Práce se škálami (příprava, prohlížení)

 

Interpretační škály (v užším pojetí “referenční meze”) jsou připravovány k položkám NČLP jako škály ukázkové (vzorové), v nomenklatuře zavedené v NČLP označované jako škály “národní” (typ = N). K položkám LČLP si uživatel vytváří škály vlastní, škály “lokální” (typ = L). Tyto škály jsou sdělovány a ukládány s výsledky jako jejich nedílná součást, jsou zveřejňovány v laboratorní příručce a v dalších laboratorních dokumentech. Za kvalitu těchto škál ručí příslušná laboratoř.

 

 

Interpretační škály jsou:

·        racionální

·        diferenční

·        ordinální

·        nominální

 

Pro škály nominální a případně i ordinální jsou definovány matice textových výsledků MTV, ve kterých jsou také příslušné doporučené (povolené) interpretační texty.

Pro škály racionální, diferenční a případně i ordinální mohou být vypracovány tzv. INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY.

 

INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY mohou být připraveny pouze pro ty položky, ve kterých je sdělován výsledek v numerické podobě (tj. v popisu položky je definováno: "TYP DIAL" = N nebo NF, "FORMRM" = 1, 2 nebo 3 a "FORMH" = 0, 1,...,6 nebo T, případně E).

Matice textových výsledků "MTV" se uplatní pouze tam, kde je sdělován výsledek, jehož formát hodnoty "FORMH" = FR nebo F (blíže v popisu položek NČLP).

 

INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY jsou v rámci NČLP připraveny jako škály "literární" ("národní"), které jsou považovány za orientační (vzorové). Uživatel programu ČLP nebo systému SLP může tyto národní škály převzít, nebo si vytvoří škály vlastní "lokální" (= "interní" = "laboratorníí"). Tyto vlastní škály by měly mít vždy přednost.

 

INTERPRETAČNÍ ŠKÁLY jsou ukládány v samostatném databázovém souboru SKALY. Odkaz na tento soubor je realizován:

·        pro položky "národní" z dialogu “Definice v NČLP”, kde je příslušný odkaz na kód škály zapsán v dialogové položce "KÓD ŠKÁLY" (tento kód připravil autor popisu položky nebo autor národní škály a uživatel  jej nemůže měnit)

·        pro položky “lokální" z dialogu “Lokální číselník”, kde je příslušný odkaz na kód škály zapsán v položce "ŠKÁLA LOKÁLNÍ" (tento kód může uživatel vhodně měnit)

 

 

Pokud uživatel pracuje s programem ČLP, může se rozhodnout, zda bude škály udržovat v programu ČLP a exportovat je společně s definicí položky LČLP do spolupracujícího LIS, datového standardu DS 2.01.01 (a výše) a případně i do spolupracujících IS, nebo zda bude škály nadále udržovat pouze v LIS. Pokud se rozhodne pouze pro údržbu v LIS, je následující text pro uživatele bezpředmětný.

 

 

Pokud uživatel pracuje se systémem SLP, měl by co nejdříve přejít na vytváření a udržování škál prostřednictvím systému SLP a exportovat je společně s definicí položky LČLP do spolupracujícího LIS, datového standardu DS 2.01.01 (a výše) a případně i do spolupracujících IS a zároveň je za pomoci systému SLP zpracovávat do laboratorních příruček (papírových i hypertextových), do laboratorní dokumentace a do dalších typů různých sestav. Samozřejmým předpokladem maximálního využití této cesty tvorby škál je, že používaný LIS spolupracuje se systémem SLP.

 

 

Práce se škálami - zahájení

 

Při tvorbě nových škál k položce LČLP v programu ČLP nebo systému SLP může uživatel:

·        vycházet ze škál, používaných v jeho současném LIS

·        přijmout škály vypracované v NČLP

·        vyjít ze škál vypracovaných v NČLP a příslušně je modifikovat

·        použít jiné (například literární) podklady a vypracovat si škály nové vlastní

 

Varianta, kdy chce uživatel používat škály vypracované v jeho současném LIS (po patřičné kontrole a úpravě), a tyto škály chce importovat z LIS do programu ČLP (nebo systému SLP) je prakticky popsána v dokumentu  LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS v kroku 2.a.

 

Varianta, kdy bude uživatel škály vytvářet znovu za současné patřičné kontroly a příslušných úprav a inovací, je popisována v  dalším textu.

Tato varianta bývá v praxi nejvíce využívána, neboť umožňuje potřebnou a cennou revizi, z které většinou vyplyne zásadní inovace škál (referenčních mezí) definovaných k jednotlivým položkám.

Tuto variantu lze plně doporučit.

 

 

Prohlížení škál, struktura škál a jejich vazba k položce

 

V definici položky NČLP je v dialogové položce “Škála” uveden kód, pod kterým jsou v seznamu (číselníku, databázi) škál vytvořené příslušné záznamy, obsahující příslušné škály (referenční meze). Škály jsou vypracovány k většině položek NČLP (mají-li význam). K těmto záznamům se lze dostat z příslušné položky NČLP pomocí tlačítka “Škála”. Po stisknutí tlačítka je zobrazena první ze škál (pro nejnižší věkovou kategorii) - v záložce “Definice”. V záložce “Seznam” je k dispozici kompletní výčet vytvořených škál. Právě vybraná škála je označena (symbolem “šipka” v levém sloupci seznamu). Pokud není tlačítko “Škála” aktivní, nejsou škály definovány, pokud je seznam prázdný, nebyly škály dosud vytvořeny.

 

Jednotlivé položky v dialogu “Definice” jsou popsány - po vstupu myší do položky se objeví nápověda.

 

Škály jsou vytvářeny s ohledem na věk a pohlaví a případné další atributy. Věk je ukládán ve dnech (pro přehlednější třídění), zadává se a zobrazuje se v běžných jednotkách (den, týden, měsíc, rok). Pokud není věk rozlišován, je škála zadána s intervalem 0 až 36160 dnů (tj. 0 dní až 99 roků). Je-li to vhodné, je škála také vypracovávána s ohledem na pohlaví. Škály musí být vypracovány spojitě pro všechny věkové kategorie a pohlaví (je-li to možné a smysluplné).

 

Vedle škál základních (s ohledem na pohlaví a věk) mohou být vytvářené škály další, vycházející z příslušných uvažovaných atributů - intervalu denní doby odběru, události, typu odběru, diety aj.

Tyto škály lze využívat pouze tehdy, umí-li je spolupracující LIS zpracovávat.

 

Škály k položkám NČLP jsou vždy vypracovány v jednotkách, v nichž je položka definována.

Škály jsou vypracovávány přednostně v osmibodové stupnici, referenční meze jsou uváděné vždy.

Pokud je formát hodnoty položky (k níž je realizována škála) FORM_H = E (semilogaritmický tvar), pak lze zadávat škály také v semilogaritmickém tvaru; jinak ne.

 

Na škály “národní” je nutné pohlížet jako na literární vzorové podklady, z kterých lze dobře vycházet při tvorbě škál vlastních “lokálních”, ale které nelze přebírat bez patřičného uvážení. Pro tvorbu vlastních škál jsou připraveny obdobné dialogy “Lokální škály”.

 

V programu ČLP (SLP) jsou škály ukládány v databázi škál a jsou exportovány v souboru NCLPSKAL (národní) a LCLPSKAL (lokální). Popis struktury souborů je totožný - viz [NCLPSKAL] - popis struktury.

 

 

Založení lokálních škál k položce z LČLP

 

K vytvoření lokální škály (k nově vytvořené položce LČLP) slouží tlačítko “Škála”.

Lokální škálou je myšlen jeden databázový záznam vázaný ke konkrétní položce (dané kódem škály, pohlavím, věkovou kategorií a případně dalšími atributy - viz vlastní dialog).

 

Po stisknutí tohoto tlačítka budou nabídnuty škály národní (jsou-li). Vybírají se z číselníku (databáze) škál. Budou vybrány ty škály, jejich “kód škály” je uveden v dialogové položce “Škála lokální” v dialogu “Lokální číselník”. Je proto vhodné neměnit tuto položku při zakládání nového záznamu do LČLP - případnou změnu doporučujeme realizovat až v následujících krocích.

Vždy se zobrazí první škála z nabízených. Seznam všech škál vytvořených k této položce je v záložce “Seznam”. Uživatel se rozhodne, zda nabízené “národní” škály přijme a příslušně modifikuje, nebo zda si vytvoří své vlastní škály.

 

Vytvoření vlastních škál

 

K tvorbě vlastních škál nebude využíván “národní” vzor. Proto si může uživatel připravit novou definici kódu následně zakládané škály - realizuje se v položce “Škála lokální” v rámci dialogu LČLP v záložce “Lokální číselník”. Doporučujeme dodržovat konstrukci kódů škál ve tvaru “SYST_KOMP_PROC” podobně, jako je tomu u škál “národních”! Jiná konstrukce je možná, ale je nutné ji dobře rozvážit - kódy nelze měnit.

Po přípravě kódu škály (fakultativní úpravě kódu původního) a stisknutí tlačítka “Škála”, bude nabídnut dialog pro “Přidávání škál”.

 

Pokud pod zvoleným kódem škály existuje “národní” vzor, bude zobrazen.

Pokud pod zvoleným kódem škály neexistuje “národní” vzor, bude zobrazen prázdný dialogový formulář.

 

Přidání nové “lokální” škály zajistí tlačítko “Přidání”.

 

Pokud neexistoval “národní vzor”, je nabídnut ihned prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit.

 

Pokud existoval “národní vzor”, je zařazen dotaz: “Chcete použít aktuální škálu jako vzor?”  a varianty:

·        STORNO

·        NE - bude nabídnut prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit

·        ANO - bude nabídnut dialog s již připravenými údaji, které byly převzaty z výchozí “aktuální” škály a lze je modifikovat a patřičně doplnit

 

Opakovaným užitím (stisknutím) tlačítka “Přidání” lze vytvořit potřebné škály.

 

 

Vytvoření škál na základě “národního” vzoru

 

Stisknutím tlačítka “Škála”, bude nabídnut dialog pro “Přidávání škál”.

 

Pokud pod zvoleným kódem škály existuje “národní” vzor, bude ihned zobrazen.

Pokud pod zvoleným kódem škály neexistuje “národní” vzor, bude zobrazen prázdný dialogový formulář.

 

Přidání nové “lokální” škály zajistí tlačítko “Přidání”, lze použít také tlačítko “Kopie” (pro hromadnou kopii).

 

Při volbě “Kopie” lze zároveň změnit “kód škály” na požadovaný tvar.

Při volbě “Přidání” bude škála zakládána na “kód škály” definovaný v dialogu “Lokální číselník” v položce “Škála lokální”.

Obě varianty lze vhodně kombinovat.

 

A.) - “Přidání”

 

Pokud neexistoval “národní vzor”, je nabídnut ihned prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit.

 

Pokud existoval “národní vzor”, je zařazen dotaz: “Chcete použít aktuální škálu jako vzor?”  a varianty:

·        STORNO

·        NE - bude nabídnut prázdný dialog pro definici škály a lze jej vyplnit

·        ANO - bude nabídnut dialog s již připravenými údaji, které byly převzaty z výchozí “aktuální” škály a lze je modifikovat a patřičně doplnit

 

Opakovaným užitím (stisknutím) tlačítka “Přidání” lze vytvořit potřebné škály.

 

B.) - “Kopie” (tlačítko je použitelné jen při existenci vzorových škál)

 

Je nabídnut dialog “Zkopírovat všechny škály typu “N” s kódem SYST_KOMP_PROC na škály typu “L” s kódem ... (je nabídnut kód SYST_KOMP_PROC k úpravě)”.

 

Pokud je požadována změna kódu škály, lze zadat žádaný řetězec. Vzorové škály pak budou kopírovány a zakládány na uvedený kód škály. Lze je později upravovat nebo ještě doplňovat (viz “A”).

 

POZOR!

Pokud byly založeny škály na jiný kód (varianta s kopií), nebudou ihned zobrazeny, neboť se zobrazují pouze škály s kódem definovaným v “Lokálním číselníku” (v definici položky LČLP - viz výše). Je nutné po založení položek dialog “škály” ukončit a zapsat “kód lokální škály” do dialogové položky “Škála lokální” v definici položky LČLP (“Lokální číselník”). Pak se budou nové škály zobrazovat (ale nebudou se již zobrazovat původní “národní”).

 

 

Následné úpravy škál lokálních

 

Lokální škály lze upravovat a doplňovat podle přání uživatele. Vytvoření kvalitních škál je věcí pouze uživatele.

Minimálně je nutné vytvořit ke každé vhodné položce LČLP škály tak, aby spojitě pokrývaly všechny potřebné věkové kategorie - je-li to potřebné, tak také s ohledem na pohlaví.

 

Další škály lze realizovat libovolně s ohledem na události i další atributy. Toto ovšem doporučujeme především těm uživatelům, kteří navštívili příslušný kurz nebo stáž k této problematice.

 

 

Poznámky k dialogům pro tvorbu škál

 

Při vstupu myší do položky je nabídnut vysvětlující text. Podrobné informace jsou probírány v kurzech k programu ČLP nebo systému SLP a budou připojovány k některým LIS.

 

Údaje o věkové kategorii lze zadávat ve dnech (tak je uloženo v databázi) nebo v zápisu typu:

·      2r = 2 roky

·      2m = 2 měsíce

·      2t = 2 týdny

Přednost má zápis ve tvaru dny (novorozenci), měsíce (nejnižší věkové kategorie) a roky.

Týdne se používají výjimečně. Nelze v zápisu kombinovat. Bude vždy převedeno na dny.

 

Tvorbu podrobných škál s ohledem na události a další atributy konzultujte s tvůrci LIS, zda je bude umět LIS zpracovat! Další možnosti budou doplněny v další verzi programů.

Autorské poznámky” jsou prostorem pro volné poznámkové texty uživatele.

 

Stav” musí být vyznačován - je určen zejména pro spolupracující IS. Spolupracující IS by měly pracovat pouze sw škálami se stavem SCHVÁLENO (stav = 4), případně ZKONTROLOVÁNO (stav = 3). Toto je nutné konzultovat s dodavatelem spolupracujících IS (LIS, NIS i IS PL).

 

Poznámka:

V systému SLP je používání stavu povinné, stav je svázán s dalšími agendami a má své podklady i v příslušných normách. Za aktuální je v systému SLP považována pouze škála se stavem ”schváleno”. Na “národní” úrovni nejsou v rámci NČLP jiné škály, než “schválené”. Na “lokální” úrovni je vhodné po dobu vytváření lokálních číselníků pracovat se šlálami ve stavu ZKONTROLOVÁNO (stav = 3) a po dokončení prací přejít na stav SCHVÁLENO (stav = 4); od tohoto okamžiku bude systém vyžadovat dokumentovat každou změnu a nedovolí škálu prostě smazat. Spolupracující IS by měl ignorovat škály se stavem = 1 nebo 2 a měl by umět pracovat i se škálami ve stavu 3 (stav = 4 je samozřejmostí!).

Při generování podkladů pro spolupracující IS lze nastavit, od jaké stavové úrovně lze škály zpracovat (vydat).

Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o stavu!

 

Aktuálnost” není v dialogu zobrazována, dokud není nastaven stav SCHVÁLENO (stav = 4); pak je nabízena na místě údaje ”Stav”.

Škála, která má stav SCHVÁLENO (stav = 4), nemůže být prostě smazána (mohlo by dojít ke kolizi v databázích spolupracujících IS), ale může být označena jako NEAKTUÁLNÍ (případně OBSOLETNÍ).

Může být ale samozřejmě změněna (s následnou dokumentací změny).

Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o aktuálnosti!

 

Upozornění:

K této problematice je pravidelně nabízeno školení, které zajišťuje Katedra klinické biochemie IPVZ v Praze.

Své případné dotazy a nejasnosti konzultujte se správci NČLP.