Zobrazování numerických výsledků

 

Pro sdělování laboratorních výsledků slouží blok KU_Z_LAB, z něhož jsou volány bloky VRi volené na základě povinného atributu TYPPOL_FH - viz následující (zkrácená) tabulka:

 

TABULKA ”VRi”:

 

Pro ”typpol_fh”

 

je pro položky

z NČLP zařazen

blok vr_

 

poznámka

0,1,2,3,4,5,6, T, E

vrn

0 až 6 = formát čísla (počet desetinných míst)

T= titr - zobrazuje se jako ”1:hodnota”, E = semilogaritmický tvar čísla

F, FR

vrf

formalizované textové výsledky dle MTV

S, SR

vrs

formalizované strukturované výsledky dle MTV

X

vrx

neformalizovaný textový výsledek - prostý text

K

vrk

formalizované strukturované výsledky mikrobiologické

B

vrb

blok textu

Z

vrz

pro výsledky, které nemají v NČLP definovanou odpovídající položku, používá se speciální zástupná položka s klíčem 20799

 

 

Atribut typpol_fh plyne z NČLP, kde je pro každou položku NČLP definován TYP POLOŽKY a k němu FORMÁT HODNOTY. Lokálně lze v přípustném rozsahu typpol_fh upravit - pro numerické hodnoty (tj. pro typ NČLP položky N a NF) lze přenastavit formát hodnoty (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E), pro formalizované texty (pro typ NČLP položky NF, F) lze volit mezi standardním formalizovaným textem (FR), nebo méně užívaným úsporným osmiznakovým kódem (F).

 

Největší část položek NČLP má TYP POLOŽKY = NF, což znamená, že se předpokládá výsledek kvantitativní, číselný - „N“ (jehož formát definuje atribut typpol_fh), nebo zde může případně být semikvantitativní, formalizovaně textový, či náhradní textový výsledek - „FR“ (formalizovaný text).

Náhradním textovým výsledkem se rozumí například formalizované sdělení, proč nebylo možné realizovat.

Formalizované texty jsou definované maticí textových výsledků MTV, které jsou vždy připojené k definici příslušné položky NČLP typu NF nebo F či S.

 

Poznámka:

V praxi jsou z některých informačních systémů vydávané místo formalizovaných textů „FR“ prosté neformalizované texty („X“), což je v rozporu s definicí NČLP a DASTA, byť je mnohými systémy takto přijímáno a zpracováváno. Standard toto nepřipouští, neboť takové texty nelze dále automaticky zpracovávat ani překládat.

 

 

Pro sdělování numerických výsledků slouží datový blok vrn, pro sdělování formalizovaných textových výsledků slouží datový blok vrf.

 

 

V případě sdělování numerických výsledků se zobrazuje číselná hodnota svázaná s definovaným druhem veličiny a jednotkou a připojuje se buď škála (referenční meze) s případnou grafickou interpretací (viz datový blok skala), nebo hodnocení ve formě formalizovaného textu (viz datový blok hodnoceni). V bloku vrn může být buď skala, nebo hodnoceni - pouze jeden z nich. Formát zobrazované hodnoty je sdělen v povinném atributu typpol_fh v datovém bloku ku_z_lab. Formát referenčních mezi formrm je sdělován v bloku vrn.

 

Poznámka:

Pokud by bylo sdělení jen ve formě formalizovaného textu, řeší se blokem VRF (v případě neformalizovaného textu blokem VRX).

 

Blok skala je volen tam, kde je sdělován výsledek svázaný s druhem veličiny, u něhož lze použít interpretaci s využitím referenčních mezí nebo celé (či částečné) osmibodové interpretační škály.

 

Blok hodnoceni je volen pro tzv. „technické veličiny“, kde nelze pracovat s referenčními mezemi.

Technické veličiny bývají svázané s jednotkami arb.j., nebo jsou bez jednotky („-“) a bývají nejčastěji sdělované pouze jako formalizované texty. Pokud chce odesílatel (laboratoř) sdělovat i hodnotu číselnou, zašle ji společně s blokem hodnoceni, který je nedílnou součástí sdělení. Toto se nejčastěji týká sdělování tzv. „indexů pozitivity“, pro něž jsou vytvořeny položky s nestandardním druhem veličiny „RODIP“.

 

 

Datový blok SKALA:

Datový blok skala je volán z bloku VRN, je nepovinný. Pokud je vložen, pak musí povinně obsahovat alespoň referenční meze, optimální je sdělování celé osmibodové interpretační škály S1 až S8. Tvar zobrazení referenčních mezí určuje atribut formrm, který je sdělován v bloku vrn. Nabývá hodnoty 0, 1, 2, 3, přičemž hodnota 0 (škála se neuvádí) se nebude v bloku skala vyskytovat:

FORMRM = 1 : Referenční meze ve tvaru: "dolní ref.mez-horní ref.mez"

FORMRM = 2 : Referenční meze ve tvaru: "větší než dolní ref. mez"

FORMRM = 3 : Referenční meze ve tvaru: "menší než horní ref. mez"

 

Poznámka:

V případě formrm = 2, nebo 3 se do nezobrazované hodnoty (tj. S5, nebo S4) uvádí nejnižší respektive nejvyšší změřitelná hodnota. Je to tak proto, že obě položky (S4 a S5) jsou povinné.

 

S formátem referenčních mezí je logicky svázána podoba interpretačního grafu či hodnocení dle škály, pokud jsou zasílané. Interpretační graf není standardizován, je zasílán ve znakovém tvaru a většinou vychází z podobné konstrukce jako zde:

 

  I----I----I----I---I----I----I----I

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S7 S8

 

V případě formrm = 1 je v interpretačním grafu zobrazován výsledek ležící v referenčních mezí na středu grafu mezi S4 a S5, zvýšený mezi S5 a S6, vysoký mezi S6 a S7 atd., snížení mezi S3 a S4, nízký mezi S2 a S3 atd. Je-li zasíláno hodnocení s_hodn_o, nabývá hodnot v celé stupnic -4 až 4.

 

V případě formrm = 2 je výsledek ležící mezi S4 a S8 zobrazován mezi S4 a S5, snížený mezi S3 a S4, nízký mezi S2 a S3 atd.  Je-li zasíláno hodnocení s_hodn_o, nabývá hodnot -4 až 0.

 

V případě formrm = 3 je výsledek ležící mezi S1 a S5 zobrazován mezi S4 a S5, zvýšený mezi S5 a S6, vysoký mezi S6 a S7 atd.  Je-li zasíláno hodnocení s_hodn_o, nabývá hodnot 0 až 4.

 

Toto zobrazení není použitelné pro tzv. technické veličiny, pro ně je určen datový blok hodnoceni.

 

 

Datový blok HODNOCENI:

Datový blok hodnoceni je volán z bloku VRN, je fakultativní a nemůže být zasílán společně s blokem skala. Je určen pro situace, kdy má být zasílán formalizovaný hodnotící text a numerická hodnota tzv. technické veličiny. Ta je vždy zasílána současně s příslušným hodnocením v podobě formalizovaného textu - je nedílnou součástí sdělení. Současně může být připojeno lokální fakultativní sdělení v podobě doporučeného textu, nebo v podobě synonyma (jiného odpovídajícího krátkého textového či znakového vyjádření). V praxi to znamená, že numerická hodnota se ve výsledkovém listu zobrazí ve sloupci výsledků a textové hodnocení (formalizovaný text) se zobrazí buď společně s ní (je-li pro to prostor) nebo na místě interpretačního grafu.

Povinné formalizované hodnocení je zasíláno v položce hodn_vysl, může být připojeno odpovídající lokální vyjádření v položce hodn_vysl_lok. Z povahy problematiky plyne, že nejdůležitější informací z celého sdělení je formalizované hodnocení v položce hodn_vysl, ostatní informace jsou doplňující.

 

Poznámka:

Pokud není zasílána numerická hodnota této technické veličiny, ale pouze formalizovaný text, řeší se toto jinou cestou - prostřednictvím datového bloku vrf.

 

Tato problematika se nejčastěji týká sdělování tzv. „indexů pozitivity“, pro něž jsou vytvořeny položky NČLP s nestandardním druhem veličiny „RODIP“.

 

 

Formalizované textové hodnocení může nabývat těchto hodnot:

negativni

hranicni     = hraničně pozitivní

slabe_poz = slabě pozitivní

pozitivni

silne_poz = silně pozitivní

reaktivni

 

Tento číselník byl v této podobě zaveden po domluvě tvůrců IS v roce 2016.

Bylo požadováno kódování přímo zobrazitelné bez odkazování na MTV a jen na 10 znaků, aby se vešlo i do sloupce výsledků. Současně také takové, aby dával smysl i samotný kód a byl zobrazitelný i bez doporučeného textu či bez lokálního vyjádření.

 

Pokud laboratoř nebude využívat mezistupně, může si celou paletu redukovat pouze na hodnoty:

negativni

pozitivni

reaktivni … pouze pro HIV - viz poznámka níže

 

(V praxi časté.)

 

 

Číselník „hodnocení“ je zapracovaný jako číselník interní,

všechny jeho položky jsou součástí MTV = KVAL - vztah mezi klíčem MTV a kódem v bloku SKALA:

 

klíč MTV (MTV = KVAL)

kód v bloku SKALA

název do sestav (MTV)

doporučený text

jiný název, poznámka

NEGAT

negativni

negativní

 

HP

hranicni

hranice pozitivity

hraniční

POZITSLB

slabe_poz

slabě pozitivní

 

POZIT

pozitivni

pozitivní

 

POZITSIL

silne_poz

silně pozitivní

 

REAKT

reaktivni

reaktivní

pouze pro HIV

 

Upozornění:

Hodnota „reaktivní“ je určena pouze pro sdělování vyšetření testů HIV terénními laboratořemi. Ty nesmějí vydávat hodnotu „pozitivní“, ale pouze „reaktivní“. Hodnotu „pozitivní“ může vydávat pouze příslušná referenční laboratoř.

 

 

Převod lokálních textů na číselník DASTA lze realizovat například takto (ukázky z různých IS):

negativni = „bez křížku“ = 0 = nedetekovatelné

hranicni = „bez křížku“ = h.p. = HP

slabe_poz = + = X = nízké

pozitivni = ++ = XX = střední

silne_poz = +++ = XXX = vysoké

 

 

 

Poznámky k jednotkám:

 

Připomínáme, že zasílání bloku hodnoceni společně s numerickou hodnotou technické veličiny se týká hodnot svázaných s arbitrárními jednotkami (arb.j.). Tyto jednotky se používají tam, kde není měřená veličina (např. struktura molekuly) dostatečně identifikována a zpravidla se ustanovují jako dohodnuté v rámci oboru. Často se používají v laboratorní medicíně pro vyjadřování výsledků na ordinální škále.

 

Speciálním druhem arbitrární jednotky je arbitrární látková koncentrace, která se používá v případech, kdy je známa struktura molekuly měřené látky a existuje mezinárodně uznávaný referenční materiál (jednotka se pak označuje U/L nebo IU/L – řadu takových referenčních materiálů registruje např. WHO pro tumorové markery, hormony, vitamíny aj.). Dalším příkladem je titr (titr protilátky). Tyto jsou ale již většinou sdělované s referenčními mezemi a škálou, tudíž blok hodnoceni nevyužívají.

 

V obecnějším významu má slovo arbitrární význam libovolný, nahodilý, příp. rozhodující, rozhodovací.

 

RAST třídy nebo indexy pozitivity IP jako „jednotky“ nebudou do NČLP zařazené.

 

IP se objevuje u procedury („metody“) EIA, je to jednoduchý poměr optické density (OD) měřeného vzoru a OD hraniční hodnoty ("cut-off"). Poměr, takže rozměr je „1“.

 

 

 

Další související informace k problematice sdělování numerických výsledků - viz dokument ČSZIVI: 

Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.

 

 

- - - -

 

Tento dokument nahrazuje původní zrušený dokument Vydávání numerických výsledků (blok VRN).

Další podrobnosti ke sdělování numerických hodnot - viz Vydávání numerických výsledků (blok VRN).

 

Publikováno s upgrade DS 4.18.03 - duben 2019,

aktualizováno v DS 4.19.03 - prosinec 2019.