Úvodní informace k NČLP 2.16.01, DS 3.09.02 a k souvisejícím nástrojům pro práci s DS a NČLP

 

Obsah tohoto CD ROM navazuje na práce na Národním číselníku laboratorních položek a na Datovém standardu MZ ČR z minulých let, které byly završeny v roce 2002 vydáním CD ROM s verzemi DS a NČLP 02.01.01.

 

Hlavním cílem Datového standardu Ministerstva zdravotnictví ČR verze 2.01.01 byla:

 

Hlavním cílem Národního číselníku laboratorních položek verze 2.01.01 byla:

 

 

V roce 2003 pokračovala práce na dalším rozvoji DS i NČLP. Tato činnost byla završena vydáním pracovní verze DS 03.00.01 a verze NČLP 02.05.01 (v červnu 2003) a následným vydáním finálního tvaru DS 03.01.01 společně s NČLP 02.06.01 k 1. 11. 2003 a s termínem oficiálního vyhlášení platnosti těchto standardů od 1. 1. 2004 (prostřednictvím Věstníku MZ, částka 9, rok 2003).

 

V roce 2004 byly vydány 3 upgrade DS3 a NČLP.

 

V roce 2005 byly vydány 4 upgrade DS3 a NČLP.

 

V roce 2006 budou vydány 4 upgrade DS3 a NČLP a bude realizován přechod na DS4.

 

 

Národní číselník laboratorních položek (dále jen NČLP), Datový standard pro předávaní pacientských dat mezi zdravotnickými informačními systémy (dále jen DS), program ČLP pro práci s číselníky laboratorních položek (dále jen ČLP) a nástroje pro práci s DS a pro předávání dat mezi IS jsou autorským dílem rozsáhlého kolektivu tvůrců z mnoha institucí, fakult, vědeckých ústavů a firem. Celé dílo vzniklo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Podrobněji viz správce NČLP a DS, adresy, info. zdroje.

 

 

Vývoj DS:

·        oficiální zavedení NČLP a DS 1.10 do praxe - červenec 1997

·        oficiální upgrade NČLP a DS 1.20 do praxe - leden 2001

·        oficiální zavedení NČLP a DS 2.01.01 do praxe - 1. 6. 2002

·        oficiální zavedení DS 3.01.01 a NČLP 2.06.01 do praxe - 01.01. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.02.01 a NČLP 2.07.01 do praxe - 01.05. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.02.02 a NČLP 2.08.01 do praxe - 15.07. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.02.03 a NČLP 2.09.01 do praxe - 15.10. 2004

·        oficiální upgrade  DS 3.03.01 a NČLP 2.10.01 do praxe - 15.01. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.04.01 a NČLP 2.11.01 do praxe - 21.03. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.05.01 a NČLP 2.12.01 do praxe - 20.06. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.06.01 a NČLP 2.13.01 do praxe - 22.09. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.07.01 a NČLP 2.14.01 do praxe - 22.12. 2005

·        oficiální upgrade  DS 3.08.01 a NČLP 2.15.01 do praxe - 22.03. 2006

·        oficiální upgrade  DS 3.09.01 a NČLP 2.16.01 do praxe - 20.06. 2006

·        oficiální upgrade  DS 3.09.02 a NČLP 2.16.01 do praxe - 22.09. 2006

 

 

Upozornění:

§         podpora předchozí verze DS 1.20 a NČLP 1.24 byla jen do konce roku 2002

§         DS 3.01.01 a výše a NČLP 2.06.01 a výše jsou pro praxi závazné od 1. 1. 2004

 

 

CD-ROM je možné volně šířit za podmínky dodržení autorských práv (zejména uvedení zdroje, zákazu modifikace bez souhlasu autora, zákazu šíření obsahu CD za úhradu).

 

 

Informace o upgrade a změnách budou zasílány všem registrovaným uživatelům DS a NČLP.

 

 

 

Další zamýšlený rozvoj DS a NČLP:

 

DS bude nadále aktualizován a rozvíjen na základě potřeb praxe.

 

Průběžně je konzultována problematika budoucí harmonizace DS MZ ČR a HL7 a jsou zvažovány cesty vedoucí k zapracovávání NČLP do HL7. Někteří autoři z týmu tvůrců DS 3.01.01 jsou významnou součástí české skupiny HL7. Je předpokládáno, že DS MZ ČR a HL7 budou dlouhodobě dvě významné paralelní cesty. Předpokládá se, že DS MZ ČR bude zapracován do všech významných zdravotnických informačních systémů (LIS, NIS a IS praktických lékařů), zatímco HL7 bude zapracováván především do některých velkých nemocničních informačních systémů.

 

 

Adresy pro sdělování připomínek a námětů k DS, NČLP, nástrojům, textům a CD-ROM včetně adresy distributora CD-ROM:

 

Viz -  správce NČLP a DS, adresy, informace zdroje.

 

 

 

Výzva vedoucím pracovníkům laboratoří,

tvůrcům LIS i NIS a tvůrcům IS pro praktické lékaře:

 

Ač současný DS a NČLP významně podporuje pracovní činnosti praktického lékaře, není CD-ROM zasílán na jejich adresy. DS a NČLP nabízí praktickému lékaři především elektronickou komunikaci s LIS, minimálně elektronické zasílání výsledků (v plném rozsahu a maximální kvalitě) a základní informace o problematice, kterou řeší NČLP (nomenklatura, položky, objednávání, preanalytická fáze, interpretace).

 

 

Doporučujeme vedoucím pracovníkům laboratoří, aby zvážili výhody sdělování výsledků elektronickou cestou a nabídli toto řešení také praktickým lékařům ve své spádové oblasti. Kopii CD-ROM mohou pro své zákazníky vytvořit sami, příslušné moduly pro LIS jim nabídne dodavatel LIS. Problematiku vlastní komunikace řeší v současné době více firem (dodavatelů LIS a NIS).

Toto řešení je nejen vstřícné, ale zvyšuje také konkurenceschopnost laboratoře.

 

 

Doporučujeme tvůrcům LIS, aby zapracovali moduly potřebné pro komunikaci s NIS a IS PL do svých systémů a aby v plném rozsahu využívali standardní práci s číselníkem NČLP, LČLP a dalšími interními číselníky. Rozvoj v této oblasti půjde cestou další standardizace s následnými vazbami na řešení problematiky EQA a SLP a proto je respektování DS a NČLP pro další rozvoj LIS a klinických oborů s laboratorní složkou nejen nutné, ale bude i povinné.

 

 

Doporučujeme tvůrcům NIS, aby zapracovali do svých systémů nejen potřebné moduly pro DS, ale také plně využívali číselníků exportovaných spolupracujícím LIS (NČLP, LČLP a další). Takto mohou svým klinickým uživatelům nabídnout nejen kvalitní a rychlou komunikaci s LIS, ale také přístup k cenným informacím, které jsou uloženy v číselnících. Zejména informace standardně pořizované laboratoří, bezprostředně svázané s praxí (podklady pro objednávání, interpretace, laboratorní příručka atd.). Komunikace nemusí být pouze jednosměrná (směrem z LIS), ale výhledově je vhodné připravovat také komunikaci obousměrnou. Nemusí zůstat jen u komunikace s LIS, zajímavá bude i komunikace s IS PL, jiným NIS, speciálními externími moduly a také sdělování požadovaných informací směrem k ÚZIS ČR (výkazy, hlášení atd.).

 

 

Doporučujeme tvůrcům IS PL, aby zapracovali do svých IS pro praktické lékaře nejen potřebné moduly pro DS, ale také plně využívali číselníků exportovaných spolupracujícím LIS (NČLP, LČLP a další). Takto mohou svým uživatelům nabídnout nejen kvalitní a rychlou komunikaci s LIS, ale také přístup k cenným informacím, které jsou uloženy v číselnících. Komunikace nemusí být pouze jednosměrná (směrem z LIS), ale výhledově je vhodné připravovat také komunikaci obousměrnou. Nemusí zůstat jen u komunikace s LIS, zajímavá bude i komunikace s NIS, jiným IS PL a také sdělování požadovaných informací směrem k ÚZIS ČR (výkazy, hlášení atd.).

 

 

 

Všem tvůrcům IS i laboratorním pracovníkům připomínáme, že:

·        příprava těch podkladů pro LIS, které se týkají laboratoří (vazba NČLP - LČLP - číselník LIS) je především věcí laboratoře; za kvalitní obsah LČLP i za škály odpovídá laboratoř

·        nedílnou součástí nálezů jsou informace o systému (materiálu), vyšetřované komponentě, druhu veličiny, jednotce a referenčních mezích = škála; škály musí být lokální = sdělované příslušnou laboratoří

·        pokud laboratoř spolupracujícím IS sděluje LČLP včetně škál a dalších potřebných souborů, nemusí tyto údaje sdělovat prostřednictvím DS (příjemcův IS si je vyhledá sám) - po domluvě

·        pokud laboratoř doplní do NČLP své lokální položky, musí také příjemcům dat zaslat příslušný doplněný NČLP (LČLP a další potřebné soubory) a musí příjemce prokazatelně poučit o možných rizicích (doporučuje se písemná dohoda) - tvůrci DS a NČLP nedoporučují doplňování NČLP o lokální položky (je určeno pouze pro výjimečné speciální použití)

·        nedílnou součástí DS a NČLP jsou matice textových výsledků, které slouží mimo jiné pro standardní sdělování formalizovaných textových výsledků - práce s MTV je nutné zapracovat do IS

·        nedílnou součástí NČLP jsou číselníky vazeb, které je nutné zapracovat do IS tak, aby v další verzi DS a NČLP byly součástí připravovaných postupů a algoritmů

·        novinkou je připravený aparát pro zpracování a přenos tzv. "funkčních testů" - bude dále rozvíjen na základě připomínek a zkušeností z praxe

·        vnější zásahy do datových struktur programu ČLP jsou nepřípustné - uživatel by ztratil možnost standardních upgrade a přišel by o možnost případného přechodu z ČLP na SLP

·        práce nad NČLP je záležitostí nejen tvůrců, ale i uživatelů - bez připomínek z praxe se nemůže číselník rozvíjet ke spokojenosti všech

·        další rozvoj DS je nemyslitelný bez spolupráce předních tvůrců IS - připomínky k DS a náměty na další rozvoj jsou nutnou podmínkou dalšího kvalitního rozvoje

·        tak rozsáhlé dílo, jakým je DS a NČLP, je nemyslitelné bez chyb (věřím, že pouze drobných) a nejednoznačných míst - prosíme o upozornění na všechny v praxi zjištěné chyby a nedostatky; své zprávy zasílejte jednotlivých koordinátorům - viz  Správce NČLP a DS, adresy, info. zdroje

·        o případných zjištěných kolizích a jejich řešení budeme informovat - viz registrace uživatelů

 

 

 

 

Poděkování:

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří vložili svůj čas a úsilí do tohoto díla.

Věříme, že bude významné nejen pro zdravotnickou informatiku a klinické obory s laboratorní složkou.