Číselník KU - typ „LAB“

 

 

klíč (TYPKU)

 

charakteristika, popis, pokyny

 

 

IDSUB

 

IDKU

 

KU_O

 

KU_Z

 

pozn

LAB

základní typy zpráv týkající se laboratorních formalizovaných vyšetření pracujících s NČLP i s prostými texty

 

Viz též: klinické události typu „LAB“ - vazby mezi nimi

IDSUB

IDKU

KU_O

KU_Z

 

LAB.VYS

 

 

 

 

viz též podrobnější popis:

 

KU : LAB.VYS

 

 

 

 

Viz též další typy, které je nutné rozlišovat:

LAB.ODBER.LAB

LAB.ODBER.LUZKO

LAB.PRED.SMLUV

LAB.PRED.REF

LAB.PRED.POPIS

(tyto typy slouží pouze k objednávání do LIS a komunikaci mezi LIS)

 

 

Laboratorní vyšetření obecně (formalizovaně)

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (společně s ku_o_lab) a ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (společně s ku_z_lab).

Materiál odebírá objednávající a zasílá laboratoři.

(Pokud má zajistit odběr laboratoř, objednává se prostřednictvím LAB.ODBER.LAB či LAB.ODBER.LUZKO.)

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky, přidělí idku objednavatel (žadatel) a ve zprávě se idku vždy vrací; jinak je přiděleno zpracovatelem (laboratoří) při vzniku zprávy; idsub se neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas vzniku požadavku do dat_poz;

datum a čas vzniku události (tj. čas odběru materiálu respektive ukončení jeho sběru) se zadává do dat_du v bloku ku_o_lab;

dat_prov_od a dat_prov_do může být využíváno ke specifikování přání zpracovat vyšetření v určitém časovém intervalu (nejčastěji do určité doby).

 

Vždy se připojuje speciální blok ku_o_lab, obsahující formalizovaně zadané objednávky (dle NČLP) a další informace.

 

Pokud je třeba sdělit laboratoři speciální informace potřebné k realizaci vyšetření, lze je zadat prostřednictvím textového bloku text_zadosti (např. podklady pro vyšetření cytologická, vroz. výv. vad aj.); mohou být sdělované také formalizovaně v ku_o_lab blokem lip položkami NČLP typu „vznik = P“.

 

Prostřednictvím ku_a lze zaslat sdělení o akceptaci objednávky - uvádí se totožné idku, řeší se pomocí ku_ao_lab.

 

*

 

Při zasílání zprávy (výsledků vyšetření) se zadává datum a čas  události (tj. odběru materiálu respektive ukončení jeho sběru) do dat_prov, (dat_real_od a dat_real_do se nevyužívá). Přesný datum a čas jednotlivých vyšetření je uváděn ve speciálním bloku ku_z_lab dat_du.

 

Vždy se připojuje speciální blok ku_z_lab, obsahující formalizovaně sdělované výsledky. Kromě toho jsou vždy výsledky zasílané také neformalizovaně jako blok text.

 

Pokud jsou výsledky sdělované průběžně, zadává se fazespec = ZP (a vždy se sdělují všechny do té doby zpracované výsledky z této události!), po dokončení zpracování se zašle finální kompletní zpráva s fazespec = ZF. Datum a čas zpracování zpráv je v dat_vydani.

 

 

ne

 

ano

 

ano

 

ano

 

LAB.ODBER.LAB

Odběr materiálu v laboratoři a laboratorní vyšetření

 

Slouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu v laboratoři, kam se pacient dostaví.

 

Objednávce přiděluje objednávající idku,

do dat_du ze zadává předpokládaný čas odběru a upřesňuje se až v okamžiku odběru.

Do položky dodani se zadává hodnota „L“.

 

Zpět se zasílá zpráva jako LAB.VYS se stejným idku.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS.

 

ne

ano

ano

ne

 

LAB.ODBER.LUZKO

Odběr materiálu u lůžka pacienta a laboratorní vyšetření

 

Slouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu u lůžka pacienta, k němuž se odběrový pracovník dostaví.

 

Objednávce přiděluje objednávající idku,

do dat_du ze zadává předpokládaný čas odběru a upřesňuje se až v okamžiku odběru.

Do položky dodani se zadává hodnota „O“.

 

Zpět se zasílá zpráva jako LAB.VYS se stejným idku.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS.

 

ne

ano

ano

ne

 

LAB.PRED.SMLUV

Předání části objednávky smluvní laboratoři

 

Smluvní laboratoř realizuje tu část objednávky, kterou nezpracovává odesílající laboratoř (vztah je smluvně ošetřen). Obdrží jenom tyto vybrané požadavky.

Slouží vnitřní potřebě laboratoře.

(Viz norma ČSN EN ISO 15189:2013.)

Viz též LAB.PRED.REF pro „referenční laboratoře“.

 

Slouží k zaslání dílčí části objednávky požadované palety vyšetření společně s dalšími potřebnými informacemi a včetně příslušného materiálu.

Objednávka se řeší prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab).

 

V podstatě se jedná o novou objednávku se vším všudy s tím, že objednavatelem je laboratoř. Zpracované výsledky budou po zaslání připojeny k původní zakázce.

 

Při zasílání této sub objednávky se uvádí původní idku a připojuje se nové povinné idsub pro identifikaci tohoto dílčího úkolu. Obě id se vracejí s výsledky ve zprávě ku_z určené objednávající laboratoři.

 

Původní objednavatel obdrží vše z laboratoře, do které objednávku zasílal a to s typku = LAB.VYS; idsub se mu nesděluje.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS, neboť slouží také k zasílání zpracovaných výsledků,

podobně jako v případě LAB.VYS - pouze s tím rozdílem, že je předáváno pouze mezi dvojicí laboratoří.

 

Prostřednictvím ku_a lze zaslat sdělení o akceptaci objednávky - uvádí se totožné idku, řeší se pomocí ku_ao_lab. (Mezi laboratořemi však bude využíváno spíše výjimečně.)

 

ano

ano

ano

ano

LAB.PRED.REF

Předání určených vyšetření referenční laboratoři

 

Referenční laboratoř zajišťuje konfirmaci výsledků stanovených laboratoří žadatele.

Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoře.

 

Slouží k zaslání objednávky z laboratoře společně s dalšími potřebnými informacemi a včetně příslušného materiálu.

Objednávka se řeší prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab).

 

V podstatě se jedná o novou objednávku se vším všudy s tím, že objednavatelem je laboratoř

 

Při zasílání této sub objednávky se uvádí původní idku a připojuje se nové povinné idsub pro identifikaci tohoto dílčího úkolu. Obě id se vracejí s výsledky ve zprávě ku_z určené objednávající laboratoři.

 

Původní objednavatel obdrží vše z laboratoře, do které objednávku zasílal a to s typku = LAB.VYS; idsub se mu nesděluje.

 

Bližší popis podobně jako v případě LAB.VYS, neboť slouží také k zasílání zpracovaných výsledků,

podobně jako v případě LAB.VYS - pouze s tím rozdílem, že je předáváno pouze mezi dvojicí laboratoří.

 

(Viz norma ČSN EN ISO 15189:2013.)

 

Prostřednictvím ku_a lze zaslat sdělení o akceptaci objednávky - uvádí se totožné idku, řeší se pomocí ku_ao_lab. (Mezi laboratořemi však bude využíváno spíše výjimečně.)

 

ano

ano

ano

ano

 

LAB.PRED.POPIS

Předání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisu (klinické interpretaci - hodnocení)

 

Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoře.

 

Řeší se podobně jako v případě konzilia - zasílá se objednávka ku_o, k níž je v ku_prilohy připojen výčet zpráv ku_z (fazespec = ZK), které mají být expertem zpracovány (popsány, hodnoceny) - tyto přiložené zprávy mají ve svém idku původní ID události, s níž jsou trvale vedeny a v idsub mají uvedenu totožnou identifikaci jako je v idku této objednávky (v bloku ku_o).

 

V podstatě se jedná o sub objednávku, takže se uvádí původní idku a připojuje se nové povinné idsub pro identifikaci tohoto dílčího úkolu. Obě id se vracejí s výsledky ve zprávě ku_z (typku = LAB.PRED.POPIS, fazespec = ZR) určené objednávající laboratoři.

 

Původní objednavatel obdrží vše z laboratoře, do které objednávku zasílal a to s typku = LAB.VYS; idsub se mu nesděluje.

 

ano

ano

ano

ano

 

 

 

 

TYPKU = typ klinické události

IDKU = ID klinické události

IDSUB = ID dílčího úkolu

KU_O = může být použito v bloku objednávání zakázky ( ku_o )

KU_Z = může být použito v bloku zpracování zakázky ( ku_z )

 

TYPKU:

Jednoznačné určení typu klinické události.

Jedná se o položku jednoznačně definovanou číselníkem  [TYP_KU] a podrobně popsanou v hypertextovém popisu (tabulkou viz výše). V číselníku je vyznačována časová platnost jeho položek, povinnost uvádění IDKU nebo IDSUB, možnost výskytu této položky v KU_O či v KU_Z a povinnost vložení speciálních bloků typu KU_O_xxx a KU_Z_xxx.

 

IDKU:

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

IDKU přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí IDKU žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku KU_O, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí IDKU až laboratoř a sdělí v bloku KU_Z).

Tento identifikační neměnný údaj IDKU je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky IDKU lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDKU v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako nepovinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako povinné).

 

IDSUB:

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta IDKU.

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím IDKU, případně kde je žádáno zpracování žádané množiny událostí s přidělenými svými IDKU atd.

V číselníku KU je pro jednotlivé typy TYPKU vyznačeno, kde je užití IDSUB v blocích KU_O či KU_Z předepsáno jako povinné (implicitně je v blocích KU_x předepsáno jako nepovinné).