Výzvy, důležitá upozornění a aktuální informace k DS a NČLP

 

 

ČSZIVI ČLS, odborný garant DASTA, aktualizuje v současné době adresáře členů. Zaznamenáváme řadu změn v adresách e-mailových i poštovních u členů i některých firem. V poslední době se též vrací některé e-maily z konference DASTA jako nedoručitelné. Považujeme proto za důležité realizovat kontrolu a aktualizaci skupiny tvůrců i adresáře uživatelů DASTA.

 

Prosíme vás proto o kontrolu svých adres - viz dále.

 

 

A.) Datový Standard - výzva tvůrcům ke kontrole adres

 

 

Prosíme, zkontrolujte zejména:

 

1.

Zda je v číselníku firem uvedena vaše firma a zde jsou údaje korektní - viz Kód firmy.

Pokud je potřeba realizovat opravu, změnu, doplněk, napište správci datového standardu.

 

 

2.

Pokud patříte k tvůrcům DS3 nebo DS4, je vaše e-mailová adresa zařazena do elektronické konference „DASTA_VYVOJ“ a dostáváte informace nebo výzvy touto cestou (poslední se týkala toho upgrade).

 

 

Pokud patříte k tvůrcům DS a nic vám nepřišlo (nechodí), napište správci datového standardu a sdělte svoji adresu pro tuto činnost určenou a uveďte, že chcete být nadále zapojen do této konference.

 

 

Pokud se chcete nově aktivně zapojit do dalšího rozvoje DASTA, nebo chcete aktivně zapojit vaše další kolegy, napište správci datového standardu a sdělte svoji e-mailovou adresu pro tuto činnost určenou a uveďte, že chcete být nově zapojen do této konference a specifikujte, která oblast vás především zajímá (DS3, DS4, NČLP, problematika LIS, problematika KU,...). Uveďte také svoji firmu (neplyne-li z adresy).

 

 

- - -

 

V současné době připravujeme novou formu práce skupiny DASTA a jednáme s MZ o nové formě spolupráce. Budeme informovat cestou konference DASTA_VYVOJ. (Její název bude za čas zřejmě pozměněn a bude převedena na novou platformu. Vše je v jednání, řeší ČSZIVI. Včas sdělíme.)

 

 

 

B.) Datový Standard - výzva uživatelům ke kontrole adresy

 

Pokud patříte k již registrovaným uživatelům DS3 nebo DS4, je vaše e-mailová adresa zařazena do seznamu „DASTA_08“ a dostáváte zhruba 6x do roka informace o upgrade nebo jiné související (poslední se týkala toho upgrade). Pokud vám nyní nic nepřišlo (nechodí), napište správci datového standardu a sdělte svoji adresu pro tuto činnost určenou a uveďte, že chcete být zařazen do seznamu uživatelů DASTA.

 

Totéž platí pro uživatele nové. Podobně můžete nahlásit i své další kolegy.

 

 

Upozornění - v každé firmě, vytvářející zdravotnické informační systémy, by měl být alespoň jeden pracovník, který bude zařazen do tohoto seznamu, aby byla zajištěna informovanost v praxi.

 

 

C.) Upozornění k DS3 a DS4

 

Připomínáme, že DS3 je nadále rozvíjen pouze po linii nezbytné údržby, hlavní rozvoj je soustředěn na DS4, jehož významná inovace proběhla v červnu 2012.

 

V DS4 jsou mimo jiné k dispozici datové bloky KU pro realizaci řady objednávek a zpráv, nové bloky pro ÚZIS (registry NOR a NRZ), bloky pro komunikaci se ZZS atd. Uživatelům DS3 doporučujeme podrobnější seznámení s DS4 a zvážení brzkého přechodu na tuto výrazně lepší a pro praxi vhodnější verzi.

 

V následujícím období by měla být v DS4 dořešena problematika speciálních zpráv, další formalizace zpráv, inovace urgentních datových bloků, realizace nástrojů pro sjednocování identifikačních údajů v IS atd.

 

Postupně také probíhají přípravné práce na realizaci jazykových variant významných číselníků užívaných v DS3 a DS4, zejména NČLP i jeho interních číselníků a číselníků KU.

 

Aktuální verzi standardu (DS3, DS4 i NČLP) i základní potřebné informace najdete na adrese webových služeb https://ciselniky.dasta.mzcr.cz i na nové adrese https://www.dastacr.cz/ (k dispozici od června 2012).

Na webových službách jsou i původní verze DS a číselníků, na DASTACR pouze vždy aktuální platná.

Webové služby jsou určené především pro automatické stahování dat, DASTACR pro odbornou veřejnost.

 

 

D.) Upozornění k užívání NČLP, chyby v praxi, informace k upgrade

 

V poslední době jsme se v praxi setkali s řadou chyb. Považujeme za potřebné na ně upozornit, mohou se opakovat na více místech. Upozornění jsme realizovali formou připomenutí toho, co je již po delší čas součástí DS i NČLP, ale bývá opomíjeno.

 

1.

Připomínáme, že v NČLP jsou poměry (frakce) vyjadřované s rozměrem „1“, ne v „%“.

Jen výjimečně a na žádost jsou připravované paralelní druhotné položky v procentech.

Pracuje-li laboratoř s %, je nutné zajistit při sdělování prostřednictvím DASTA a NČLP příslušný přepočet.

 

2.

Připomínáme, že při realizaci vazeb na NČLP je nutné rozlišovat druhy veličin.

Pokud jsou odlišné, ale je možný vzájemný převod, musí být náležitě ošetřeno dle pravidel DASTA.

 

3.

Připomínáme, že položky typu „titr“ mají formát „T“ a zobrazují se jako 1:sdělená hodnota!

(Sdělování hodnoty bez předsazení řetězce „1:“ je chybné!)

 

4.

Pokud je v NČLP uvedena jednotka arb.j., nelze ji zaměňovat za jednotky typu U/l (kU/l či IU/l)!

Jednotky typu U/l jsou prakticky zaměnitelné za IU/l (IU/l se užívají tam, kde je k dispozici mezinárodně uznávaný kalibrátor, jinak je používáno U/l).

 

5.

Všude, kde je v NČLP definována položka s výsledkem semikvantitativním či kvalitativním, má tato položka definovaný formát hodnoty FR (tj. formalizovaný text), tudíž se zde může vyskytnout pouze formalizovaný text (viz příslušná matice textových výsledků MTV) a rozhodně ne číslo v U/l či v jiných jednotkách.

 

Příklad:

Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako  „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrální množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku  vrf.

Pozor, nezaměňovat s numerickými výsledky sdělovanými prostřednictvím bloku  vrn !

 

Poznámka:

Arbitrární množství 0 až 5 bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně: negativní = 0, stopa = 1, + = 2, ++ = 3, +++ = 4, ++++ = 5 (původní = nové).

 

6.

Od DS 03.14.01 resp. DS 04.05.01 jsou zavedena bezpečnostní opatření, která umožňují kontrolu přijímaných numerických hodnot sdělovaných prostřednictvím datového bloku VRN. Současně je také zjednodušeno sdělování non‑NČLP položek. Ač toto bylo zavedeno od 1.7.2010, není dosud tato významná inovace  v patřičném rozsahu promítnuta do praxe!

Viz též dokument k bloku VR z DS3 a DS4: Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.

 

7.

Pro formalizované předávání laboratorních dat mezi více IS by měl být využíván pouze NČLP. Pokud potřebná položka v NČLP není k dispozici, požádejte o její doplnění.

K objednávce položek NČLP využívejte formulář - např.  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.

 

 

 

Pro vaši informaci k současnému upgrade NČLP:

 

V oblasti hematologie probíhá revize položek NČLP, první úpravy a doplňky jsou součástí tohoto upgrade, další budou zařazeny do červnového upgrade (zejména agregace trombocytů). Hematologové vytvářejí řadu nových položek a některé zastaralé nebo již nevhodné označují jako „neaktuální“.

 

V oblasti transfúzní medicíny se připravuje několik inovací a nových položek v souladu s doporučením TSL. Úpravy se týkají mimo jiné systému krevních skupin AB0Rh s ohledem na doporučení transfuzní společnosti k vyjadřování výsledků RhD (Rh Dw/v). Toto bude k dispozici v dalším upgrade.

 

V oblasti imunologie bylo žádáno doplnění dalších specifických IgE, v současné době však probíhá jednání o tom, zda je vhodné pokračovat dále touto cestou, nebo realizovat spíše formou strukturované speciální položky a číselníků - bude diskutováno se správci NČLP i s tvůrci LIS a zainteresovanými tvůrci ostatních IS.

 

V oblasti mikrobiologie byly učiněny významné kroky k dokončení inovace datových bloků a číselníků pro formalizované sdělování mikrobiologických vyšetření, uvítáme aktivní zájemce o tuto problematiku!

 

 

 

E.) Náměty k dalšímu rozvoji

 

Prosíme, své náměty k dalšímu rozvoji DS3, DS4 i NČLP zasílejte na adresu správce datového standardu.

 

.