V rámci gescí I, S, M a částečně i B se v NČLP pracuje s druhy veličin:

 

 

PRESENCE

Průkaz přítomnosti/nepřítomnosti hledaného agens, průkaz přítomnosti hledané vlastnosti.

Výsledkem je formalizovaný text z matice MTV = KVAL - viz klíče:

NEGAT / POZIT, nebo NEPROKAZ / PROKAZ a případně HRANICNI, NELZE, NEPROVED.

 

Je nepřípustné zasílat u těchto položek volný text, neboť je dále počítačově nezpracovatelný!

 

Vzhledem k tomu, že některé LIS používají spíše NEPROKAZ/PROKAZ a jiné NEGAT/POZIT, jsou přípustné obě možnosti, při zpracovávání dat je nutné ošetřit, že v tomto případě odpovídá POZIT=PROKAZ a NEGAT=NEPROKAZ.

Klíče jsou sdělované povinně (!), textové vyjádření pro nález bývá přebíráno z národní nebo lokální části MTV.

 

V případě průkazu mutací / delecí je nutné uvádět všechna vyšetření mutací / delecí z příslušného pacientova vzorku, včetně těch, která patří do spektra, ale nebyla provedena (NEPROVED).

 

 

ARBC

Arbitrární koncentrace.

Výsledkem je formalizovaný text z matice MTV = KVAL.

 

Pro vyjadřování arbitrární koncentrace obsahuje MTV KVAL položky s klíči 0 až 5 (pozor, jsou to klíče, nejedná se o číselné hodnoty 0 až 5 !!!).

 

Arbitrární množství 0 až 5 bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně:

negativní = 0,

stopa = 1,

+ = 2,

++ = 3,

+++ = 4,

++++ = 5

Takto jsou arbitrární množství 0 až 5 po celý čas také zavedena a kontinuálně užívána v rámci NČLP a v rámci DASTA.

 

Součástí MTV KVAL jsou také textová vyjádření ve stupnici (je uváděno: klíč = text):

NEGAT = negativní

HRANICNI = hraniční

POZITSLB = slabě pozitivní

POZIT = pozitivní

POZITSIL = silně pozitivní

 

A textová vyjádření ve stupnici:

NEPRITOM = nepřítomnost hledané komponenty

STOPY = stopové množství hledané komponenty

HP = hranice pozitivity hledané komponenty

PRITOMEN = přítomnost hledané komponenty

 

A dále:

REAKT = reaktivní

NEPROKAZ = neprokázán

PROKAZ = prokázán

NASTAL = jev nastal

NENASTAL = jev nenastal

NEURCENO = neurčeno

NEPROVED = neprovedeno

 

Obsah matice MTV KVAL vznikal dohodou tvůrců IS a zástupců odborných společností již při tvorbě DS 2 a je průběžně udržován a používán. Záměrně jsou zde k dispozici různé varianty, aby byly pokryty různé přístupy v praxi zavedené. Toto je nutné ošetřit v IS příjemce.

 

Je nepřípustné zasílat u těchto položek volný text, neboť je dále počítačově nezpracovatelný!

 

Pokud je potřeba sdělit výsledek jako arbitrární látkovou koncentraci, použije se odpovídající položka s druhem veličiny ARBSC - pokud není k dispozici, požádejte o její doplnění. Nelze použít ARBC, ARBCT!

 

 

ARBCT

Arbitrární koncentrace (titr).

Položky NČLP s druhem veličiny ARBCT jsou určené pouze pro sdělování titrů a tudíž je formát jejich výsledku definován jako 1:číslo! Nezaměňovat!!

Ke všem potřebným položkám s ARBCT existují protějšky s ARBC.

 

 

ARBSC

Arbitrární látková koncentrace.

Sděluje se numerický výsledek společně s jednotkou (nejčastěji kU/l aj.).

Vždy se uvádí údaj na litr (!) - na ml či na 100 ml je v ČR nepřípustné!

V NČLP se pracuje vždy s jednotkou U, lokálně lze sdělovat jak s jednotkou U (kU/l), tak též IU (kIU/l).

Je přípustné používat litr s malým i velkým písmenem - kU/l i kU/L (v NČLP bylo zavedeno s malým l).

 

 

RODIP

Slouží pro sdělování výsledku formalizovaným textem a umožňuje zaslat též současně číselně index pozitivity IP (bylo výjimečně ošetřeno v DS4, prostřednictvím DS3 nelze posílat!).

Jedná se o pomocnou konstrukci, neboť tento druh veličiny nemá protějšek v nomenklatuře IFCC/IUPAC, tyto položky nelze mapovat na kódy NPU.

 

(RODIP je lehce kontroverzní druh veličiny zavedený do standardu DASTA řady 4 po dlouhých debatách v roce 2016 pouze pro potřeby tuzemské praxe.)

 

Formalizované textové hodnocení, sdělované k číselnému výsledku IP, může nabývat těchto hodnot:

negativni

hranicni     = hraničně pozitivní

slabe_poz = slabě pozitivní

pozitivni

silne_poz = silně pozitivní

reaktivni

 

Tento číselník byl v této podobě zaveden do standardu DASTA po domluvě tvůrců IS v roce 2016.

Bylo požadováno kódování přímo zobrazitelné bez odkazování na MTV (ale na MTV = KVAL mapovatelné) a jen na 10 znaků, aby se vešlo i do sloupce výsledků. Současně také takové, aby dával smysl i samotný kód a byl zobrazitelný i bez doporučeného textu či bez lokálního vyjádření.

 

Pokud laboratoř nebude využívat mezistupně, může si celou paletu redukovat pouze na hodnoty:

negativni

pozitivni

reaktivni … pouze pro HIV 

 

Další podrobnější informace jsou k dispozici v dokumentu:

Zobrazování numerických výsledků,

který je součástí popisu bloku VRN standardu DASTA řady 4.

 

Pokud laboratoř zásadně indexy pozitivity IP nevydává, nepracuje s položkami s druhem veličiny RODIP, ale využívá příslušné položky s druhem veličiny ARBC (případně ARBSC).

 

IS příjemce musí umět položky s druhem veličiny RODIP přijmout a zpracovat (zobrazit) - viz DASTA, blok VRN.

 

 

- - - - -

 

Poznámka k MTV = KVAL:

Matice formalizovaných textových výsledků je definována u všech položek NČLP pro průkaz přítomnosti i položek pro kvalitativní a semikvantitativní testy. V rámci standardu DASTA se pracuje s klíči MTV, společně s nimi mohou být sdělované odpovídající lokální názvy, které se zobrazují v nálezových sestavách. Pokud není lokální název sdělován, pracuje s národním názvem z NČLP.

 

Jenom díky tomu, že se výsledky sdělují takto formalizovaně, jsou dále počítačově zpracovatelné.

 

Pokud se dvě komunikující strany domluví na jiné nestandardní formě sdělování za použití vlastních textů, nesmí se takový výsledek dostat žádné třetí straně! Navíc takto nestandardně sdělované výsledky neprojdou validátorem!

 

Nabídka MTV = KVAL je poměrně široká, aby se do ni vešly požadavky všech oborů (gescí) i laboratoří. Bohužel klade zvýšené nároky na IS příjemců, neboť je nutné ošetřit všechny varianty, což ale dnes již není problém.

 

 

Více informací najdete v dalších dokumentech na webu DASTACR v nabídce NČLP i DS4.

 

 

Aktualizace 7. 12. 2022