*vrn - vyšetření laboratorní pro numerické hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro numerické hodnoty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP

2. viz nazvy - poznámky

prepocet

e

?

přepočet hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou

pokyny:

viz prepocet - pokyny

poznámky:

jen fakultativní použití (dle rozhodnutí příjemce)

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis

priznak_kvant

a

1

1

příznak hodnoty kvantity

(ve vazbě na hodnotu)

[LVPHKN] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

1. v bezprostřední vazbě na ”hodnotu”

2. viz priznak_kvant - pokyny

hodnota

e

-14

1

hodnota (vlastní výsledek)

číslo (znakově)

pokyny:

V jednotkách definovaných v elementu jednotka.

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

 

poznámky:

viz hodnota - poznámky

 

Viz též priznak_kvant - pokyny

 

Upozornění: je nutné rozlišovat hodnoty položek s ohledem na typ "vznik" u koncentrací a odpadů

od DS 3.01.01 nově tvar semilog.

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis

jednotka

e

-20

1

jednotka, ve které je uvedena sdělovaná hodnota (vlastní výsledek)

text

pokyny:

viz jednotka - pokyny

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

nové od 03.14.01

 

04.24.01

aktualizace pokynů

barva_lab

e

7

?

barva pro zobrazení hodnoty doporučená laboratoří

zadává se

hexadecimálním kódem - viz seznam hodnot

pokyny:

viz barva_lab - pokyny

nové od

4.18.03

formrm

a

1

1

 

 

formát referenčních mezí

[NCLPFRM]  #!, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

viz formrm - pokyny

viz formrm - upozornění

nové od

4.18.03,

přesun z bloku skala;

od 4.19.01 povinné!

nejistota

e

?

nejistota stanovení výsledku

pokyny:

pokud je sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty (výsledku)

poznámky:

viz nejistota - poznámky

nové od  03.01.01

hodnocení

 

e

 

/?

hodnocení výsledku

pokyny:

1. lze sdělovat buď element skala, nebo hodnoceni - ne oba!

2. je nedílnou součástí výsledku

3. viz hodnoceni - pokyny

nové od

DS 4.13.01

DS 3.20.01

skala

e

/?

škála (referenční meze) vázané k hodnotě výsledku

pokyny:

1. lze sdělovat buď element skala, nebo hodnoceni - ne oba!

2. pokud je škála sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty výsledku, ukládá se

3. je zadávána

v jednotkách definovaných v elementu jednotka

4. viz skala - pokyny

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a popis

pozn

e

-255

?

poznámka textová

volný text

pokyny:

viz pozn - pokyny

 

Pouze fakultativní!

DS 4.12.01

 

DS 3.19.03

rozšířen popis

vrnAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

Zásadní informace a pokyny k bloku VRN - viz: 

Zobrazování numerických výsledků (3/2019)

 

Doplňující informace:

Sdělování numerických hodnot v bloku VRN (7/2010)

 

 

Upozornění:

Týká se pouze položek numerických, ne semikvantitativních či kvalitativních sdělovaných prostřednictvím MTV.

Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrální množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku  vrf.

Pozor, nezaměňovat!

 

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. Sdělování může být předmětem domluvy komunikujících stran.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.  Podrobněji v bloku nazvy.

 

prepocet

pokyny:

Údaje zasílané ve fakultativním bloku prepocet slouží pro korektní přepočítávání hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou.

Pokud odesílající strana používá u této sdělované hodnoty jiné jednotky, může je sdělit prostřednictvím tohoto fakultativního bloku.

Pokud se příjemce rozhodne použít v bloku nabízenou jednotku, musí zajistit přepočet sdělované hodnoty i škály (je-li) a také příslušných nejistot (jsou-li) či jiných údajů.

Viz blok prepocet.

 

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.

Prohlížecí programy nemusí tento převod jednotky zajišťovat - mohou pracovat pouze s jednotkou NČLP!

 

 

priznak_kvant

obsah číselníku LMPHKN:

Příznak hodnoty kvantity:

R - interpretuje se ”rovná se”

M - interpretuje se ”menší než”

V - interpretuje se ”větší než”

 

pokyny a poznámky:

Číselná hodnota výsledku v jednotkách a ve formátu určeném popisem v NČLP  (viz [NCLPFH]), vyjádřená s ohledem na příznak hodnoty (viz [LVPHKN]).  Formát je zadáván v bloku ku_z_lab v položce "typpol_fh".

 

Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.

Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou; zadává se plný počet desetinných míst.

Pokud je zadáván výsledek typu ”titr”, je ukládáno číslo celé a teprve při vysazování výsledku budou před toto číslo předsunuty dva znaky ”1: ”. Výsledky typu titr nelze sdělovat jinou formou ani s jinou jednotkou (vždy arb.j.).

 

Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd.  Tento tvar je určen k zobrazování extrémně velkých nebo malých čísel. Je určen jen pro speciální položky NČLP.

 

 

hodnota

Hodnota je sdělována s rozměrem uvedeným v povinném elementu jednotka. Pravidla pro volbu jednotky, kontrolu jednotek a řešení případných kolizních stavů včetně podrobných pokynů - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

Pravidla pro zobrazování hodnoty (formát) - viz pokyny k položce priznak_kvant (výše) a typpol_fh v bloku ku_z_lab.

Zobrazovaný počet desetinných míst plyne z typpol_fh (viz nadřazený blok ku_z_lab).

 

pokyny a poznámky:

Numerické výsledky jsou nejčastěji sdělované k položkám NČLP, které mají typ "vznik" (viz [NCLPVZNK] ):

M = měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

V = výpočty (kromě typu vznik "D")

D = výpočty odpadů vztažené k časovému intervalu 24 hodin

L = laboratorní informace (objem, čas atd.)

P = klinické informace o pacientovi

 

Zvláštní pozornost zasluhují položky obsahující hodnoty pro "odpady za 24 hod", které jsou typu "vznik" = D a které by v praxi měly být současně sdělované s odpovídající koncentrací (položka typu "vznik" = M) a s informací o objemu za sledované časové období (položky typu "vznik" = L). Z definice položek typu "vznik" = D plyne, že jsou vždy vztahované k časovému intervalu 24 hodin (jednotky jsou ve tvaru xx/d - například mmol/d nebo mg/d) a proto je nelze použít pro ta vyšetření, kde byl sběr realizován záměrně za kratší časové období (například při bilančním sledování odpadů po osmi nebo dvanácti hodinách).

 

Za korektní ošetření a použití položek typu "vznik" = D (sdělování odpadů) ručí odesílatel.

 

V případě bilančního sledování v intervalu 12, 8 nebo 6 hodin jsou laboratoří sdělovány pouze koncentrace naměřené ve vyšetřovaných materiálech společně s příslušnými objemy za čas a mohou být sdělovány celkové odpady za příslušné sledované období (položky typu "vznik" = V se systémy PT(TE) respektive sumární PT(TE24)) a případně též celkové příjmy (systém PT(IN), PT(IN24)) nebo bilance (PT(BA), PT(BA24)). Případné dopočty odpadů za tyto časové intervaly společně s dalšími výpočty již zajistí informační systém příjemce zpracovávající bilanční přehledy. Vzhledem k tomu, že bilancování v časových úsecích kratších než 24 hodin je problematické, neřeší zatím DS tuto problematiku (řešení bude možné až po vzájemné dohodě řešitelů systémů pro ARO a JIP).

Zde je samozřejmě nutné pracovat s korektními časy událostí - viz  událost.

 

V případě, že se jedná o sběr za 24 hodin, jsou sdělovány koncentrace a příslušný objem za čas a výpočty odpadů realizuje informační systém příjemce, odpady může také rovnou vypočítat informační systém odesílatele a sdělit je současně. Pokud by však došlo k následné opravě údajů, musí být vše korektně realizováno pro příslušnou koncentraci i odpad! Tyto "nebilanční" odpady mohou být také počítány i za období kratší než 24 hodiny (např. pokud sběr moči trval pouze 20 hodin) ale musí být vhodně přepočítány a čas sběru musí být korektně uveden. Interpretační škály jsou pro odpady vytvářené ve vztahu k intervalu 24 hodin.

 

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DT (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

 

jednotka

pokyny:

Vždy je povinně zasílána jednotka, v níž je sdělována hodnota vyšetření a sdělované škály (referenční meze).

Pokud se jednotka váže k položce z NČLP (typu N = národní), uvádí se vždy tato jednotka z NČLP (záměrná duplicita).

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

barva_lab

seznam hodnot:

#800000, #FF0000, #FFA500, #FFFF00, #808000, #800080, #FF00FF, #FFFFFF, #00FF00, #008000, #000080, #0000FF, #00FFFF, #008080, #000000, #C0C0C0, #808080

Podrobnější informace - viz tabulka základních barev.

 

pokyny:

Doporučení laboratoře k volbě barvy pro zobrazování a tisk sdělované hodnoty s ohledem na její interpretaci.

Pravidla pro volbu barvy definuje laboratoř a sděluje prostřednictvím vydávané „Laboratorní příručky“.

Jedná se pouze o doporučení, fakultativní údaj.

 

formrm

číselník hodnot (viz [NCLPFRM]):

0

Bez referenčních mezí

1

Referenční meze ve tvaru: "dolní ref.mez-horní ref.mez"

2

Referenční meze ve tvaru: "větší než dolní ref. mez"

3

Referenční meze ve tvaru: "menší než horní ref. mez"

 

pokyny

Formát referenčních mezí je definován v NČLP, v LČLP může být změněn ve vazbě na v LČLP definované referenční meze a škály. Z formátu referenčních mezí je následně odvozováno vložení datového bloku skala (v případě formrm = 1, 2, nebo 3), nebo datového bloku hodnoceni (může být vložen v případě formrm = 0). Podrobnější informace - viz Zobrazování numerických výsledků.

 

upozornění:

Formát referenčních mezí byl původně vložen do bloku skala, ale po doplnění bloku hodnoceni a s ohledem na některé problematické situace v praxi, byl přesunut z bloku skala do bloku vrn, z něhož je blok skala volán. Vzhledem k tomu, že formrm určuje, jak bude sdělovaná hodnota interpretovaná a vzhledem k tomu, že může být v LČLP definován jinak, než je jeho definice v NČLP, je od verze 4.19.01 zaveden jako povinný. (V přechodném období od verze 4.18.03 do 4.19.01 byl nepovinný a paralelně zůstal i v bloku skala.)

Pokud je formrm = 0, blok skala se nezařazuje, fakultativně může být vložen blok hodnoceni - toto je věcí IS odesílatele.

 

 

nejistota

poznámky:

Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

 

skala

pokyny a poznámky:

Škály jsou vždy v jednotkách definovaných v povinném elementu jednotka. Slouží k hodnocení výsledku.

Škály jsou přebírány z programu ČLP, nebo ze systému SLP, respektive z korektní databáze IS odesílatele.

S4 a S5 (referenční meze) jsou povinné, jsou zobrazovány v nálezech (s ohledem na formát referenčních mezí [NCLPFRM]).

Referenční meze jsou součástí výsledku - je nutné zajistit jejich ukládání s výsledkem nebo jejich jednoznačné rekonstruování.

Pokud je zasílán blok (element) hodnocení, nesmí být zasílán blok skala (buď, nebo).

Blok skala je vkládán jen pokud je formrm = 1, 2, nebo 3.

Podrobné informace a pokyny - viz Zobrazování numerických výsledků a Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.

Viz též  [LCLPSKAL].

 

hodnocení

pokyny a poznámky:

Blok hodnocení je zasílán jen tehdy, je-li požadováno sdělení číselné hodnoty bez referenčních mezí (škály) současně s textovým hodnocením této naměřené hodnoty. Pokud je textové hodnocení prováděné expertem, hodnotitel se uvádí.

Textové hodnocení naměřené hodnoty je součástí výsledku, je nutné zajistit jeho ukládání.

Pokud je zasílán blok (element) hodnocení, nesmí být zasílán blok skala (buď, nebo).

Blok hodnocení může být vložen jen v případě formrm = 0.

 

Poznámky:

Pokud by bylo zasíláno pouze textové „hodnocení“ bez číselné hodnoty, realizuje se prostřednictvím bloku vrf.

Pro textové interpretace slouží položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, v kterých může být zasílán interpretační text ke skupině vyšetření; realizuje se prostřednictvím bloku vrb.

 

Podrobné informace a pokyny - viz Zobrazování numerických výsledků.

 

pozn

pokyny a poznámky:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

 

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DTP (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

 

Poznámka:

Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením.