ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROPOJOVÁNÍ NČLP

S LOKÁLNÍMI LABORATORNÍMI ČÍSELNÍKY

 

Úvod

 

NČLP (Národní číselník laboratorních položek) je systém obsahující definice a popisy laboratorních položek a definice a informace potřebné pro tvorbu standardů efektivní lékařské péče i pro tvorbu standardů managementu kvality v klinických laboratořích v ČR. NČLP je budovaný v bezprostřední vazbě na Datový standard MZ ČR (známý jako DASTA, nyní DASTA verze 4, nebo DS4), slouží pro realizaci jednoznačných objednávek laboratorních vyšetření i pro následné sdělování a předávání výsledků. DS4 i NČLP jsou oficiálně vyvěšované na webu DASTACR i na webových službách MZ ČR.

 

NČLP vycházejí z nomenklatury navržené IUPAC a IFCC. Filozofie konstrukce položek NPU i NČLP vychází z pojmů systém, komponenta, druh veličiny, jednotka a v NČLP ještě navíc procedura.

 

Zjednodušeně lze říci, že se vyšetřují komponenty (tj. analyty, entity),

v různých systémech (svázaných s primárním materiálem),

vyšetření se realizuje příslušným postupem v NČLP vyjádřeným procedurou,

stanovuje se vhodný druh veličiny,

a k němu odpovídající jednotka (respektující soustavu SI a další tuzemská zavedená pravidla).

Ke každé výše uvedené definiční pětici je přiřazen klíč NČLP.

 

Na pojmy systém a komponenta lze pohlížet množinově, v obecné podobě jsou pojmy definovány takto:

Systém = která část vesmíru je zkoumána

Komponenta = která složka je relevantní v této zkoumané části

Také systém může být dílčí podmnožinou, například zasílaného materiálu.

 

Příklad (z NČLP): Retikulocyty (Erytrocyty(B); num. podíl [1] mikroskopie (světlo))       

Poměrné zastoupení retikulocytů v erytrocytech v krvi - materiálem je krev. Světelná mikroskopie.

 

 

Korektní propojení aktuálních položek NČLP s položkami lokálního laboratorního číselníku

 

Pro potřebu Datového standardu DASTA je nutné realizovat korektní propojení položek konkrétního laboratorního číselníku na položky NČLP, jejichž prostřednictvím komunikace probíhá. K tomu slouží program ČLP (zdarma k dispozici na stránkách DASTACR), systém SLP i vhodné nástroje v některých LIS.

 

Propojení je možné jen tehdy, pokud si propojované položky vzájemně definičně odpovídají, tj. pokud se jedná o totožnou vyšetřovanou komponentu v totožném systému (a odpovídajícím materiálu) a jedná se o stanovované totožné druhy veličin. (Viz též:  NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M, (B) )

 

Vzhledem k tomu, že nezbytným vývojem je nutné některé zastaralé nebo již nevhodné položky NČLP označovat jako neaktuální či neplatné, je třeba toto promítat i do vazeb k lokálním laboratorním číselníkům. U většiny položek, které jsou označené jako neaktuální či neplatné, je uváděn důvod a odkaz na aktuální jinou odpovídající vhodnou položku. Podrobněji dále.

 

U systémů je nutné náležitě rozlišovat jejich subsystémy - například: B, B(a), B(v), P, P(a), P(v), LKC(B), LKC(BM) atd. Podrobné informace jsou vždy k dispozici v číselníku systémů v programu ČLP i systému SLP.

 

Výjimkou jsou systémy zástupné, jako například LKC, LYM, MONO, využívané např. v imunologii pro speciální vyšetření, která lze realizovat z mnoha různých primárních materiálů. Zde se uvádí konkrétní primární materiál do odpovídající položky „Poznámky-specifikace-jiné“ (např. LKC_REMOTHER_DTP).

 

V oblasti mikrobiologie a sérologie jsou k systémům připojované jejich číselníkové specifikace, které konkrétní systém dále přesně dourčují. Vše je podrobně popsáno v číselníku systémů v ČLP i SLP a na stránkách DASTACR. Pozor - se specifikacemi systémů neumí pracovat již neaktuální DASTA verze 3, současný standard DASTA verze 4 s nimi pracuje až počínaje verzí DS 4.20.01 - zkontrolujte si své používané verze a včas aktualizujte!

 

U komponent, pokud nejsou jejich názvy identické, je nutné striktně dbát, aby se jednalo o skutečná synonyma, významově totožné komponenty. Podrobné informace včetně výčtu synonym a dalších názvů jsou k dispozici v číselníku komponent v programu ČLP i systému SLP.

 

V rámci totožných druhů veličin mohou být odlišné jednotky, ale v tom případě je nutné zajistit jejich přepočet. Výčet povolených jednotek u jednotlivých druhů veličin je k dispozici v číselníku druhů veličin programu ČLP a systému SLP.

 

Ke každé  NČLP definici „systém - komponenta - druh veličiny - jednota“ může být k dispozici více konkrétních položek s různými vhodnými procedurami a většinou současně s jednou procedurou zástupnou označovanou symbolem *.

Vždy upřednostňujte propojení na položku s vhodnou konkrétní procedurou!

Položky se zástupnou procedurou * použijte jen výjimečně, pokud není vhodná procedura k dispozici (a požádejte co nejdříve správce NČLP o doplnění potřebné položky s konkrétní chybějící procedurou).

Položky se zástupnou procedurou * jsou určené především pro situace, kdy nelze proceduru určit, například u dat z archivu, kde tento údaj nebyl původně uložen, nebo při transformaci z jiného číselníku, kde se s procedurami nepracuje (například NPU). Položky s procedurou * slouží většinou pouze k realizaci objednávky, pro sdělování výsledků jsou využívané položky s konkrétní procedurou.

 

Výjimečné postavení mezi procedurami má procedura „IA“ - imunoanalýza obecně, která zahrnuje řadu původně používaných procedur (např. ELISA, FEIA, LEIA, RAST, RIA, MEIA,…), které byly v minulosti součástí NČLP. V současné době jsou z praktických důvodů platné pouze položky s procedurou IA, bližší specifikace (tj. ELISA, FEIA,…) je sdělována v rámci standardu DASTA prostřednictvím atributu „specifikace procedury“ (datový blok „ku_z_lab“), který je součástí DS 4.17.01 a výše. Taktéž musí být ve všech LIS umožněna práce se specifikací procedury v souladu s NČLP a číselníkem procedur.

 

 

Lokální položky v NČLP

 

V rámci standardu DASTA verze 4 je korektní pouze používání položek NČLP, využívání tzv. lokálních položek je nestandardní, nevhodné a tolerovatelné jen výjimečně a pouze v případě, že obě komunikující strany vědomě využívají non-NČLP položky a mají toto nestandardní řešení náležitě lokálně ošetřeno.

Lokální položka se nesmí dostat mimo pracoviště, kde je používána!

Lokální položky byly zavedené v minulosti jako pomocný nástroj při budování NČLP a to pouze na přechodné období, než budou na základě podnětů z praxe doplněny všechny potřebné národní.

Pokud potřebná položka v NČLP chybí, požádejte správce NČLP o její doplnění.

 

 

Obsoletní a neaktuální položky NČLP

 

Položky NČLP, které jsou označené jako „obsoletní“ mohou být dočasně používané i nadále, ale s vědomím tohoto označení.

Položky NČLP, které jsou označené jako neaktuální nebo neplatné, mají v NČLP vyznačený důvod jejich zneaktuálnění či zneplatnění, podle situace je nelze použít, nebo by již neměly být používané, nebo smějí být používané jen na nezbytně nutnou dobu.

Podrobněji viz: položky NČLP aktuální a neaktuální

 

 

Závěr

Za vytvoření korektních vazeb mezi NČLP a lokálním laboratorním číselníkem odpovídá příslušná laboratoř.

 

 

Vytvořeno: 28. 11. 2020