OSN-SAbstraktOSN-E

Imunoluminometrická analýza je analytická metoda, která pomocí dvojice specifických protilátek umožňuje stanovit koncentraci analytu v biologickém materiálu. K detekci se využívá měření světelných kvant vzniklých luminiscenční reakcí indikátoru.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

LIA RIA IRMA EIA

 

OSN-STextOSN-E

Imunochemická reakce je nekompetitivní. Látky, které se používají k luminometrické detekci musí i po vazbě na protilátku vykazovat luminiscenční vlastnosti. Takovými látkami je např. isoluminol, estery akridinových barviv, některé diketony a další látky. Luminiscence je časově omezena a proto je luminiscenční reakce většinou nastartována před detektorem, přidáním některé substance chemiluminiscenční reakce nebo např. prudkým ohřevem reakční směsi. Světelná kvanta jsou detekována pomocí fotonásobiče. Výtěžky chemiluminiscenčních reakcí nebývají vysoké řádu O,1 až 1 % u izoluminolu, u akridinových barviv, u diketonů jsou vyšší. Detekční limit luminiscenční reakce se pohybuje v attomolech. ILMA metody jsou velmi citlivé a automatizovatelné.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Za luminoimunoanalytické metody jsou často považovány EIA s luminometrickou detekcí. Patří sem např. nejznámější bioluminiscenční reakce, ve které je zapojen enzym luciferáza (svatojánské mušky - Photinus pyrolis). Luciferin je za přítomnosti ATP, Mg, kyslíku při pH=11 pomocí luciferázy přeměněn na derivát dioxetanonu, který po dekarboxylaci emituje světelné záření. Výtěžek reakce je kolem 90 %.

 

Velmi často se používá rovněž enzymu peroxidázy, která v reakci peroxidu vodíku s luminolem, pyrogalolem nebo akridinovými barvivy vykazuje luminiscenci. Byla objevena řada látek, která  tuto luminiscenci zesilují a prodlužují (až na desítky minut). Takovými látkami jsou např. luciferin nebo benzthiazoly. Komerčně je tento systém využíván firmou KODAK - Amerlex, a IMMUNOTECH - LIANA.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Zichová, Hušák, Šafarčík: Vyšetřovací metody in vitro v nukleární medicíně. IPVZ Brno, 1993

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Šafarčík Kristian  

Datum aktualizace: 26. 11. 1998