Analýza rizik

 

Technický popis

 

 

Zcela novým požadavkem normy ČSN EN ISO 15189:2013 je zabývat se managementem (= řízením) rizik (4.14.6; 4.15.2) a vést o něm záznamy (4.13). Předmětem řízení rizik má být vyhodnocení dopadu pracovních procesů a potenciálních závad (= poruch) na výsledky laboratorního vyšetření tak, jak tyto ovlivňují pacientovu bezpečnost. Na rozpoznaná rizika se musí reagovat a měly by se upravit procesy tak, aby se tato rizika snížila nebo odstranila. Přijatá rozhodnutí a opatření se musí dokumentovat. Cílem není řídit riziko, ale řídit laboratoř a její procesy tak, aby se rizika minimalizovala. Bylo vypracováno mnoho způsobů, jak tato rizika analyzovat (např. FMEA = Failure Mode and Effects Analysis, Analýza druhů poruch a jejich důsledků, FTA = Fault Tree Analysis, Analýza stromu chyb, HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points, Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body, HAZOP = Hazard Operability Analysis, Analýza ohrožení a provozuschopnosti, PHA = Preliminary Hazard Analysis, Předběžná analýza nebezpečí).

 

FMEA je jedním ze způsobů, jak identifikovat možná místa poruch v procesu a řešit potenciální problémy, nebo selhání a jejich výsledný efekt na systém nebo proces. Používá se pro hodnocení nových i existujících procesů a systémů. U nových postupů identifikuje potenciální překážky nebo nezamýšlené důsledky před jejich zavedením a posuzuje dopad navrhovaných změn na systém. Je dále užitečná pro posouzení a pochopení stávajících systémů nebo procesů v laboratoři.

 

Analýza FMEA spočívá v několika krocích:

1) identifikace poruchy (chyby, rizika) – její popis a určení jejího vztahu k procesům v laboratoři (např. záměna vzorku pacienta při odběru, vliv podmínek prostředí na výsledky laboratorních vyšetření apod.).

2) analýza rizika – stanovení tzv. Hazard skóre na základě hodnocení závažnosti důsledku (dopadu) chyby, pravděpodobnosti jejího výskytu a možnosti jejího odhalení.

3) vypořádání rizika – chyby, u nichž je Hazard skóre větší než nastavený limit, by měly být:

a)         Eliminovány nebo minimalizovány přijetím vhodného opatření

b)         Přeneseny na jinou osobu (pojištění, pohotovostní doložka s dodavatelem analyzátoru, LIS)

c)         Vědomě akceptovány (např. když by byly náklady na minimalizaci příliš vysoké)

4) přehodnocení rizika

 

Literatura

ČSN P ISO/TS 22367 - Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

Řízení rizik pro jakost, Doplněk 20, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv. [online]. 10.3.2015 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/doplnek-20

 

Agenda "Analýza rizik" je provázána s elektronickým řízením záznamů (EŘZ).