VAZBY MEZI POLOŽKAMI NČLP - OBECNĚ

 

 

Vzájemné vazby mezi položkami NČLP jsou definovány v číselníku “Vazby”; příslušné dialogy jsou k dispozici na tlačítko “Vazby” při práci s položkou, sumárně lze vytvořené vazby prohlížet v dialozích nabízených v rámci menu “Vazby”. Viz [NCLPVAZB] a [LCLPVAZB] a případně též  *[NCLPKTV].

 

Definice vazeb jsou připravovány jak na úrovni příkladů a vzorů v rámci NČLP (typ=N), tak jako podklady pro spolupracující informační systémy (LIS, NIS aj.) v rámci LČLP (typ=L).

Zásadně se vždy jedná o realizaci vazeb mezi položkami NČLP. Vazby mezi položkami LČLP jsou realizovány prostřednictvím příslušných položek NČLP. Pro spolupracující informační systém uživatele jsou závazné pouze existující vazby lokální (typ=L).

 

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, ke kterým jsou vytvářeny vazební vztahy na jiné položky:

 

·        do vazebních vztahů vstupují - M, V, D,  X, K, G, S, Q, L, U, I, P, H, B, N

·        do vazebních vztahů vstupují jen fakultativně a jen na lokální úrovni - Z, Y

·        do vazebních vztahů zatím nevstupují - O  a nevstupují - A, F, R, T

 

 

Typy vazeb, které mohou být definovány k jednotlivým položkám NČLP - orientační přehled:

 

·      vazba na položku obsahující základní doplňující laboratorní údaje (k položce této)

·      vazba na položku, která má být zpracována na základě skupinové objednávky (jen pro položky s hodnotou “vznik” = G - tj. součásti “grup”) - rozpis realizuje vždy LIS, ne NIS! a ne ISPL!

·      vazba na položku, která musí být současně vyšetřena v laboratoři s položkou touto (jejíž hodnota “vznik” není rovna “G” ani “Q”) - objednávku realizuje LIS nebo NIS

·      vazba na položku, kterou je vhodné současně vyšetřit v laboratoři s položkou touto (jejíž hodnota “vznik” není rovna “G” ani “Q”) - objednávku může realizovat NIS případně i LIS

·      vazba na položku, která musí být současně sdělena laboratoři (pro zpracování položky této)

·      vazba na položku, kterou je vhodné současně sdělit laboratoři (pro zpracování položky této)

·      vazba na položku, která musí být současně k dispozici v okamžiku interpretace (této položky)

·      vazba na položku, kterou je vhodné mít k dispozici v okamžiku interpretace (této položky)

·      vazba na odpovídající položku s “obecnou” procedurou “ *

·      vazba na položku, do které se ukládá příslušný vypočítaný odpad (k této položce)

·      vazba na položku, ve které je pro “odpadovou” položku uložena hodnota příslušné koncentrace

·      vazba na položku funkčního testu, jehož součástí tato položka může být (pokud se příslušný funkční test váže k příslušnému času události společnému s touto položkou, nebude tato položka zobrazována v běžném nálezu, ale pouze ve speciálním bloku tohoto funkčního testu)

·      vazba na položku, pro níž je určena doporučená minimální nebo maximální časová vzdálenost mezi vyšetřeními (nejčastěji bude popisována vazba na tutéž identickou položku) - upozornění na případnou zbytečnou objednávku nebo doporučení další kontroly

·      vazba na položku, do které je ukládán hodnotící text vydávaný laboratoří k položce této (hodnota “vznik” této “hodnotící” položky je rovna “H”, nikoliv “B”) 

·      vazba na položku, do které je ukládán interpretační text vydávaný laboratoří k položce této - ale může být i k položkám dalším (hodnota “vznik” této “interpretační” položky je rovna “B”)

·      vazba na položku obsahující mikrobiologický nález pro mikrobiologické objednávkové položky

·      speciální vazba jejíž smysl určí lokální uživatel pro svůj LIS nebo NIS (jen pro potřeby LČLP)

 

 

Podrobněji - viz:  

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb.

 

 

Poznámky k vazbám:

Informace o věku a pohlaví pacienta je považována za naprosto samozřejmou povinnou informaci, která je k dispozici vždy a je zadávána prostřednictvím žádanky nebo elektronickou cestou v DS.

Vzhledem k výše uvedenému předpokladu nejsou ve vazbách uvažovány odkazy na pohlaví a věk. Všechny škály jsou konstruovány s ohledem na pohlaví a věk (je-li to v konkrétní situaci potřebné).

Informace o aktuální tělesné hmotnosti a aktuální tělesné výšce pacienta by měla být zadávána prostřednictvím NČLP a ukládána u každé události, kde byla využívána (k výpočtům nebo interpretaci).