Pediatrická auxologie je nauka zabývající se všemi aspekty lidského růstu (auxó - rostu, z řečtiny) a růst definuje jako soubor všech změn dosud nezralého (rostoucího) organismu. Růst je mimořádně citlivým indikátorem zdraví jedince a z výše uvedené definice vyplývá jeho významná souvislost s celou řadou biologických, medicínských i socioekonomických aspektů. Růstová problematika je tak pilířem pediatrie a růstová odchylka patří ke kardinálním pediatrickým příznakům.

 

Tzv. "růstová diagnóza" představuje jednu ze základních pediatrických diagnóz, především v oblasti preventivní pediatrie. Sledování tělesného růstu a biologického vývoje dítěte se však současně uplatňuje v diagnostice a při terapii celé řady chronických onemocnění dětského věku - v tzv. chronické, resp. nemocniční a klinické pediatrii. Auxologie nediferencuje pojmy "růst" a "vývoj" a "růstovou odchylkou" je tedy nejenom malý či velký vzrůst, ale např. též mikro-(makro-)cefalie, hypo-(hyper-)trofie, pozdní (časná) puberta, alterace zániku velké fontanely či lebečních švů apod.

 

 

Základní postupy využívající měření délky a hmotnosti jsou

Body mass index (u dospělých viz Body mass index u dospělých).

Délka vleže

Hmotnost

Hmotnost k výšce

Temenokostrční délka

Výška vsedě

Výška vstoje

 

V pediatrii se využívá dále

Obvod frontookcipitální

Střední obvod paže

 

Tělesný povrh nemá význam jen v auxologii, ale také například při aplikaci výživ, léků a podobně

(u dospělých viz Povrch pacienta).

 

Při hodnocení růstu, růstové akcelerace a pohlavního zrání se posuzuje

Index cefalický

Velká fontanela

Kostní věk

Růstová rychlost

Menarché

Prsní žláza

Pubické ochlupení

 

u chlapců se pro posouzení biologického věku využívá stanovení objemu levého a pravého varlete.

 

Vývoj tělesného tuku a stav výživy se posuzuje pomocí

Řasy subskapulární

Řasy suprailiakální

Řasy tricipitální

 

 

Všude tam, kde je to vhodné a možné, využívá pediatrická auxologie percentilovou metodu. Podkladem pro sestrojení tzv. percentilových grafů jsou hodnoty percentilů vypočítané z dat jedinců vyšetřených v rámci reprezentativních referenčních studií. Národní antropometrické průřezové studie se v ČR provádějí od roku 1951 každých deset let a v současnosti jsou v pediatrické praxi u nás používány percentilové grafy antropometrických hodnot z roku 1991, vytvořené z dat 4 - 5 % populace ČR od 0 do 18 let.

 

Pásmo širší normy je nejčastěji vymezováno 2. až 98., resp. 3. až 97. percentilem. Mezi těmito krajními hodnotami se nalézá 96 % (resp. 94 %) empiricky zjištěných hodnot daného parametru pro daný věk a pohlaví. Pásmo mezi 25. a 75. percentilem, v němž leží padesát procent všech hodnot, posuzujeme jako pásmo středních hodnot. U parametrů, které mají tzv. normální (gaussovské) rozdělení, je 50. percentil shodný s aritmetickým průměrem. Nad 75. percentilem jsou jedinci s vyšší až vysokou hodnotou posuzovaného parametru, nad 90. percentilem s velmi vysokou. Pod 25. percentilem jsou hodnoty nižší až nízké, pod 10. percentilem velmi nízké. Při daném pojetí normy jsou tři procenta dětí (s hodnotami nad 97. percentilem) v pásmu vysoce významného nadprůměru a tři procenta dětí (s hodnotami pod 3. percentilem) v pásmu vysoce významného podprůměru.

 

Po zakreslení zjištěné hodnoty do percentilového grafu je možné okamžitě porovnat hodnotu sledovaného parametru s daty vrstevníků a zhodnotit tak míru odlišnosti od normy.

 

Kvantitativní biomedicínské hodnoty je též možno vyjádřit v tzv. normalizované podobě, s využitím skóre směrodatné odchylky (SD-skóre, SDS). V praxi se toto vyjádření užívá především pro určení míry extrémních odchylek od normy, tedy hodnot z pásem, kam již síť empirických percentilů nezasahuje.

 

Skóre směrodatné odchylky (SD-skóre, SDS) vypočítáme podle vzorce

 

SDS = x - X / SD

 

x = parametr vyšetřeného dítěte
X = tabelovaná průměrná hodnota daného parametru pro daný věk a pohlaví
SD = směrodatná odchylka (Standard Deviation) tabelovaného průměru daného parametru pro daný věk a pohlaví

 

Výpočtem SD-skóre se zodpovídá otázka, o kolik směrodatných odchylek je hodnocený parametr větší či menší než jeho tabelovaná průměrná hodnota. Z definice SDS vyplývá, že např. u dítěte se zcela průměrnou hodnotou tělesné výšky, má SDS jeho výšky hodnotu nula. Dítě, jehož SDS výšky dosahuje +2.0 je výškou na horní hranicí širší normy (přesně na 98.percentilu). Dítě s SDS výšky rovno - 2.0 je na dolní hranici širší normy, resp. na druhém percentilu. SD-skóre se používá např. též při zpracování dat klinických souborů, protože dovoluje eliminovat faktor pohlaví i věkovou heterogenitu souborů (tzv. normalizování dat).

 

Další informace

Fyziologie a biochemie výživy

 

 

Rejstřík

 

Hana Krásničanová