OSN-SAbstraktOSN-E

Luminoimunoanalýza je analytická metoda, která pomocí imunochemické reakce umožňuje stanovit koncentraci analytu v biologickém materiálu. K detekci se využívá  měření světelných kvant vzniklých luminiscencí reakcí indikátoru navázaného na jednu komponentu imunochemické reakce (protilátku nebo analyt).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

LIA RIA ILMA EIA

 

OSN-STextOSN-E

LIA lze dělit na metody kompetitivní (typ RIA) a nekompetitivní (typ IRMA). Nekompetitivní metody jsou označovány ILMA - imunoluminometrická analýza. Látky, které se používají k luminometrické detekci musí i po vazbě na antigen nebo protilátku vykazovat luminiscenční vlastnosti. Takovými látkami je např. isoluminol, estery akridinových barviv, některé diketony a další látky. Luminiscence je časově omezena a proto je luminiscenční reakce většinou nastartována před detektorem, přidáním některé substance chemiluminiscenční reakce nebo např. prudkým ohřevem reakční směsi. Světelná kvanta jsou detekována pomocí fotonásobiče. Výtěžky chemiluminiscenčních reakcí nebývají vysoké řádu O,1 až 1 % u izoluminolu, u akridinových barviv, u diketonů jsou vyšší. Detekční limit luminiscenční reakce se  pohybuje v attomolech. LIA jsou velmi citlivé metody zejména v uspořádání ILMA a jsou automatizovatelné.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Za luminoimunoanalytické metody jsou často považovány EIA s luminometrickou detekcí. Patří sem např. nejznámější bioluminiscenční reakce, ve které je zapojen enzym luciferáza (svatojánské mušky Photinus pyrolis). Luciferin je za přítomnosti ATP, Mg, kyslíku při pH=11 pomocí luciferázy přeměňován na derivát dioxetanonu, který po dekarboxylaci emituje světelné záření. Výtěžek reakce je kolem 90 %.

 

Velmi často se používá rovněž enzymu peroxidázy, která v reakci peroxidu vodíku s luminolem, pyrogalolem nebo akridinovými barvivy vykazuje luminiscenci. Byla objevena řada látek, která  tuto luminiscenci zesilují a prodlužují (až na desítky minut). Takovými látkami jsou např. luciferin nebo benzthiazoly. Komerčně je tento systém využíván firmou KODAK - Amerlex, a IMMUNOTECH - LIANA.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Zichová,Hušák,Šafarčík: Vyšetřovací metody in vitro v nukleární medicíně. IPVZ Brno, 1993

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Autor: Šafarčík Kristian  

Datum aktualizace: 26. 11. 1998