OSN-SAbstraktOSN-E

CA 15–3 je marker diferenciačního typu definovaný na podkladě monoklonálních protilátek. Je to glykoprotein, který je produkován především karcinomy mammy, ev. dalšími adenokarcinomy. Jeho stanovení komerčními soupravami je možné od r. 1985. Patří k základním markerům pro sledování vývoje onemocnění pacientek s karcinomem prsu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Carbohydrate antigen 15–3, CA15–3

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Cancer antigen 15–3

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CA 15-3 v séru

Nádorové markery

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

KEY-SCA 15–3 molekulaKEY-E je tvořena vysoce glykosylovaným transmembránovým polymorfním epiteliálním mucinem (PEM), který je nazývaný rovněž MUC1 (event. MAM–6) a kódovaný genem MUC1 (1q21 chromosom). Extracelulární doména tohoto proteinu o molekulové hmotnosti asi 300–450 kDa je tvořena O–glykosylovanými opakovanými sekvencemi 20 aminokyselin. Je známa struktura jeho molekuly, kdy každá opakovaná jednotka tvoří úsek vysoce imunogenní sekvence aminokyselin (prolin, asparagin, threonin, arginin).

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Dosud není jeho úloha vyjasněna. Fyziologická KEY-Srole CA 15–3KEY-E pravděpodobně souvisí s ochranou epiteliálních struktur (lubrikace). V patologických podmínkách (ve tkáni karcinomu prsu) se pravděpodobně účastní vazby na adhezivní molekuly typu ICAM-1 (intercelulární adhezivní molekula-1).Tato vazba může být zodpovědná za usnadnění metastazování nádoru nebo za potlačení protinádorové odpovědi aktivovaných lymfocytů.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

MUC1 protein je exprimovaný na apikálním povrchu epiteliálních buněk různých orgánů plodu, především plic a jater. V dospělosti je syntetizován v epiteliálních buňkách vývodů mléčné žlázy, slinných žláz a bronchů.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Zdrojem tohoto antigenu jsou obecně adenokarcinomy. V buňkách karcinomů prsu, plic, kolorekta a gynekologických nádorů se molekula vyskytuje obvykle difusně v cytoplasmě, je méně glykosylovaná, epitopy s uvedenou sekvencí aminokyselin jsou odkryty pro reakci s protilátkou.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Játra, ledviny.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Asi 7 dní.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Dosud byla pouze naznačena možná role steroidních hormonů na modulaci MUC1-exprese.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Taylor-Papadimitriou, J., Burchell, J., Miles, D.W., Dalziel, M.: MUC 1 and cancer. Biochim.Biophys.Acta, 8, 1999, 301-313.

Seregni, E., Botti, C., Bajetta, E., Ferrari, L., Martinetti, A., Nerini-Molteni, S., Bombardieri, E.: Hormonal Regulation of MUC1 expression. Int.J.Biol.Markers, 14,1999, 29-35.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marta Šimíčková.Miroslava Nekulová

recenzoval Jindřich Macháček