy jen k tomuto příslušnému LIS.

 

 


 

Generování datových souborů pro datový standard:

 

 

1.

Pro novou verzi DS 3.01.01 a výše jsou připraveny nové exportní soubory.

 

Podrobný návod k jejich generování najdete v odkazu generování číselníků pro DS - návod .

 

 

2.

Původní exportní soubory pro DS 1.11 a DS 1.20 jsou ZCELA zachovány, pouze některé vývojem změněné položky se nevyplňují (ve struktuře jsou přítomné, ale prázdné).

 

V menu programu “ČLP” i v systému “SLP” tato volba generování datových souborů zůstává i nadále jako samostatná nabídka “Generování souborů pro DS verze 1.11 a 1.20”.

 

Tyto soubory se generují do knihovny DATSTAND (což je původní označení knihovny pro vytváření exportních tvarů číselníků pro DS v systému “SLP”).

 

Seznam a popis uvedených souborů je k dispozici v příloze 2. k Metodickému návodu MZ ČR k datové struktuře pro předávání dat mezi IS zdravotnických zařízení ve verzi 1.11 i 1.20  (DS).

 

Tato struktura není již dále aktualizována a již zde není popisována. Bude podporována pouze do konce roku 2002, dále nebude aktualizována (ale bude ponechána).

 

 

 


 

Struktury datových souborů pro DS 2.01.01 a výše:

 

 

 

Poznámka:

Generované soubory mají koncovku “xml”, “dbf” nebo “txt” (ASCII) - dle volby.

Není-li požadováno jinak, nabízí se generování ve tvaru “xml”.

 

 

Upozornění:

Všude, kde se vyskytuje datum, je datumový údaj ukládán ve tvaru zadaném v nastavení generovacím dialogu - pro XML tvar RRRR-MM-DD, pro DBF tvar DATE a pro ASCII dle zadání.

V následujících popisech je zapisováno symbolicky jako “(date)”.

Desetinná čísla jsou ukládána s desetinnou čárkou.

 

 

 

Seznam souborů:

 

Viz: Soupis interních číselníků  - logický a  Soupis interních číselníků  - abecední.