OSN-SAbstraktOSN-E

Temenokostrční délka se používá v prenatálním a postnatálním období. U novorozenců a kojenců je společně s tělesnou délkou ukazatelem tělesné proporcionality. Zjištěné údaje se porovnávají s populačními tabulkami a grafy.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Délka horního segmentu těla - vzdálenost vrcholu temene hlavy a hýždí ležícího novorozence či kojence.

Orientační body

Vertex (vrchol) temene hlavy, měkké tkáně hýždí nad sedacími hrboly pánevní kosti.

Měřící nástroje

Temenokostrční délka se měří v bodymetru (viz Tělesná délka vleže).

 

 

Poloha při měření

Dítě při měření temenokostrční délky leží v bodymetru na zádech a vertexem hlavy se dotýká kolmé pevné desky bodymetru. Dolní končetiny dítěte jsou zdviženy tak, že dolní končetiny vytvářejí pravý úhel s páteří. Pohyblivou částí bodymetru se zajistí její přímý dotek s měkkými tkáněmi hýždí nad sedacími hrboly pánevní kosti.

 

 

 

Pediatrické a klinické aspekty

Temenokostrční délka je standardní ultrasonografický rozměr prenatálního období užívaný porodníky k definování celkové velikosti plodu, resp. stanovování gestačního stáří. Temenokostrční délka je však velmi informativním rozměrem i v období po narození, především v prvních měsících života, kdy zhodnocením relace temenokostrční délky a tělesné délky (TKD/TD) lze exaktně definovat míru proporcionality, resp. disproporcionality novorozence či kojence. Jedná se především o pacienty s významně podprůměrnou tělesnou délkou, kdy např. u řady kostních dyplazií se na jejich podprůměrné tělesné délce uplatňuje především zkrat dolních končetin a lze je tak dobře diferencovat např. od prostých intrauterinních růstových retardací.

Relace horního a dolního tělesného segmentu se u novorozenců a kojenců nejčastěji hodnotí jako poměr temenokostrční délky a celkové tělesné délky. Hodnoty TKD/TD se po narození rychle - s rychlejším tempem růstu délek dolních končetin oproti růstu páteře - snižují. Hodnota TKD/TD je u novorozenců v průměru 65 %, u půlročních kojenců 64 %. Jednoroční dítě má TKD/TD přibližně 62,5 %, dvouleté již 60 %. Variabilita TKD/TD je velmi nízká a její sexuální dimorfismus je v prepubertálním období nulový.

 

Poznámky

Kromě podílu temenokostrční délky a celkové tělesné délky se někdy užívá rozdíl těchto rozměrů (TD mínus TKD). Odečtem temenokostrční délky od celkové tělesné délky lze získat orientační hodnotu délky dolních končetin ležícího jedince.Temenokostrční délka, chlapci, 0 - 2 r.
Prader et al. 1989

 Temenokostrční délka, dívky, 0 - 2 r.
Prader et al. 1989

 
Temenokostrční délka, chlapci, 0 - 2 r.
Prader et al. 1989

Temenokostrční délka (cm)


Kalendářní věk

x

SD

1.0 m.

34.8

1.56

3.0 m.

39.3

1.56

6.0 m.

43.2

1.62

9.0 m.

45.6

1.57

1.0 r.

47.5

1.73

1.5 r.

50.5

1.70

2.0 r.

52.8

2.13


Temenokostrční délka, dívky, 0 - 2 r.
Prader et al. 1989

Temenokostrční délka (cm)


Kalendářní věk

x

SD

1.0 m.

34.3

1.29

3.0 m.

38.4

1.42

6.0 m.

42.1

1.49

9.0 m.

44.5

1.57

1.0 r.

46.5

1.57

1.5 r.

49.4

1.86

2.0 r.

52.2

1.61


Literatura

Prader, A., Largo, R.H., Molinari, L., Issler, C.: Physical growth of Swiss children from birth to twenty years of age. Helvetica Pediatrica Acta, Suppl. 52, 1989, 1-125.


 

Další informace

Pediatrická auxologie

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová