OSN-SAbstraktOSN-E

hCG v séru je zvýšen především u germinativních nádorů (varlata, ovaria) a nádorů trofoblastického původu (choriokarcinom, hydatidózní mola), vzácněji u nádorů pankreatu, plic, močového měchýře, prsu,  ledvin a GIT. Pozitivní mohou být rovněž séra těhotných žen (diagnostika časného těhotenství), postmenopauzálních žen, ev. nemocných s ovariálními cystami. Je známo, že možnosti diagnostiky i monitorování těchto nemocných se vyvíjejí v souladu s novými technikami detekujícími vedle intaktního hormonu i volnou beta–podjednotku, jejíž podíl může být v průběhu maligního procesu v séru výrazně zvýšen.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

HCG

Nádorové markery

Nádorové markery: hormony

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Nejvyšší hladiny hCG byly nalezeny u postmenopauzálních žen, koncentrace v séru zdravých mužů jsou asi třetinové. Referenční rozmezí závisí na použité metodě, obvykle se za diskriminační hranici považuje 5 IU/l.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Koncentrace KEY-ShCG v séruKEY-E  mohou být ovlivněny především za těhotenství (mnohočetná gravidita, hrozící potrat, mimoděložní těhotenství). Zdrojem zvýšených koncentrací hCG mohou být dále nádory germinativního a trofoblastického původu.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentrací

V experimentech na zvířatech byla prokázána tvorba protilátek, tzv.”protitěhotenská vakcina”, namířená proti epitopům hCG, která tlumí růst tumorů experimentálních zvířat. OSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Měřitelné koncentrace hCG a volné beta–podjednotky lze nalézt v séru a moči 50–70 % zdravých mužů a zdravých netěhotných žen.

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

Neznámy.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Koncentrace v séru či v moči jsou vyjádřeny ve vztahu k mezinárodnímu standardu (obvykle WHO 3. International Standard 75/537).Metodiky vyšetření hCG mohou být ovlivněny několika faktory: protilátky proti hCG mohou detekovat rozdílné epitopy na různých formách molekuly hCG (jsou popsány epitopy příslušející pouze podjednotce beta či alfa, nebo oběma složkám zároveň). Podle typu protilátky jsou tedy detekovány tyto  KEY-Stypy hCG vyšetřeníKEY-E : celkový beta–hCG (tj.intaktní hormon-dimer + volná podjednotka beta), intaktní hCG (dimer bez volné podjednotky beta), pouze volná podjednotka beta nebo beta–core fragment (stanovení v moči). Všechny protilátky mohou navíc charakterizovat nativní, ev. nickovanou či jinak modifikovanou molekulu. Rozdíly v imunochemickém systému, značení, senzitivitě a aviditě protilátek mohou způsobovat nesouměřitelnost vyšetření provedených soupravami různých výrobců.

Je-li pro vyšetření užita metoda nezahrnující stanovení volné beta–podjednotky, může být zvýšení jejího podílu především v patologických stavech podhodnoceno. Naopak stanovení pouze samotné volné beta–podjednotky je ovlivněno nestabilitou intaktního dimeru: jak při pokojové teplotě, tak při 4o C hladina volné beta–podjednotky narůstá, především ve vzorku plné krve. Vzhledem k tomu, že  KEY-Spodíl volné beta–podjednotkyKEY-E  tvoří asi 1 % z celkového intaktního hCG, pak uvolnění malého množství této podjednotky disociací dimeru může výrazně zvýšit hladinu volné beta–složky.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Obvykle do 200.-Kč na vyšetření.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Maligní onemocnění

·          KEY-SScreening hCGKEY-E  v séru: pouze monitorování symptomatických osob podobně jako AFP – tj. u osob s podezřením na germinativní nádory varlat (nesestouplé varle, nádor testes u sourozence – dvojčete).

·         Stanovení diagnózy: při určení neznámého primárního nádoru (spolu s dalšími markery).

·         Stanovení závažnosti onemocnění: koncentrace hCG mají význam pro zhodnocení stadia onemocnění, ev. postižení mízních uzlin před terapií.

·         Stanovení diagnózy: pro potvrzení histologické charakterizace nádorů testes (především neseminomů) a choriokarcinomů, ev. hydatidózní nebo invazivní moly.

·         Monitorování průběhu onemocnění: má velký význam pro sledování nemocných s nádory testes za účelem průkazu relapsu či ověření účinnosti terapie.  KEY-SSenzitivita hCGKEY-E  pro neseminomy se pohybuje kolem 50 %, pro seminomy 10–20 %. Téměř 100 % senzitivitu lze nalézt pro choriokarcinomy. Senzitivita pro další lokalizace nádorů (pankreas, GIT, plíce, mamma, ledviny, močový měchýř) se pohybuje obvykle kolem 10– 20 %.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

Zvýšené hodnoty jsou nacházeny při fyziologickém i patologickém těhotenství, u žen s myomy nebo s ovariálními cystami.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Tyrey, l.: Human chorinonic gonadotropin: Properties and assay methods. Seminars in Oncol., 22, 1995,121-129.

·         Masopust J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Miroslava Nekulová, Marta Šimíčková

recenzoval Jindřich Macháček