*ku_o - klinické události: objednávka zakázky, požadavky (pro DS4)

Realizace elektronické formy objednávky - případně oprava, či storno objednávky.

Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typku

a

-20

1

typ klinické události

[TYP_KU] #

 

Podrobněji

viz pokyny!

Podrobné popisy KU - viz dokument: klinické události

pokyny:

viz typku - pokyny

typkuspeclok

a

-40

?

specifikace k typu k.u. lokální

volný text

pokyny:

viz typkuspeclok - pokyny

poznámky:

viz typkuspeclok - poznámky

fazespec

a

2

1

specifikace fáze klinické události

OR, OO, OS

viz

seznam hodnot

4.17.01

doplněny pokyny

k OO a OS

idku

a

-40

(1)

ID klinické události

 

ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

pokyny:

viz idku - pokyny

(povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí)

idsub

a

-40

(?)

ID dílčího úkolu

ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

pokyny:

1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí

2. viz idsub - pokyny

Nové

od verze

DS04.07.01

idkulok

a

-40

?

ID klinické události lokální

volný text

jen pro lokální potřebu IS

pokyny:

viz idkulok - pokyny

 

 

 

 

 

 

idkuglob bude doplněno

v případě potřeby (viz ku_z)

 

urgentni

a

1

?

urgentní objednávka

(z požadavku objednavatele)

V, S, N

viz

seznam hodnot

pokyny:

viz urgentni - pokyny

Změna od

DS04.07.01

místo „A“ je „V“ a „S“

duvernost

a

1

?

stupeň důvěrnosti objednávky a následně i zprávy

1, 2, 3

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duvernost - pokyny

Nové

od verze

DS04.08.05

handicap

a

-80

?

handicap pacienta 

volný text

pokyny:

viz handicap - pokyny

dat_poz

e

1

datum a čas vzniku požadavku

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_prov_od

e

?

datum a čas požadovaného provedení - od

formát DT,

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_prov_do

e

?

datum a čas požadovaného provedení - do

formát DT,

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

z_pracoviste

e

1

žádající pracoviště

poznámky:

1. blok pracoviste

2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

z_pracovnik

e

?

žádající osoba

pokyny:

pracovník, odborník, lékař...

poznámky:

blok pracovnik

p_pracoviste

e

?

provádějící pracoviště

poznámky:

1. blok pracoviste

2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

p_pracovnik

e

?

provádějící osoba (vyžadovaná)

pokyny:

pracovník, odborník, lékař, garant

poznámky:

blok pracovnik

pv_ku

e

?

platební vztah okamžitý

vázaný k této KU

pokyny:

viz 02

Nové

od verze

DS04.07.01

studie

e

?

studie

vázaná k této KU

pokyny:

viz 02

Nové

od verze

DS04.07.01

dg_poz

e

*

blok diagnózy - z objednávky

 

pokyny:

1. diagnózy, vázané k této KU

2. viz 01

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

4.17.01

doplněny pokyny,

zákaz změn při vracení

lek_poz

e

?

blok léky - z objednávky

pokyny:

1. léky, vázané k této KU

2. viz 01

poznámky:

řeší se pomocí bloku le

urg_poz

e

?

blok urgentních

informací - z objednávky

pokyny:

1. urgentní informace, vázané k této KU

2. viz 01

poznámky:

řeší se pomocí bloku u

 

 

 

 

 

 

poznámka:

v případě potřeby budou podobně doplněné další bloky, např.: grav_poz, ocz_poz a jiné

zvažováno pro budoucí doplnění

leg_vyk

e

?

legislativní výkazy

 

poznámka:

fakultativní použití

ku_prilohy

e

-40

*

přílohové klinické události - výčet

 

(fyzicky vložené do bloku ku)

pokyny:

viz ku_prilohy - pokyny

 

 

 

 

 

 

Předpřipraveno - jazyk_dok bude doplněn dle požadavků legislativy nebo praxe (viz ku_z);

nyní se předpokládá pouze CZ.

zvažováno pro budoucí doplnění

text_zadosti

e

?

text žádosti

 

poznámky:

blok text

(může obsahovat formuláře s potřebnými údaji - např. pro vyšetření genetická, cytologická,

vrozených vývojových vad aj.)

ku_o_rdg

e

?/

blok pro k. u. RDG

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

ku_o_lab

e

/*

blok pro k. u. LAB

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

upozornění:

může být volán opakovaně

Opakovaný výskyt od DS4.08.01

ku_o_vypis

e

/*

blok pro k. u. VYPIS

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

 

upozornění:

může být volán opakovaně,

sděluje se pak vše z jednotlivých dílčích objednávek (volání)

Nově od 

DS04.07.01

Opakovaný výskyt od DS4.08.01

ku_o_soupis

 

e

/*

blok pro k. u. SOUPIS

podmínky, pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

 

upozornění:

může být volán opakovaně,

sděluje se pak vše z jednotlivých dílčích objednávek (volání)

Nově od

DS4.10.01

 

 

 

 

blok obsahující základní identifikační údaje pacienta,

které musí být uložené současně se zasílanou objednávkou

 

Předpřipraveno, bude doplněno dle požadavků legislativy nebo praxe - viz blok ku_pac

(info - viz jako lek_poz, urg_poz).

připraveno pro budoucí doplnění

poznámka:

další bloky budou přidány podle potřeby tvůrců IS

SEMAFOR_DS4kuoAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_o

poznámky k celému bloku:

 

Blok je určen k realizaci objednávek elektronickou cestou, případně k jejich opravě, či stornování objednavatelem.

 

Technická akceptace bloku příjemcem může být realizována blokem ku_a.

Jak má být s blokem ze strany příjemce nakládáno a jak na blok reagováno plyne z popisu příslušné položky KU - viz typku.

 

 

typku

pokyny:

Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU],

podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události.

 

Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje (idku nebo idsub)  a zda může být tato KU použita v bloku ku_o nebo ku_z.

 

 

typkuspeclok

pokyny:

Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.

 

 

fazespec

seznam hodnot:

OR - objednávka realizace (objednávka vyšetření, výkonu, úkonu, či zprávy s příslušnými specifikacemi), žádanka

OO - oprava objednávky ze strany objednávajícího - vše původně objednávané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem;

                    opravit lze pouze objednávky dosud nepřijaté ke zpracování

OS - stornování objednávky ze strany objednávajícího - vše původně objednané bude zrušeno (bez dodání nové objednávky)

 

Důležité upozornění k OS, případně OO: 

- současně musí být provedena patřičná neodkladná opatření s ohledem na vzniklou situaci a její závažnost!

 

Při sdělování objednávky s fazespec = OS či OO, je možné s ohledem na situaci nastavit urgentnost (urgentni = S či V) a v bloku dasta nastavit ur = S, či V.

 

 

idku

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.

 

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci jedné konkrétní klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

 

Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).

Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idku v blocích ku_o či  ku_z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako povinné).

Nepovinné je pouze u speciálních typů KU (VYPIS.ZPRAV, SOUPIS.ZPRAV, PATSUM.ALL, EXPORT.DAT).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události.

 

Jakmile je idku konkrétní klinické události pacienta příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi!

 

 

idsub

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.

 

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.

 

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku (např LAB.PRED.SMLUV), případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s již přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idsub v blocích ku_o  či  ku_z předepsáno jako povinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako nepovinné).

 

 

idkulok

pokyny:

Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele. Týká se některých IS.

V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká.

V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, je idkulok zasílán (vracen) též (není-li domluveno jinak).

 

 

urgentni

seznam hodnot:

V - jedná se o urgentní objednávku typu "vitální indikace"

S - jedná se urgentní objednávku typu "statim"

N - není urgentní (implicitní)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Je-li objednávka tvořena několika dílčími objednávkami a je-li alespoň jedna z nich urgentní, je celý blok označen jako urgentní dle nejvyššího žádaného stupně urgentnosti  v rámci množiny objednávek.

Urgentní objednávka bude vyřizována přednostně dle příslušných pravidel dodavatele.

Informace o urgentnosti se vrací v bloku ku_z.

Poznámka:

V některých speciálních blocích typu ku_o_xxx se zadává informace duplicitně - je tomu tak z důvodů návaznosti na struktury DS3.

Po domluvě může být změněno. (Například v ku_o_lab.)

 

 

duvernost

seznam hodnot:

1 = standardní dokument (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti dokumentu za „standardní“

2 = důvěrný dokument - dokument, u něhož se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení

3 = tajný dokument - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)

 

pokyny:

Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.

Důvěrnost zaslaná v objednávkovém bloku ku_o  se vrací zpět ve zprávě zasílané prostřednictvím bloku ku_z dle domluvených pravidel. Podobně se během celého procesu zpracování bere v úvahu stupeň důvěrnosti dokumentu.

Poznámky:

Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu.

Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.

K dořešení do dalších verzí DS.

 

 

handicap 

pokyny:

Textová informace o aktuálním handicapu pacienta z hlediska realizace této objednávky (co je třeba vědět nebo učinit atd), zejména s ohledem na pohyblivost nebo psychický stav.

 

 

datumy a časy

pokyny:

Datum a čas vzniku požadavku dat_poz je povinný.

 

I v případě laboratorní objednávky se uvádí datum vzniku požadavku na odběr, neboť datum a čas odběru (= datum a čas události) je zadáván v položce dat_du v bloku ku_o_lab.

 

Údaj dat_poz se přenáší do ku_z (položka dat_poz).

 

Interval požadovaného provedení dat_prov_od a dat_prov_do je nepovinný a uvádí se dle pokynů v popisu příslušné KU.

 

Viz též  dat_xx .

 

 

01 - pokyny společné pro dg_poz, lek_poz, urg_poz:

Bloky zasílané s objednávkou obsahují informace, které jsou pro tuto objednávku (klinickou událost) důležité z hlediska jejího zpracování (včetně přístupu k pacientovi), nebo z hlediska právního. Jsou následně vraceny v nezměněné podobě zpět (v ku_z).

Tyto bloky zobrazují informace, které byly k dispozici při zpracování a interpretaci objednávky.

 

 

02 - pokyny společné pro pv_ku, studie:

Blok pv_ku je fakultativním blokem sloužícím k vyznačení atypického platebního vztahu oproti údajům v bloku pv_pac (tyto údaje mají v rámci příslušné klinické události přednost a určují momentální platební vztah).

V případě, že je v bloku pv_ku uvedeno, že se jedná o proplácení z titulu „studie“, může být duplicitně připojena informace o této studii též v bloku studie (slouží k „vyznačení“ bloku). Blok studie může být připojen i samostatně bez připojování pv_ku.

Bloky pv_ku a studie se navzájem nevylučují a mohou být samostatně i zároveň - jeden řeší platební vztahy a druhý slouží k vyznačení.

 

 

ku_prilohy

pokyny:

Obsahuje výčet idku klinických událostí ku_z, které obsahují zprávy a které jsou součástí této objednávky; tyto sdělované klinické události musí být vložené do bloku ku (obsahují zprávy ku_z ve fázi ZK  - finální tvary zpráv zasílané jako kopie).

Do idsub těchto přiložených zpráv se zadává hodnota idku z této objednávky (tj. bloku ku_o, k němuž se váží).

Tím je zajištěno provázání na příslušnou objednávku, ke které patří a zároveň je zachováno původní idku zpráv.

 

Pokud má být společně s objednávkou zaslána i informace o pacientovi v rozsahu „souhrn o pacientovi“, připojí se aktuální klinická událost PATSUM.DAT - ta bude uchovávána v archivu společně s objednávkou, jako její součást. Informace o diagnózách, medikaci a urgentní informace se sdělují přímo, prostřednictvím datových bloků dg_poz, lek_poz, urg_poz. 

Poznámka:

Touto cestou lze např. připojit k objednávce konzilia jiné KU, obsahují zprávy, které mají být k dispozici konziliáři atd.

 

 

speciální bloky

podmínky, pokyny:

Pokud je klinická událost takového typu, pro který jsou definované speciální datové struktury pro formalizované řešení objednávky zakázky (vyšetření, konzilií atd.), může být zařazen jeden z příslušných odpovídajících datových bloků.

V číselníku klinických událostí budou popsané příslušné datové bloky, podmínky jejich použití a specifika použití některých obecně definovaných elementů.

 

V současné verzi DS4 jsou nyní k dispozici tyto speciální bloky:

 

RDG

Obsahuje bloky pro specifikaci objednávek RDG vyšetření.

 

LAB

Obsahuje blok odvozený z bloku LO (DS3) - opakuje se podle počtu datumů a časů sdělovaných časů odběru vzorků - viz dat_du.

 

VYPIS

Obsahuje blok pro specifikaci požadovaného výpisu zpráv - nastavení časového intervalu, filtry pro výběr typů zpráv a další.

Může být volán opakovaně, sděluje se pak vše, co bylo objednáno v dílčích objednávkách (voláních bloku).

Pokud je v systému příjemce pacient neznámý, nebo nejsou žádné zprávy, je tento stav sdělován prostřednictvím bloku  ku_a.

 

SOUPIS

Obsahuje blok pro specifikaci požadovaného soupisu zpráv - nastavení časového intervalu, filtry pro výběr typů zpráv a další.

Může být volán opakovaně, sděluje se pak vše, co bylo objednáno v dílčích objednávkách (voláních bloku).

 

*