*is – odesílatel

Základní informace o odesílateli (jednom z odesílatelů) zasílaného souboru a data pacienta nebo pacientů. Varianta pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ico

a

8

?

IČ identifikace právního subjektu ZZ odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. viz ico - pokyny

poznámky:

viz ico - poznámky

 

icz

a

8

?

identifikační číslo ZZ pracoviště odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro pojišťovnu

3. viz icz - pokyny

poznámky:

viz icz - poznámky

 

icp

a

8

?

identifikační číslo pracoviště odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro pojišťovnu

3. viz icp - pokyny

poznámky:

viz icp - poznámky

 

icl

a

8

?

identifikační číslo 

lékaře odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. viz icl - pokyny

poznámky:

1. viz icl - poznámky

2. viz icl - poznámky

 

pcz

a

3

?

pořadové číslo ZZ pracoviště odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro ÚZIS ČR

3. viz pcz  - pokyny

poznámky:

viz pcz - poznámky

 

oddel

a

5

?

oddělení odesílatele

číslo

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro ÚZIS ČR

3. viz oddel  - pokyny

poznámky:

1. viz oddel - poznámky

2. viz oddel - poznámky

 

oavl

a

11

?

osvědčení o autorizaci vydaného laboratoři

kód (písmeno a číslice)

pokyny:

1. vyplňuje se jen tehdy, je-li odesílatelem laboratoř mající osvědčení

2. viz oavl - pokyny

poznámky:

viz oavl - poznámky

 

sr_typ

a

1

?

typ odesílatele

(SR)

L, O

viz seznam hodnot

pokyny:

položka určená pouze pro SR

 

řeší se:

vyjmout?

upravit?

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny odesílatele (SR)

 

pokyny:

položka určená pouze pro SR

řeší se

vyjmout?

upravit?

sr_kod

a

9

?

kód odesílatele

(SR)

 

pokyny:

1. položka určená pouze pro SR

2. přiděluje VšZP

řeší se

vyjmout?

upravit?

as

e

 

1

adresa - spojení

 

pokyny:

1. povinný údaj z hlediska filozofie DS

2. viz as - pokyny

 

a

e

 

?

adresa odesílatele

 

pokyny:

typ adresy = ”O”

 

 

ip

 

e

 

+/

pacient (varianta pro DS4)

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

1. pacientů může být více,

data pro jednoho pacienta mohou být zasílána i ve více blocích ip

2. viz ip - pokyny

poznámky:

viz ip - poznámky

 

idu

e

 

/+

data pro ÚZIS ČR

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

poznámky:

viz idu - poznámky

 

ivv

e

 

/+

vykázané výkony

a podklady pro MIS

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

poznámky:

viz ivv - poznámky

připraveno

pro další

verzi DS;

nyní pouze zapojen "ivv"

ilb

e

 

/+

laboratorní bloky dat

a Laboratorní příručky

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

bloků může být více

poznámky:

viz ilb - poznámky

 

ilc

e

 

/+

číselníky

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

bloků může být více

poznámky:

viz ilc - poznámky

 

ihe

e

 

/+

hygiena a epidemiologie

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

bloků může být více

poznámky:

viz ihe - poznámky

zařazeno jen formálně,

nyní řešeno

mimo DS;

řeší MZ ČR

text

e

 

/+

technická (testovací) data

 

podmínky:

viz 01

pokyny:

textů může být více

poznámky:

viz text - poznámky

 

SEMAFOR_DS4isAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*is

poznámky:

Je zachováno původní označení bloku z DS 1.20 (”skupina záznamů odesílatele”).

 

ico, icz, icp, icl, pcz, oddel

pokyny:

 

Pro praxi je (může být) potřebná tato množina identifikačních údajů příjmových a odesílajících míst:

IČO (8) - identifikace právního subjektu zdravotnického zařízení (údaj potřebný mimo jiné i pro NZIS) - nyní "IČ"

IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)

IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)

IČL (8) - identifikační číslo lékaře (bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno)

ODB (3) – odbornost (odbornost není sdělována prostřednictvím tohoto bloku, lze ji zadávat pouze v bloku  zadatel )

PCZ (3) - pořadové číslo zdravotnického zařízení v rámci právního subjektu (údaj potřebný pro NZIS)

ODDEL (5) - číslo oddělení -včetně pracoviště (údaj potřebný pro NZIS) 

 

poznámky:

Pro pojišťovny je významné IČZ a IČP (IČL dříve).

Pro ÚZIS ČR je významné ICO, PČZ a ODDEL.

Některé IS s IČL již nepracují, většina ale IČL stále používá. Není vyloučen návrat k IČL.

(ICO by mělo být k dispozici vždy, nyní se nepředpokládá komunikace soukromých osob.)

 

Pokud je údaj ICO v praxi kratší než 8 znaků, jedná se o chybu, pravděpodobně nebyly vypsány úvodní nuly. Toto DS neřeší, je věcí příslušného IS odesílatele.

 

Definice - viz www.isvs.cz .

 

icl

poznámky:

Pro potřebu pojišťovny byli lékaři identifikováni pomocí IČL a pracoviště bylo jen

variabilním symbolem - dělení IČZ na IČL.

Poté bylo místo dělení IČZ na IČL zavedeno dělení IČZ na IČP.  Jednalo se zvláště u velkých nemocnic o podstatnou změnu.

U ZZ, kde se jedná o jediného lékaře se nezměnilo často nic; pokud má nyní jedno IČP, je stejné, jako bývalo jeho IČL. Pokud má ale nasmlouváno více odborností, má na každou zvlášť IČP!

 

oddel

poznámky:

Číslo oddělení je pětimístný údaj. První 2 místa tvoří druh oddělení (číselník ÚZIS - ODDEL), třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková,0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou druhem pracoviště (číselník ÚZIS - PRACOV). Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.

Při vzniku nového oddělení je třeba konkrétní pořadové číslo oddělení ověřit na příslušném krajském odboru ÚZIS ČR.

 

sr_typ

seznam hodnot:

L = lékař

O = oddělení

 

oavl

pokyny:

Zadává se "osvědčení o autorizaci vydaného laboratoři dle zák. č. 258/00 Sb. v platném znění".
Kód ("číslo osvědčení")  přiděluje SZÚ jako autorizující osoba.

poznámky:

Kód je 11-ti místný ve tvaru: X0000000000, kde

na 1. místě je písmeno označující kraj,

pak 3-místné pořadové číslo žadatele,

pak 2-místné pořadové číslo pracoviště žadatele (poznámka - jedná se spec. o rozlišení různých detašovaných a na různých adresách sídlících pracovišť téže právnické osoby),

pak 3-místné pořadové číslo vydávaného osvědčení a nakonec poslední dvojčíslí je rok vydání osvědčení.

Kód je ve vazbě na registr autorizovaných laboratoří.

as

pokyny:

Z hlediska DS je povinný pouze údaj ”adresa spojení”. Povinnost ostatních položek určuje povaha předávaných dat.

 

ip

pokyny:

Stěžejní blok (element) obsahující data sdělovaného pacienta.

Pro každého pacienta se blok opakuje.

 

Pozor!

Z definice vyplývá, že data pro jednoho pacienta mohou být obecně zasílána i ve více blocích ip, kde mohou být také údaje ke stejnému času události. Například pokud by byla část požadavků na vyšetření hrazena pojišťovnou a část např. z grantu, budou požadavky zaslány ve dvou samostatných blocích ip, ve kterých budou různé údaje v bloku pv, ale totožné v případně sdělovaném bloku p (bloky pv a p jsou součástí bloku ip).

 

poznámky:

Tento blok bude v rámci bloku is využíván nejčastěji. Mohou se ale vyskytovat i bloky jiné.

Viz též  dasta  - atribut ur = R nebo S !

 

idu

poznámky::

”Data pro ÚZIS ČR” - hlášení a výkazy pro NZIS.

Viz též  dasta  - atribut ur = U !

 

ivv

poznámky:

Soubor vykázaných výkonů a podkladů pro měření kvality a efektivity je připravován zejména s ohledem na manažérské informační systémy. Bude doplněn na základě požadavků realizátorů projektu "MIS". Nyní pouze připraveno volání bloku ivv.

Viz též  dasta  - atribut ur = V !

 

ilb

poznámky:

Laboratorní bloky dat jsou připravovány zejména s ohledem na sdělování laboratorních informací typu “laboratorní příručka”, bloky pro hodnocení kvality (EQA) a různé statistické studie (připravováno). Neslouží běžně jako podklady pro manažerské informační systémy.

Viz též  dasta  - atribut ur =B !

 

ilc

poznámky:

Číselníky slouží ke sdělování a k aktualizaci číselníků potřebných pro IS.  Slouží nejčastěji k aktualizaci sdílených číselníků pro DS.

Ve vyšších verzích DS byla množina předávaných číselníků rozšířena a zobecněna, mohou být předávány i  číselníky nelaboratorní.

Viz též  dasta  - atribut ur = C !

 

ihe

poznámky:

Data pro HEM (hygiena a epidemiologie - hlášení).

Viz též  dasta  - atribut ur = H !

 

text

poznámky:

Technická (testovací) data jsou připravena zejména s ohledem na individuální potřeby dvou komunikujících stran.

V popisu DS již nebude dále komentováno. (Slouží zejména pro ladící záležitosti.)

Viz též  dasta  - atribut ur = T ! Viz též text .

 

01 - podmínky společné pro ip, idu, ivv, ilb, ilc, ihe, text:

Ve struktuře bloků ”is” může být několik elementů typu ip, anebo několik elementů idu, anebo několik elementů ivv, anebo několik elementů ilb, anebo několik elementů ilc, anebo několik elementů ihe, anebo několik elementů text - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "is" v jednom souboru " dasta "!

 

 

Různé elementy ( ip, idu, ivv, ilb, ilc, ihe a text ) se nemohou vyskytovat v jednom bloku is a souboru dasta současně!

Tento zápis nelze v textové tabulce vhodně realizovat (je vyznačen symbolickými lomítky ve sloupci V).

Tato podmínka je realizována v XML.

POZOR!

Zařazení příslušného elementu musí být:

ve vztahu k atributu ur v bloku dasta

a promítá se také do názvu souboru (viz název souboru DS a jeho konstrukce ).

 

Tabulka vztahu mezi atributem ur datového bloku dasta a příslušným blokem ixx volaným z bloku is:

atribut ur

v bloku dasta

odpovídající blok

ixx

v bloku is

 

obsah bloku, poznámka

 

R nebo S

IP

data pacienta (rutina nebo statim)

 

U

IDU

data pro ÚZIS ČR

 

V

IVV

vykázané výkony pro MIS - připravováno

 

B

ILB

laboratorní bloky (laboratorní příručky, bloky EQA aj.)

 

C

ILC

laboratorní a jiné číselníky

 

H

IHE

data pro hygienu a epidemiologii - připravováno

 

T

TEXT

pomocný technický blok pro realizaci testů