*vrf - vyšetření laboratorní pro formalizované textové hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro textové formalizované hodnoty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:

lze přebírat přímo z NČLP nebo použít lokální názvy z LČLP

poznámky:

viz nazvy - poznámky

hodnota_kod

e

-16

1

hodnota výsledku kódem (vlastní výsledek)

[NCLPMTV] #!, položka klic16

pokyny:

1 .text bude vybrán z MTV na základě zaslaného klíče “hodnota_kod”

2. viz hodnota_kod - pokyny

změněno od 4.23.01,

místo klico nyní klic16

s délkou -16

hodnota_text

e

-32

?

hodnota výsledku textem (vlastní výsledek)

[NCLPMTV] #!+, položka n32o

pokyny:

1. text byl vybrán z MTV na základě zasílaného klíče a je zaslán též

2. viz hodnota_text - pokyny

s_hodn_ko

a

-2

?

hodnocení dle kvalitativní škály (orientační)

-4, -3, -2, -1,  0, +1, +2, +3, +4

pokyny:

1. zjednodušené fakultativní hodnocení pro některé speciální případy

2. viz s_hodn_ko - pokyny

nové

od DS

3.01.01

pozn

e

-255

?

poznámka textová

volný text

pokyny:

viz pozn - pokyny

vrfAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Pozor, nezaměňovat bloky vrf, vrx a vrb!

Blok vrf slouží ke sdělování formalizovaných textových výsledků, vrx ke sdělování krátkých textových neformalizovaných výsledků a vrb ke sdělování rozsáhlých datových bloků. Jaký bude blok užit, vyplývá z definice v NČLP - podrobněji viz ku_z_lab.

 

Blok vrf  umožňuje předávat pouze formalizované texty z matic MTV uvedených v definici položky v NČLP.

(Obsah může být validován proti číselníkům MTV a může být zajištěn budoucí automatický překlad - nyní je již umožněn překlad do angličtiny.)

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP, případně z LČLP, event. obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

hodnota_kod, hodnota_text

pokyny:

Hodnota výsledku - formalizovaný text. V ”hodnotě výsledku kódem” je sdělován příslušný klíč KLIC16 tohoto textu z příslušné MTV, pomocí něhož bude do nálezu zobrazen “název” v plném textovém tvaru - viz [NCLPMTV]. Tento “název” může být také rovnou sdělován v “hodnotě výsledku textem” - a to jako název “národní” nebo “lokální” (viz N32O a N32OL v [NCLPMTV] - popis).

Řešení případné kolize:

Pokud by nebyl klíč součástí MTV, bude zobrazen v nálezu pouze tento klíč anebo text ”hodnota výsledku kódem” (pokud bude text dodán).

Poznámka: Klíče MTV “KLIC16” jsou jednoznačné v rámci všech MTV.

 

Upozornění:

Arbitrární množství 0 až 5 (definované v MTV) bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně: negativní = 0, stopa = 1, + = 2, ++ = 3, +++ = 4, ++++ = 5 (původní = nové).

 

Upozornění!

Nekorektním vyznačením typu položky z hlediska formátu hodnoty by mohlo dojít k záměně kvalitativního vyšetření za kvantitativní, a tudíž by mohlo dojít k následné chybné interpretaci výsledku. Je nutné korektně rozlišovat sdělovanou hodnotu kvantitativní ("N") nebo kvalitativní ("F") respektive častěji užívané rozepsané ("FR").

 

 

 

s_hodn_ko

pokyny:

Hodnocení výsledku podle kvalitativní škály - je fakultativně připojitelné k nálezu.

Jeho význam je totožný jako v bloku vrn, ale konstrukce není dosud standardizována.

Je jen fakultativní pro některé LIS.

Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

Neobsahuje žádná důležitá sdělení, doplňuje především nález po stránce grafického řešení (souvislý sloupec hodnocení).

 

pozn

pokyny:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

 

Poznámka:

Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením.