Zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru

 

Technický popis

 

Viz též podrobný návod k přípravě a údržbě papírové a hypertextové LP:

LP - příprava - postup, návod, příklad

 

 

Tento nástroj zajistí vytvoření požadované sestavy, obsahující požadovanou množinu položek LČLP (dle filtrace nastavené v definici sestavy) v požadovaném třídění (dle třídění nastaveného v definici sestavy). K vytváření sestavy (tabulky) bude použit jeden nebo více formulářů (dle nastavení v definici sestavy). Výsledkem působení tohoto nástroje bude jeden soubor typu "rtf", který bude uložen v adresáři TEXTY systému SLP a bude jej možné dále editovat běžnými nástroji (například Wordem) a následně dále zpracovávat (například začlenit do připravované Laboratorní příručky) a vytisknout.

Pro tvorbu hypertextových forem sestav slouží jiné nástroje - viz např. "Generování hypertextu".

 

Před prvotním použitím tohoto nástroje je minimálně nutné:

·         založit požadované položky LČLP (zakládající se z příslušného dialogu v NČLP)

·         vhodně naplnit požadované údaje v položkách LČLP

·         k položkám LČLP připravit škály, relevantní texty, dokumenty SOP atd., je-li to žádáno

·         definovat požadované formuláře a případně je připojit k vybraným položkám LČLP

·         definovat požadované sestavy (nebo alespoň jednu sestavu) a zařadit do nich požadované formuláře včetně volby způsobu jejich použití plus definovat filtrace a třídění

·         připravenou sestavu následně v tomto nástroji použít pro tvorbu souboru (dokumentu, textové sestavy typu RTF)

 

Upozornění:

Tento nástroj je prvotně určen pro vytváření sestav zařazovaných do Laboratorní příručky (viz skupina dokumentů "příprava LP" - kapitola "F" - "Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek"). Proto je přípustné pracovat pouze s položkami, škálami, dokumenty nebo texty (objekty) minimálně ve stavu "zkontrolováno", nejlépe však s objekty "aktuálními". Pro účely testovací a ladící lze výjimečně pracovat s objekty v nižším stavu zpracování, toto ale musí být definováno v sestavě a v tomto nástroji ("vytvořit ladící verzi RTF souboru"). Nejčastější příčinou nezařazení některého objektu do sestavy je jeho nevhodný "stav" (kontrolujte).

 

Pokud je takováto sestava již jednou vytvořena, lze generování snadno opakovat (např. s každou významnou změnou v popisu položek). Nástroj má též řadu jiných možností používání v laboratorní praxi.

V praxi lze předpokládat, že v papírové podobě budou připravované pouze stručné a základní sestavy, podrobnější sestavy budou nejčastěji realizovány ve tvaru hypertextovém, jehož aktualizace je pružnější a v praxi ekonomicky příznivější.

Připomínáme, že vytvořená data i sestavy lze dále zpracovávat a zasílat do spolupracujících LIS, NIS i systému praktických lékařů a dále připomínáme, že tyto činnosti plně podporuje Datový standard MZ ČR verzí 3.01 počínaje.

 

 

Popis položek dialogu - viz "technický popis"

 

 

Sestava

Výběr sestavy pro položky LČLP.

Sestavy jsou definované v menu "Dokumenty a texty" v nabídce "Definice sestav pro položky LČLP".

 

Vytvořit ladící verzi RTF souboru

Pro ladící verzi budou do RTF souboru zahrnuty i rozpracované položky, škály, dokumenty a texty.

Současně je nutné, aby v definici sestavy byla zvolena varianta filtrace dle stavu položek "vše".

 

Soubor

Vytvořená sestava bude uložena pod zadaným jménem v adresáři TEXTY.

Příponu "RTF" doplní systém automaticky. Pokud by již stejnojmenný soubor v adresáři existoval, bude zařazen kontrolní dotaz.

 

OK

Tlačítkem "OK" se spustí vlastní proces generování

Během práce počítače jsou sdělovány kontrolní hlášky charakterizující právě prováděné činnosti.

 

Storno

Žádná akce nebude vykonána.