Nástroje pro komunikaci mezi ČLP (SLP) a spolupracujícím LIS

 

 

Úvod

Lokální číselník laboratorních položek (LČLP) je podmnožinou Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) a je vytvářený uživatelem (k tomu určeným odpovědným laboratorním pracovníkem) prostřednictvím programu ČLP nebo informačního systémem SLP®. K jedné položce NČLP může být navázána nanejvýš jedna položka LČLP, přičemž každá položka LČLP je navázána na jednu z položek konkrétního číselníku položek používaného v konkrétním spolupracujícím LIS (číselník LIS). Jinými slovy - ke každé z položek LČLP musí být jedna položka (a pouze jedna položka) z číselníku LIS a samozřejmě také jedna položka (a pouze jedna položka) z číselníku NČLP. Vazba mezi číselníkem LIS a NČLP je realizována prostřednictvím LČLP. Cílovým stavem by mělo být vytvoření vazeb mezi každou z položek číselníku LIS na číselník NČLP, čímž budou číselník LIS a LČLP obsahově totožné.

Poznámka:

Pokud spolupracující LIS pracuje přímo s NČLP, pak mohou být “LČLP” a “číselník LIS” totožné.

Následující text je společný pro práci s programem ČLP i s informačním systémem SLP.

 

 

Princip realizace vazeb

Program ČLP (i systém SLP) je koncipován tak, že umožňuje uživateli LIS nejprve vybrat a označit ty položky NČLP, které jsou součástí jeho číselníku LIS (čímž vznikne LČLP) a pak dovolí tyto položky podrobněji popsat (v LČLP) a realizovat v nich jednoznačnou vazbu k číselníku LIS (čímž se obsahově sjednotí číselník LIS a LČLP).

 

Při realizaci těchto vazeb lze předpokládat, že někdy zůstanou v číselníku LIS některé položky bez vazby na LČLP (čili také bez vazby na NČLP). Budou to nejčastěji položky “obsoletní”, “nevhodně definované” a “speciální” (dosud nedefinované v NČLP).

 

Položky “obsoletní” nelze provázat na národní položky NČLP; lze řešit pouze individuální (lokální) úpravou NČLP (pokud na tom z nějakých důvodů uživatel trvá). Tyto položka v NČLP nebudou.

 

Položky “speciální” budou do NČLP na popud uživatele dodefinovány (je nutné nahlásit správcům NČLP).

 

Položky “nevhodně založené (definované)” musí být ošetřeny individuálně (například tzv. “frakce”, testy před zátěží a po zátěži atd.).

 

Podrobněji k této problematice - LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně.

 

 

Fáze tvorby vazeb

 

Pro praxi jsou běžně uvažovány 4 fáze (kroky) tvorby vazeb, přičemž 2 z nich mají význam pouze na počátku práce s NČLP. 2 fáze slouží vytváření vazeb k NČLP, 2 pro přípravu škál (referenčních mezí).

 

NČLP:

1.a. - jednorázový export z LIS do ČLP (SLP) za účelem přípravy vazeb mezi číselníkem LIS a NČLP

1.b. - standardní export z ČLP (SLP) do LIS

 

Škály (referenční meze):

2.a. - jednorázový export škál z LIS do ČLP (SLP) za účelem přípravy číselníku škál navázaného na LČLP

2.b. - standardní export škál z ČLP (SLP) do LIS

 

Pokud uživatel ve svém LIS dosud nerealizoval žádné vazby mezi svým číselníkem LIS a NČLP, je fáze 1.a. bezpředmětná. Totéž platí i tehdy, rozhodne-li se uživatel vytvořit tyto vazby v ČLP (SLP) znovu.

 

Pokud uživatel nebude (nemůže) exportovat škály (referenční meze) z LIS do ČLP, je fáze 2.a. bezpředmětná. Totéž platí i tehdy, rozhodne-li se uživatel vytvořit tyto škály znovu.

 

Pokud uživatel nepoužije fázi 1.a. a ani fázi 2.a., lze fáze 1.b. a 2.b. sloučit (realizují se současně).

 

Pozor!

Tyto operace musí provádět pouze odpovědný a tímto pověřený pracovník laboratoře - tzv. “správce lokálních číselníků (SLC)”. Správné provedení těchto operací je z hlediska DS záležitost klíčová!

 

Upozornění:

V praxi bývá časté, že při zahájení práce s  ČLP (SLP) jsou vazby i škály realizovány znovu, neboť je takto provedena důkladná a cenná kontrola číselníků LIS a bývají i aktualizovány (inovovány) užívané škály. Pokud uživatel zvolí tuto cestu “revize”, realizuje ve fázi 1.b. důkladnou kontrolu svých položek (s využitím nabízených nových údajů z NČLP) a ve fázi 2.b. má možnost porovnání svých dosavadních škál se škálami v NČLP a zároveň může přihlédnout k další vhodné aktuální literatuře. Tato cesta je obecně doporučována!

 

 

Jednotlivé fáze tvorby vazeb

 

1.a.

Základní vazba mezi číselníkem LIS a položkami NČLP:  jednorázový export z LIS do ČLP (SLP)

 

Uživatelé spolupracujících LIS, ve kterých již byly dříve připraveny podklady k vazbě “číselník LIS - NČLP”, mohou jednorázově vyexportovat z LIS příslušná data pro automatické předpřipravení vazeb v NČLP a k založení a předpřipravení LČLP. Tato činnost je fakultativní a pouze jednorázová (lze ji realizovat pouze jednou a jen na počátku těchto činností).

 

Pokud uvedené podklady v LIS nejsou k dispozici, nebo LIS toto nezajišťuje, nebo uživatel tuto fázi záměrně nevyužije, je krok 1.a. bezpředmětný.

 

Akce vzniká na popud LIS. Výsledkem akce je systémem LIS vytvořený soubor LCLPPOL.XML (uložený v knihovně systému SLP “IMP_LIS”), ve kterém je “n” záznamů s údaji (alespoň):

- klíč NČLP

- lokální kód = jednoznačné definování odpovídající položky z číselníku LIS

- lokální zkratka (nutné jen pro některé LIS)

- lokální název (uloží se do názvu “LP2”)

- lokální jednotka a přepočet (přepočet je možný jen při totožném druhu veličiny v LIS a NČLP!)

- a další potřebné i fakultativní údaje - podrobnější informace jsou k dispozici v [LCLPPOL] - popis struktury.

 

K jednomu klíči z NČLP může být sdělován pouze jeden odpovídající klíč z číselníku LIS. Varianty, při kterých by k více klíčům NČLP mohl být sdělován jeden klíč z číselníku LIS jsou nepřípustné a varianty, při kterých by k jednomu klíči z NČLP mohlo být sdělováno více klíčů z číselníku LIS musí být na straně LIS ošetřené (výběrem pouze jednoho korektního vhodného klíče z číselníku LIS).

 

Tuto vazbu lze realizovat pouze pro národní položky z NČLP (ne pro provizorní dodefinované lokální položky).

Vytvořený soubor LCLPPOL.XML (vytvoří jej spolupracující LIS) je předán programu ČLP (SLP) v již existující knihovně “IMP_LIS” (do knihovny jej uloží přímo LIS nebo je uložen ručně uživatelem - dle návodu k LIS). K jeho zpracování je v programu ČLP (SLP) připravena funkce pro import dat (je k dispozici v menu “spolupráce s IS” - nabízí se jen tehdy, je-li v programu nastaven vhodný spolupracující LIS).

 

Program ČLP (SLP) před zpracováním tohoto souboru obecně nabídne smazání všech vazeb na LČLP v NČLP (jsou-li), smazání všech lokálních položek v NČLP a lokálních škál i vazeb (jsou-li). Pak zpracuje dodaný soubor, tj. vytvoří vazby v NČLP na LČLP, založí záznamy v LČLP a naplní v nich příslušné položky (přepočet a jednotka jsou kontrolovány). Pro jednotlivé spolupracující LIS může být akce modifikována (předává se více souborů nebo jsou vloženy další funkce a zařazeny další dialogy atd.).

Pro každý ze spolupracujících LIS je tato akce připravována individuálně. Podrobnější informace jsou (budou) v samostatných návodech k těmto LIS.

 

Program ČLP je obecně dodáván bez této importní funkce.

 

 

1.b.

Základní vazba mezi položkami NČLP - LČLP - LIS: export aktuálního stavu z ČLP do LIS

 

Pokud již proběhla fáze 1.a., mohou být již některé položky NČLP označené, některé záznamy v LČLP založené a případně i vyplněné (v různém rozsahu dle konkrétní situace  a typu LIS). Podobná situace nastane tam, kde uživatel již zahájil tyto práce v minulé verzi programu (a bude pouze pokračovat). Následující popisované akce budou v těchto případech uživatelem realizované v patřičně modifikované (redukované) podobě.

 

Následující akce je popisována pro variantu, kdy uživatel svoji činnost začíná rovnou fází 1.b. (z libovolných důvodů vynechal fázi 1.a.). Uživatelé, kteří fázi 1.a. realizovali, si patřičně popisované kroky modifikují.

 

A.

Uživatel si vytvoří seznam všech v jeho LIS používaných (aktivních) položek (např. tiskem, vhodně tříděný).

 

B.

Uživatel nyní postupně prochází NČLP. Ty položky NČLP, které patří do palety jeho LIS, vyznačí v příslušném dialogu (menu POLOŽKY -> NČLP -> VZTAH K LČLP: zpracovává se).

Další definiční údaje může doplnit ihned (tlačítko “Lokální položka”) nebo až později, v následujícím kole (častější a příjemnější varianta).

Vyznačené položky si vhodně “odškrtává” v seznamu položek jeho LIS.

 

Cílem této činnosti je projít celý NČLP a korektně vyznačit a posléze “navázat” maximum položek ze seznamu příslušného LIS. Je samozřejmé, že v NČLP bude zvoleno vhodné třídění (nejčastěji podle gescí a názvů komponent).

 

Nenalezené položky (tj. ty ze seznamu LIS, pro které nebyl nalezen protějšek v NČLP = nebyly “odškrtnuty”) budou řešeny individuálně (buď budou nalezeny dodatečně pod jiným názvem, nebo bude zaslána objednávka na jejich doplnění nebo budou řešeny individuálně).

 

Pokud v NČLP chybí položka, o které se uživatel domnívá, že by měla být jeho součástí (a přesto ji nenašel), může požádat o její doplnění správce NČLP. V dialozích NČLP je připraveno tlačítko “Formulář”, které umožní tisk objednávky. Viz též - NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.

 

C.

Pokud uživatel vyznačil v prvním kole příslušné položky v NČLP, provede ve druhém kole vyplnění potřebných údajů - to již realizuje v právě založeném LČLP (menu POLOŽKY -> LČLP -> Lokální číselník). Pokud vše realizoval najednou (viz “B”), má potřebné podklady již připravené.

 

V LČLP musí vyplnit “lokální kód” (každý LIS specifikuje, o jaký údaj v LIS se jedná - například pro LIS Stapro to je “globální kód metody”), případně jednotku a přepočet (liší-li se od jednotky v NČLP, ale jedná se o totožný druh veličiny) a další údaje potřebné pro spolupracující LIS respektive NIS nebo pro zamýšlenou “laboratorní příručku” a laboratorní dokumentaci.

 

Takto vznikne LČLP, přes který je realizována jednoznačná vazba “NČLP -> LČLP -> číselník LIS” a ve kterém jsou potřebné podklady pro LIS a DS i pro spolupracující NIS a IS praktického lékaře.

 

D.

Pokud uživatel nebude využívat jednorázový export škál založených v LIS směrem do ČLP (fáze 2.a.), může ve fázi 1.b. současně realizovat i fázi 2.b. a vytvářet zároveň potřebné škály - tak vznikají ve vazbě na LČLP také potřebné lokální škály (a případně další podklady - např. “vazby” atd.).

 

E.

Export dat z ČLP do LIS, NIS, IS PL (a pro DS) se děje standardní cestou - nástroje jsou v ČLP (i v SLP) k dispozici (viz menu “Spolupráce s IS”), pokyny k jejich nastavení specifikují dodavatelé LIS.

Soubory exportované z ČLP (SLP) jsou podkladem pro LIS - slouží k modifikaci příslušných souborů LIS.

Poznámka:

V LIS je nutno ošetřit příslušné aktualizace i přepisování dat atd. - to vše je věcí tvůrců LIS a je součástí návodu k LIS.

 

F.

Položky z číselníku LIS, které nebylo možné navázat na vhodnou položku NČLP, by nebylo možné sdělovat prostřednictvím DS. Proto musí být tyto položky ošetřeny individuálně. Toto nyní řeší každý LIS jinou cestou.

 

Speciální “sledování v časovém intervalu"  (tzv. "funkční testy”) je počínaje verzí DS 3.01.01 a NČLP 2.06.01 řešeno za pomoci nástrojů pro "sledování v časovém intervalu".

Do DS 3.01.01 jsou zařazeny potřebné datové bloky a počínaje NČLP 2.06.01 jsou zařazovány položky, jejichž typ "vznik" = "Q" - viz Sledování v časovém intervalu .

 

Obecně platí, že co nebude dosud navázáno na NČLP, to musí LIS řešit prostřednictvím neformalizovaného vydávání výsledků (prostřednictvím interpretačních bloků “B” nebo nálezových sestav “R” ).

Poznámka:

V některých LIS se k těmto položkám z číselníku LIS přímo uvádí odkaz na příslušnou položku NČLP, definující odpovídající blok “B” nebo sestavu “R”. Toto řešení je zajímavé i z hlediska laboratorní dokumentace.

 

 

2.a.

Škály:  jednorázový export z LIS do LČLP

 

Pokud jsou realizovány vazby “NČLP -> LČLP -> číselník LIS” (viz krok 1.b.), mohou být fakultativně a jednorázově zaslány škály z LIS do ČLP (SLP). Sdělují se pouze škály (referenční meze) vytvořené v LIS a za pomoci vazby vytvořené v kroku 1.b.

 

Pro sdělení škál z LIS do ČLP (SLP) vytvoří LIS sobor LCLPSKAL.XML a uloží jej do knihovny “IMP_LIS”.

Viz [LCLPSKAL] a popis struktury LCLPSKAL a NCLPSKAL.

 

Poznámka:

Tento soubor má stejnou strukturu i název, jako soubor pro sdělování škál z ČLP do LIS. Jsou zde také užívána stejná pravidla pro kódování pohlaví, věku a případně dalších atributů. Zasílá se pouze jednorázově.

Škály budou v souboru navázány na kód škály KODSKAL  (je sdělován v LCLPPOL v kroku 1.b.). LIS si poznačí, že tyto škály exportoval, aby bylo možné později ručně přepsat ty škály, které nebylo možné exportovat (např. pro jinou formu konstrukce atd.).

 

Program ČLP (SLP) škály načte a uloží do svých struktur s poznámkou, že se jedná o škály rozpracované zaslané z LIS. Před touto akcí je číselník škál v ČLP (SLP) prázdný (není-li domluveno jinak).

Tento import smí být v ČLP SLP) realizován pouze jednorázově a je fakultativní. Podrobné informace k akci se váží k jednotlivým LIS.

 

Následně jsou škály zkontrolovány, upraveny, doplněny a uvolněny k používání - viz fáze 2.b.

 

 

2.b.

Škály: export z ČLP do LIS

 

Pokud byla dokončena fakultativní fáze 2.a., lze realizovat fázi 2.b.

Pokud nebude fáze 2.a. realizována, lze fáze 1.b. a 2.b. sloučit.

 

Pokud již proběhla fáze 2.a., mohou být některé škály již založené. Podobná situace nastane tam, kde uživatel již zahájil tyto práce v minulé verzi programu (a bude pouze pokračovat). Následující popisované akce budou v těchto případech uživatelem realizované v patřičně modifikované (redukované) podobě.

 

Následující akce jsou popisovány pro variantu, kdy uživatel svoji práci se škálami začíná rovnou fází 2.b. (neboť z libovolných důvodů vynechal fázi 1.a.). Uživatelé, kteří fázi 1.a. realizovali, si patřičně popisované kroky modifikují.

 

A.

 

Postup vytváření škál je popsán v dokumentu  LČLP - práce se škálami - návod .

 

Jedná se o běžnou standardní činnost, která bude průběžně opakována podle potřeb uživatele LIS.

 

 

Závěr

 

Obecně platí, že:

·         kroky 1.b. a 2.b. jsou standardní pro všechny spolupracující LIS a nástroje jsou již v ČLP (SLP) připravené.

·         kroky 1.a. a 2.a. se mohou lišit pro jednotlivé LIS, pro některé LIS mohou být i bezpředmětné - nutno řešit individuálně a respektovat pokyny k jednotlivým LIS

 

Export základního popisu položek (tj. LČLP ve vazbě “NČLP -> LČLP -> číselník LIS”) a export škál je realizován standardně prostřednictvím již existujících nástrojů v programu ČLP (SLP). Nastavení příslušných exportních dialogů je většinou standardní, ale může být modifikováno dodavatelem LIS.

Vygenerované soubory z ČLP (SLP) slouží také spolupracujícím NIS a IS PL.

 

 

Důležité doplňující informace

 

V nyní distribuované verzi ČLP (SLP) je plně k dispozici export (fáze 1.b. a 2.b.) v obecné podobě, která plně vyhoví všem spolupracujícím LIS. Speciální soubory (potřebné pro některé LIS) budou (nebo již jsou) dodány po dohodě s tvůrci LIS.

 

V nyní distribuované verzi ČLP (SLP) není k dispozici import (respektive je zablokován a bude uvolněn po dokončení a otestování v příslušném LIS).

Jakmile bude import doladěn pro některý z LIS, bude dán uživatelům LIS této firmy nový clp.exe, kde bude příslušná funkce pro tento LIS aktivní. V nejbližším upgrade ČLP (SLP) bude tento modul součástí ČLP (SLP). Potřebné návody budou k dispozici minimálně v LIS.

 

 

Pokud uživatel LIS nebude čekat na dodání nástrojů pro import (nebo jeho dodavatel LIS import nepřipravuje), může již nyní zahájit všechny potřebná práce na realizaci potřebného propojení i na přípravě škál. Doporučujeme však, aby si uživatel ověřil, že jeho dodavatel LIS bude umět načítat tato standardně vytvářená data (tj. minimálně exportované soubory LCLPPOL a LCLPSKAL) a že bude podporovat datový standard DS 3.01.01.  Pokud tomu tak nebude, doporučujeme uživateli zvažovat výměnu tohoto LIS.

 

 

Seznam souborů potřebných pro práci LIS je k dispozici v dokumentech:

Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet

Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy

 

Je nutné si uvědomit, že nejde jen o předávání [NCLPPOL], [LCLPPOL], [LCLPSKAL] a [LCLPVAZB], ale také o soubory, [NCLPMTV], [NCLPONP], [NCLPMAT] a případně soubory další (lokální názvy, lokální gesce atd.).

 

Poznámka k jednorázovému importu ve fázích 1.a. a 2.a.:

V číselnících  [LCLPPOL] a [LCLPSKAL] jsou vyznačeny položky, které je nutné přenášet a které lze přenášet. Je použita tato symbolika:

 

Položky označené symbolem “ ** ”

musí být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); minimální nutná množina položek.

 

Položky označené symbolem “ +

mohou být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); maximální možná množina položek!