Změny a revize (jen pro dokumenty) pro položky, škály, dokumenty (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Po stisknutí tlačítka "Změny" (je v každé záložce dialogu pro položky NČLP) se objeví dialog pro práci se seznamem změn a revizí (jen pro dokumenty), které se váží k aktuální položce NČLP. V titulku dialogu je zobrazen název položky NČLP, ke které se změny váží (název v NČLP).

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje informace o jedné změně, která se váže k aktuální položce NČLP. Záložka Seznam zobrazí seznam všech změn, které se váží k aktuální položce NČLP. Při aktivaci dialogu je vždy zobrazena záložka Seznam. Seznam změn bude setříděn vzestupně podle data změny.

Údaje o změnách provedených v aktuální položce NČLP lze editovat, případně vymazat záznam o změně. Přidání záznamu o změně je realizováno dialogem pro popis provedených změn (dialog se objeví, pokud došlo ke změně v definici schválené položky NČLP a je použito tlačítko Uložit nebo Návrat).

 

Poznámka:

Pomocí stejného dialogu se evidují i údaje o revizích dokumentů.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Revize - logická hodnota pro vyznačení, že se jedná o revizi dokumentu. Je určena pouze pro dokumenty a texty (repetitoria). Proto jí u položek NČLP nenastavujte.

 

Závažnost změny - přepínač pro vyznačení závažnosti změny v položce NČLP.

Možné hodnoty:

• Beze změny - určeno pouze pro revizi dokumentů. Pro položky NČLP nepoužívejte

• Drobná

• Významná

• Zásadní

Závažnost změny lze editovat.

 

Stručný popis - velmi stručný popis změn v položce NČLP.

Stručný popis lze editovat. Musí být vyplněn. Maximální délka je 45 znaků.

 

Podrobný popis - podrobný popis změny pro potřebu dokumentace.

Podrobný popis lze editovat. Musí být vyplněn. Maximální délka není omezena (memo-pole).

 

Datum změny - datum provedení změny v položce NČLP. Je automaticky naplněno při přidání změny.

Datum změny nelze editovat.

 

Změnil - kód autora, který provedl změnu položce NČLP. Je automaticky naplněn při přidání změny.

Pole "změnil" nelze editovat.

 

Datum kontroly změny - lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Kontrola".

Datum kontroly změny nelze editovat.

 

Změnu kontroloval - kód autora, který provedl kontrolu změny. Lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Kontrola".

Pole "změnu kontroloval" nelze editovat.

 

Kontrola - tlačítko pro automatické vyplnění polí "datum kontroly změny" a "změnu kontroloval". Je vidět pouze, pokud není pole "datum kontroly změny" vyplněno. Po jeho stisknutí bude obsah pole "datum kontroly změny" naplněn dnešním datem, pole "změnu kontroloval" kódem aktuálního autora.

 

Datum schválení změny - lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Schválení".

Datum schválení změny nelze editovat.

 

Změnu schválil - kód autora, který provedl schválil změnu. Lze buď zadat "ručně", nebo pomocí tlačítka "Schválení".

Pole "změnu schválil" nelze editovat.

 

Schválil - tlačítko pro automatické vyplnění polí "datum schválení změny" a "změnu schválil". Je vidět pouze, pokud je vyplněno pole "datum kontroly změny" a není vyplněno pole "datum schválení změny". Po jeho stisknutí bude obsah pole "datum schválení změny" naplněn dnešním datem, pole "změnu schválil" kódem aktuálního autora.

 

Datum příští revize - je určeno pouze pro dokumenty a texty (repetitoria). Nastavuje se automaticky při provedení revize dokumentu. Datum příští revize nelze editovat.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Žurnál - tlačítko, které zobrazí "žurnál změn. Bude zobrazeno pouze pro položky, škály a dokumenty lokálního typu. Po stisknutí tlačítka se objeví dialog, který zobrazuje seznam změn, ke kterým v lokální položce (škále, dokumentu) došlo. Změny jsou do žurnálu zaznamenávány bez ohledu na stav.

 

 

Nezaznamenává se popis změny, pouze jméno autora, který změnu provedl a datum a čas změny.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se změnami aktuální položky NČLP. Došlo-li ke změnám v popisu změny položky NČLP, objeví se dotaz na uložení provedených změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech změn, které se váží k aktuální položce NČLP. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat.

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o změnách v aktuální položce NČLP (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Rev. - označení, že se jedná o revizi (pro revizi se ve sloupci objeví "Ano"). Určeno pouze pro dokumenty. Pro položky NČLP nemá smysl.

 

Datum - datum změny.

 

Autor - kód autora, který provedl změnu položce NČLP.

 

Závažnost změny

 

Stručný popis změny

 

Kont - kód autora, který provedl kontrolu změny položky NČLP.

 

Schv - kód autora, který schválil změnu položky NČLP.

 

Příští revize - datum příští revize. Určeno pouze pro dokumenty. Pro položky NČLP nemá smysl.

 

 

Popis tlačítek Help, Žurnál a Návrat - viz Popis záložky Detail.