METODICKÝ  NÁVOD

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 02.01.01

 

 

1. Úvod

Se zvyšujícím se počtem informačních systémů ve zdravotnických zařízeních narůstá potřeba komunikace a přenosu dat mezi uživateli. Základní datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení byla publikována jako Metodický návod ministerstva zdravotnictví k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, verze 1.10 (Věstník MZ ČR, 1997, částka 7). Navazujícím dokumentem byl metodický návod, který definoval používání Národního číselníku laboratorních položek (NČLP), verze 01.00 (Věstník MZ ČR, 1997, částka 7). S postupným rozšiřováním používání NČLP a s přihlédnutím k zásadním změnám ve vývoji informačních technologií bylo nutné společně s vytvořením nového datového standardu verze 2.01.01 k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, inovovat strukturu a obsah NČLP. NČLP je nedílnou součástí uvedeného datového standardu. Obsahem tohoto Metodického návodu je popis NČLP verze 02.01.01, návod k jeho používání a informace o jeho dostupnosti.

 

2. Základní pojmy

NČLP verze 02.01.01 je komplex datových souborů obsahující základní definice a popis laboratorních položek. Každá laboratorní položka je jednoznačně definována pomocí pěti základních charakteristik:

-        systému,

-        komponenty,

-        procedury,

-        druhu veličiny a

-        jednotky.

Takto definované laboratorní položce je přiřazen jednoznačný číselný klíč, který nebude při dalším vývoji národního číselníku měněn.

Systém je určitou ohraničenou částí světa, ve kterém se vyskytuje hledaná komponenta. Část systémů může být přímým předmětem laboratorního vyšetření (tzv. biologické materiály, např. plazma), část systémů je formou myšlenkové nadstavby (orgán může být systémem, aniž by byl přímo vyšetřován, např. v případě sledování funkce orgánu).

Komponenta je definovatelná část systému. Jedná se o vyšetřovanou látku (glukóza), korpuskulární částici (např. erytrocyt) nebo funkci (syntéza hormonu).

Procedura je laboratorní vyšetřovací postup, sloužící k získání vlastností komponent v systému a jejich případnému kvantitativnímu posouzení.

Veličina je v tomto kontextu míněna jako určitá, generická veličina (vlastnost) zahrnující rovněž informaci o vyšetřovaném systému a komponentě. Takto pojatá veličina se blíží základní definici laboratorní položky (příkladem může být látková koncentrace glukózy v plazmě).

Druhem veličiny (vlastnosti) se míní obecná vlastnost předmětu (komponenty), která může být kvalitativně odlišena a v případě měřitelných veličin kvantitativně určena (např. látkové množství, délka, látková koncentrace apod.).

Jednotka je určitá veličina, přijatá konvencí pro kvantitativní porovnávání veličin stejného druhu.

NČLP obsahuje interní číselníky, zejména číselník systémů, komponent, procedur, druhů veličin a jednotek, matic textových výsledků.

 

3. Používání národního číselníku

Národní číselník je určen pro klinické laboratoře podle oborů, jejichž odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně jsou gestory definice a naplnění jednotlivých položek. Využívá se v rámci Datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy – verze 02.01.01., pro požadování laboratorních vyšetření, vydávání jejich  výsledků, při práci s laboratorními testy, při archivaci laboratorních dat, při vytváření dokumentace laboratoře, při tvorbě standardů léčebné péče a v odborných materiálech na libovolných médiích a dále při všech ostatních činnostech, kde je to vhodné. Ve zdravotnických informačních systémech se používá zejména pro lokální definici položek stanovovaných v konkrétní klinické laboratoři. Dále je určen pro přenos dat o pacientech mezi informačními systémy zdravotnických zařízení. Při tomto způsobu využití národního číselníku je nutno zabezpečit požadavky na ochranu osobních údajů.

 

4.  Dostupnost

Vzhledem k rozsahu NČLP jej nelze v plném znění publikovat ve Věstníku MZ. Oficiální úplný text v elektronické formě včetně potřebných interních číselníků a dalších nástrojů, je k dispozici v textové i hypertextové podobě v příloze na:

·        CD-ROM vydaném MZ ČR v květnu 2002 pod zkráceným názvem “Datový standard MZ ČR, verze 02.01.01”, jehož je NČLP nedílnou součástí,

·        webových službách MZ ČR

 

 

5.  Přechodná ustanovení a platnost NČLP

Podpora původní verze 01.01 číselníku končí k 31. 12. 2002.

Nová verze 02.01.01 (a výše) číselníku platí od 1. 6. 2002.

 

- - -

Původní metodický návod - viz  Národní číselník laboratorních položek, 1.01 (1997).