Jak pracovat s CD-ROM s NČLP 2.16.01, s DS 3.09.02 a souvisejícími nástroji pro práci s DS a NČLP

 

CD-ROM je určen pro:

·        tvůrce IS - obsahuje nástroje a podrobné informace pro tvorbu příslušných modulů IS umožňujících standardní formu předávání pacientských a dalších dat mezi zdravotnickými IS

·        tvůrce LIS a NIS - obsahuje číselníky potřebné pro LIS a NIS včetně dalších souvisejících informací

·        správce NIS a LIS - obsahuje nástroje a podrobné informace pro správné používání DS a NČLP v IS

·        pro řídící laboratorní pracovníky - obsahuje nástroje a podrobné informace i pokyny nejen pro práci s NČLP a pro přípravu podkladů pro DS, ale i pro využití NČLP a programu ČLP v laboratorní praxi a v základní přípravě laboratoře k akreditaci

·        pro laboratorní pracovníky a lékaře - obsahuje plný tvar NČLP s informacemi potřebnými nejen pro DS, ale také k zavádění standardních přístupů do komunikací mezi klinikou a laboratoří

·        pro praktické lékaře - obsahuje nástroje pro realizaci standardní komunikace mezi IS praktického lékaře a LIS, NIS nebo IS jiného praktického lékaře (vlastní zabezpečení komunikace řeší více firem)

·        pro tvůrce zdravotnických standardů - obsahuje NČLP se zavedenou příslušnou nomenklaturou

 

Vzhledem k tomu, že CD-ROM je určen pro uživatele různých odborností a zájmů, obsahuje informace obecné i velmi speciální.

 

 

Základem CD-ROM je hypertext, obsahující potřebné informace a odkazy.

Pokud to není zakázáno nastavením PC, rozběhne se hypertext po vložení CD.

K ručnímu spuštění hypertextu slouží soubor “start.htm”.

Hypertextové struktury jsou ve složce HYPERTEXT - není důvod do této složky vstupovat, není určena k jiné práci.

 

Úvodní menu hypertextu je členěno podle jednotlivých oblastí. Snahou bylo, nabídnout v jednotlivých oblastech vždy ucelený soubor informací - proto jsou některé odkazy záměrně zařazeny duplicitně do více nabídek menu. Pořadí jednotlivých témat je voleno pokud možno v logické souslednosti.

 

NČLP i DS jsou nejprve kompletně popsány a v následujících nabídkách jsou k nim nabídnuty informace o nástrojích, které jsou k dispozici na CD-ROM a další informace doplňující.

 

Pro úvodní rychlé seznámení a pro jinou formu práce s texty je duplicitně zařazen lineární seznam  významných textů a dokumentů včetně vyznačení, pro jaký okruh uživatelů jsou především určeny. Viz - seznam významných dokumentů k DS a NČLP.

 

Do hypertextu NEJSOU záměrně vkládány prostředky pro instalaci popisovaných nástrojů na uživatelův počítač (tj. programy ČLP, DS_Validator a NZIS) - ty lze instalovat pouze mimo hypertext přímo z příslušné knihovny (složky) z CD-ROM (za pomoci běžných nástrojů).

 

Podrobnější informace o obsahu CD jsou zřejmé z obsahu CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS.

 

Informace o změnách v DS od verze 2.01.01 po verzi 3.01.01 jsou přehledně k dispozici v dokumentu Soupis nových a doplněných bloků v DS 3.01.01 , který je také k dispozici v textové podobě. Informace o změnách a doplňcích po vydání DS 3.01.01 jsou v dokumentu  Změny v popisu struktury bloků DS .

 

 

 

Potřebná dokumentace k jednotlivým celkům a nástrojům je k dispozici na CD-ROM v knihovně (složce) TEXTY - lze ji vytisknout například za pomoci editoru WORD. Stručný popis jednotlivých nabízených dokumentů a textů je k dispozici v odkazu obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS na konci za tabulkou složek.

Dokumenty a texty jsou duplicitně zařazované ještě do příslušných knihoven (složek), věnovaných příslušné problematice (příslušnému nástroji). Tato záměrná duplicita je vedena snahou nabídnout potřebné informace sdruženě a v uceleném tvaru. Na CD-ROM jsou duplicitní texty vždy totožné.

 

Dokumentace k některým nástrojům, vlastní struktura DTD a příklady souborů dat, které jsou zařazeny do hypertextu, jsou realizovány přímou vazbou (linkem) na příslušný dokument v knihovně TEXTY nebo knihovně jiné. To znamená, že se v hypertextu pracuje nad stejným dokumentem, který lze pak tisknout z příslušné knihovny.

 

Některé dokumenty jsou vytvořeny přímo z textů začleněných do hypertextových struktur - například kompletní popis DS, popis práce s ČLP aj. To znamená, že z hypertextové formy dokumentu byl vytvořen soubor učený pro tisk a ten byl uložen do knihovny TEXTY (nebo duplicitně také do jiné knihovny).

 

 

Hypertextová forma NČLP a interních číselníků je vytvořena automaticky z dat vytvořených systéme SLP pro program ČLP. Číselníky ÚZIS jsou exportované do systému SLP a zpracované pro program ČLP. V hypertextu je lze prohlížet, ale jsou zde k dispozici data pouze v omezeném rozsahu a třídění. V plném tvaru jsou k dispozici v programu ČLP, který lze snadno instalovat na počítač a s NČLP pracovat jeho prostřednictvím. Tuto formu samozřejmě zvolí laboratoře (pokud již nepracují s programem SLP!) a tvůrci IS, ale může být velmi zajímavá i pro jiné uživatele.

Viz složka CLP.

 

Poznámka:

Tisk NČLP je problematický vzhledem k velkému množství položek (13000 záznamů!). Cílené tisky umožňuje pouze systém SLP, do programu ČLP je nebylo možné zařadit.

 

 

 

Program DS_Validátor je určen především pro tvůrce IS a pro správce IS. Umožňuje automatickou kontrolu vytvořených souborů dat. Může být ale používán také běžnými uživateli (například jako jakýsi “arbiter” při zjišťování příčin kolizí, které se mohou objevovat při zahajování komunikací).

Viz složka DS_VALIDATOR. Při instalaci je využíván obsah dalších složek (DTD aj.).

 

 

Ve složkách DS a DTD jsou k dispozici informace o DS - duplicitně jsou i v hypertextu a obsah složky DS je též ve složce TEXTY. Obsah složky DS slouží k tisku. Obsah složky DTD slouží k vlastní práci (složku využívají programy, které s DTD souborem pracují - DS_Validátor). Ve složce DTD je vložena složka HISTORIE, ve které jsou uloženy všechny vydané DTD počínaje verzí 02.01.01.

 

 

Ve složce NCLP_DATA jsou soubory týkající se NČLP a dalších číselníků potřebných pro DS - jsou vygenerované z programu ČLP (viz složka CLP). Uživatel si je může z tohoto programu ČLP generovat sám - zde jsou zařazeny pouze pro pohodlí uživatele a pro počáteční seznámení se soubory (číselníky).

 

 

Ve složkách NCLP_TEST a XML_TEST jsou testovací data pro odzkoušení programů DS_Validátor a NZIS nebo jiných programů firemních (dodávaných mimo toto CD).

 

 

Popisy dalších složek a souborů jsou zřejmé z obsahu CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS.

 

Obsah CD-ROM je zároveň k dispozici na příslušné stránce www.mzcr.cz (aktuální odkaz), kde budou též k dispozici následující upgrade.

CD-ROM byl zaslán všem významným klinickým laboratořím, nemocnicím, tvůrcům zdravotnických informačních systémů a institucím, jejichž činnost souvisí s řešenou problematikou. Uživatelé, které tato problematika zajímá, se mohou registrovat a získávat tak informace o dalším vývoji, o změnách a také o upgrade - viz registrace uživatelů DS a NČLP.

 

CD-ROM není běžně zasílán praktickým lékařům, ač se jich řešená problematika i poskytované nástroje bezprostředně týkají. Je předpokládáno, že se CD-ROM k praktickým lékařům dostane prostřednictvím laboratoří, u kterých si tito lékaři objednávají vyšetření (významná služba laboratoře zákazníkovi) nebo prostřednictvím dodavatelů IS PL (v rámci IS praktického lékaře budou již potřebné moduly připraveny) nebo prostřednictvím poskytovatelů komunikačních služeb (zajistí připojení a například komunikaci s laboratoří).

 

CD-ROM je možné volně šířit za podmínky dodržení autorských práv (zejména uvedení zdroje, zákazu modifikace bez souhlasu autora, zákazu šíření obsahu CD za úhradu).