METODICKÝ NÁVOD

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy

 zdravotnických zařízení,  verze 02.01.01

 

1. Úvod

Tato datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (dále jen datový standard) je vytvořena pro zajištění automatizovaného přenosu dat o pacientech a dat souvisejících mezi informačními systémy  zdravotnických zařízení a je určena pro tvorbu komunikačních rozhraní v nemocničních informačních systémech, v laboratorních informačních systémech, v informačních systémech praktických lékařů i v dalších zdravotnických informačních systémech.

Tato verze 02.01.01 nahrazuje původní verzi datového standardu 01.10, publikovanou ve Věstníku ministerstva zdravotnictví, částka 7, červenec 1997, strana 5 až 12 a následující inovovanou verzi 01.20 vyvěšenou na “http://www.mzcr.cz” v období od ledna 2001 do dubna 2002 a publikovanou na CD-ROM Ministerstva zdravotnictví v únoru 2001. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pouhou inovaci, ale o zásadní přepracování verzí původních s využitím progresivních konstrukčních forem, je nová verze značena novou číselnou řadou - 02.01.01.

 

2. Soubory dat

Data o pacientech a související data jsou mezi informačními systémy zdravotnických zařízení předávána v souborech dat, které mají definovanou strukturu realizovanou za pomoci jazyka XML a které mají předepsanou konstrukci jména souboru. Data jsou logicky rozčleněna do bloků dat, v jazyce XML označovaných jako “elementy”. V datovém bloku pacienta jsou údaje týkající se identifikace pacienta, základních informací o pacientovi, adres vázaných k pacientovi, informací o aktuálních platebních vztazích pacienta a o jeho zdravotním pojištění, údajů pro NZIS, urgentních údajů, údajů o očkování, údajů o diagnózách trvalých a aktuálních, údaje o podávaných lécích, údaje o pracovních neschopnostech, anamnestické údaje, různé formy textových zpráv, formalizované údaje o vyšetřeních, formalizované i neformalizované objednávky vyšetření, konzilií, sestav aj., informace o výkonech vykazovaných pojišťovnám nebo fakturovaných a řada dalších údajů.

 

3. Interní číselníky a potřebné nástroje

V mnoha datových blocích jsou odkazy na různé interní číselníky, některé datové bloky pracují s Národním číselníkem laboratorních položek. Uvedené číselníky jsou nedílnou součástí datového standardu a jsou k dispozici na zdroji uvedeném v bodě 5.

Národní číselník laboratorních položek je popsán v Metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 02.01.01.

 

4.  Použití

Podle tohoto metodického návodu se postupuje při vytváření komunikačních modulů pro přenášení dat o pacientech ve stávajících i nově budovaných zdravotnických informačních systémech. Komunikační moduly lze použít pouze při respektování legislativních požadavků na ochranu osobních údajů o občanech.

 

5.  Dostupnost

Vzhledem k rozsahu datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení ji nelze v plném znění publikovat ve Věstníku MZ ČR. Textový popis jednotlivých bloků dat, pokynů, doporučení a dalších informací   včetně potřebných interních číselníků a dalších nástrojů, jsou k dispozici v textové i hypertextové podobě v příloze na:

·        CD-ROM vydaném MZ ČR květnu 2002 pod zkráceným názvem “Datový standard MZ ČR, verze 02.01.01”

·        http://www.mzcr.cz/index.php3?kat=31

 

CD-ROM je distribuován klinickým laboratořím, zdravotnickým zařízením a registrovaným tvůrcům zdravotnických informačních systémů. Lze jej objednat na adrese:

Katedra klinické biochemie IPVZ, Ing. Miroslav Zámečník, Nemocnice, Vančurova 1548, 272 59 Kladno.

 

6.  Přechodná ustanovení a platnost datového standardu

Podpora původní verze 1.20 datového standardu končí k 31. 12. 2002.

Nová verze 02.01.01 datového standardu platí od 1.6.2002.

 

7.  Další rozvoj datového standardu

Záměrem autorského týmu pod dohledem Ministerstva zdravotnictví ČR je dopracovat datový standard pro komunikaci s NZIS a zvažuje se další rozvoj směrem k DRG a komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

 

- - -

Původní metodický návod - viz Datový standard MZ ČR, verze 1.10.01 (1997).