Číselník KU - typ „H“  

 

 

klíč (TYPKU)

 

charakteristika, popis, pokyny

 

 

IDSUB

 

IDKU

 

KU_O

 

KU_Z

 

pozn

H

základní typy zpráv týkající se hospitalizace

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

H.DOPOR

doporučení k hospitalizaci - žádost o hospitalizaci

 

(„Parere“ = krátká doporučovací lékařská zpráva se základními údaji o pacientovi určená jinému lékaři. V tomto případě žádost.)

 

Slouží k zaslání žádosti o hospitalizaci a s ní souvisejících informací prostřednictvím ku_o, text žádosti se vkládá do text_zadosti, v ku_prilohy je seznam zasílaných přílohových zpráv (jsou-li).

 

Přidělení idku zajistí žadatel, zpětně se uvádí v akceptačním bloku ku_a a případně při sdělování odmítnutí (viz H.ODMZ.*). Nepřenáší se do H.PRIJZ.

 

Datum a čas vzniku požadavku je v dat_poz, požadovaný počátek hospitalizace může být uváděn v dat_prov_od (případně s údajem dat_prov_do).

 

Reakcí na žádost může být její akceptace prostřednictvím ku_a, nebo prostřednictvím ku_z zpráva o odmítnutí (viz H.ODMZ.*).

 

Po příjmu pacienta je vytvořena příjmová zpráva (viz H.PRIJZ)

 

Pozor! Prostřednictvím ku_a lze žádost odmítnout jen v případě technických nedostatků zabraňujících možnosti zpracování žádosti.

 

ne

ano

ano

ne

H.ODMZ.PAC

odmítnutí hospitalizace ze strany pacienta (revers)

 

Doporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany pacienta,

zpráva obsahuje informace týkající se odmítnutí.

 

Zpráva je reakcí na objednávku v ku_o H.DOPOR, pokud byla žádost o hospitalizaci realizována elektronicky.

 

Je-li zpráva reakcí na objednávku ku_o H.DOPOR, vrací se se stejným idku; jinak je přiděleno při vzniku zprávy.

 

Datum a čas, k němuž se odmítnutí váže, se zadává do dat_prov, důvody jsou uvedeny v text.

 

ne

ano

ne

ano

H.ODMZ.LEK

odmítnutí hospitalizace ze strany lékaře, další doporučení

 

Doporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany lékaře (kliniky), zpráva obsahuje informace týkající se důvodů k odmítnutí včetně dalšího doporučení.

 

Zpráva je reakcí na objednávku v ku_o H.DOPOR, pokud byla žádost o hospitalizaci realizována elektronicky.

 

Je-li zpráva reakcí na objednávku ku_o H.DOPOR, vrací se se stejným idku; jinak je přiděleno při vzniku zprávy.

 

Datum a čas, k němuž se odmítnutí váže, se zadává do dat_prov, důvody a doporučení jsou uvedeny v text.

 

ne

ano

ne

ano

H.PRIJZ

příjmová hospitalizační zpráva

 

Zpráva příjmová strukturovaná dle závazných doporučení.

 

Zpráva je reakcí na objednávku v ku_o H.DOPOR, pokud byla žádost o hospitalizaci realizována elektronicky.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy, neváže se na H.DOPOR, byť zasílané elektronicky;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas přijetí pacienta se zadává do dat_prov, od tohoto okamžiku začíná hospitalizace.

 

ne

ano

ne

ano

H.DEKURZ

denně vytvářená pracovní zpráva

 

Dekurz = denní záznam o průběhu nemoci během hospitalizace.

 

Dekurz nevzniká na základě objednávky, ale dle pravidel ZZ.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum, k němuž se dekurz váže, se zadává do dat_prov (ve formátu „D“); je-li to žádoucí, lze zadávat interval, k němuž se váže platnost dekurzu, do dat_real_od a  dat_real_do.

 

ne

ano

ne

ano

H.EPIKRIZ

souhrnná zpráva z hospitalizace za určené období

(řídí se místními zvyklostmi, obvykle týdenní)

 

Epikríza = shrnutí nemoci a současného stavu pacienta během hospitalizace s odhadem vývoje a plánovaným postupem (za dosavadní hospitalizaci nebo její část).

 

Epikríza nevzniká na základě objednávky, ale dle pravidel ZZ.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas, kdy byla zpráva vytvořena, se zadává do dat_prov, interval, k němuž se váže její obsah, se vždy zadává do dat_real_od a  dat_real_do.

 

Bude-li třeba, lze vytvořit fakultativní speciální blok pro připojení formalizovaných zpráv souvisejících vyšetření.

 

ne

ano

ne

ano

H.PRUBZ

průběžná zpráva z hospitalizace

vyžádaná například pro:

zaměstnavatele, školu, odbor sociální péče, soud aj.

 

Slouží k zaslání objednávky zprávy prostřednictvím ku_o (text žádosti se vkládá do text_zadosti) a ke sdělení zprávy prostřednictvím ku_z.

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku žadatel a ve zprávě se vrací; jinak je přiděleno při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas, kdy byla zpráva vytvořena, se zadává do dat_prov; interval, k němuž se váže její obsah, se zadává do dat_real_od a  dat_real_do.

 

Bude-li třeba, lze vytvořit fakultativní speciální blok pro připojení formalizovaných zpráv souvisejících vyšetření.

 

ne

ano

ano

ano

H.PROPPREDBZ

propouštěcí zpráva předběžná

(fakultativní, využívaná zejména pediatry, určená např. k předání rodičům proti podpisu aj.; obsahem se blíží propouštěcí zprávě, ale má některé odlišnosti dané místní úpravou)

 

Propouštěcí zpráva předběžná většinou nevzniká na základě elektronicky zasílané objednávky.

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas ukončení hospitalizace pacienta se zadává do dat_prov, tímto okamžikem končí hospitalizace.

 

Do dat_real_od (dat_real_do) se zadává od kdy (do kdy) trvala. Datum a čas vydání zprávy je v dat_vydani.

 

ne

ano

(ano)

ne

ano

H.PROPZ

propouštěcí (překladová) zpráva

 

Zpráva propouštěcí strukturovaná dle závazných doporučení. Slouží i jako překladová.

(Je-li hospitalizace zakončena úmrtím, vytváří se vedle H.PROPZ též „průvodní list ke klinické pitvě“).

 

Propouštěcí zpráva nevzniká na základě elektronicky zasílané objednávky (lze si pouze vyžádat její kopii, to se řeší prostřednictvím objednávky typu „výpis“).

 

Přidělení idku je realizováno při vzniku zprávy;

idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Datum a čas ukončení hospitalizace pacienta se zadává do dat_prov, tímto okamžikem končí hospitalizace.

 

Do dat_real_od (dat_real_do) se zadává od kdy (do kdy) trvala. Datum a čas vydání zprávy je v dat_vydani.

 

Bude-li třeba, lze vytvořit fakultativní speciální blok pro připojení formalizovaných zpráv souvisejících vyšetření.

 

ne

ano

ne

ano

 

TYPKU = typ klinické události

IDKU = ID klinické události

IDSUB = ID dílčího úkolu

KU_O = může být použito v bloku objednávání zakázky ( ku_o )

KU_Z = může být použito v bloku zpracování zakázky ( ku_z )

 

 

TYPKU:

Jednoznačné určení typu klinické události.

Jedná se o položku jednoznačně definovanou číselníkem  [TYP_KU] a podrobně popsanou v hypertextovém popisu (tabulkou viz výše). V číselníku je vyznačována časová platnost jeho položek, povinnost uvádění IDKU nebo IDSUB, možnost výskytu této položky v KU_O či v KU_Z a povinnost vložení speciálních bloků typu KU_O_xxx a KU_Z_xxx.

 

IDKU:

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

IDKU přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí IDKU žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku KU_O, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí IDKU až laboratoř a sdělí v bloku KU_Z).

Tento identifikační neměnný údaj IDKU je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky IDKU lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDKU v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako nepovinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako povinné).

 

IDSUB:

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta IDKU.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím IDKU, případně kde je žádáno zpracování žádané množiny událostí s přidělenými svými IDKU atd.

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDSUB v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako povinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako nepovinné).