V prosinci roku 2006 byl vydán Datový standard MZ ČR DS 4.01.01,

který je závazný od 1. 1. 2007 a nahrazuje Datový standard řady 3.

 

Datový standard řady 4 (DS4, zkráceně označovaný také jako „DASTA“) je pravidelně aktualizován, nejčastěji ve čtvrtletním intervalu.

 

Součástí Datového standardu je Národní číselník laboratorních položek (NČLP).

Národní číselník laboratorních položek (dále jen NČLP), Datový standard pro předávání pacientských dat mezi zdravotnickými informačními systémy řady 4 (dále jen DS4), program ČLP pro práci s číselníky laboratorních položek (dále jen ČLP) a nástroje pro práci s DS a pro předávání dat mezi IS, jsou autorským dílem rozsáhlého kolektivu tvůrců z mnoha institucí, fakult, vědeckých ústavů a firem.

Celé dílo vzniklo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odborným garantem DS4 byla Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS J.E.P.

 

 

Informace o dalších upgrade a změnách jsou zasílány všem registrovaným uživatelům DS a NČLP.

 

 

Další zamýšlený rozvoj DS a NČLP:

 

DS bude nadále aktualizován a rozvíjen na základě potřeb praxe.

 

 

Poznámky k blokům "KU":

 

Bloky „KU“ a číselník „klinických událostí“ jsou velkou předností DS4 oproti DS3. Číselník obsahuje základní typy v DS4 již definovaných klinických událostí a bude nadále průběžně doplňován podle potřeb praxe. Soupis aktuálních a dalších navrhovaných „KU“ je součástí DS4.

 

 

Poděkování:

 

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří vložili svůj čas a úsilí do tohoto díla.

Věříme, že bude významné pro zdravotnickou informatiku i každodenní medicínskou praxi.