*skala - hodnotící škála

Škála pro hodnocení výsledku připravená k příslušnému numerickému výsledku příslušného pacienta.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

s1

e

?

škála 1 (mez dolní)

číslo znakově

pokyny:

1. v jednotkách, v nichž je zadána sdělovaná hodnota výsledku

2. viz s1, ... , s8 - pokyny

od

DS3.14.01

změna

popisu

s2

e

?

škála 2

číslo znakově

dtto

s3

e

?

škála 3

číslo znakově

dtto

s4

e

1

škála 4

(referenční mez dolní)

číslo znakově

dtto

s5

e

1

škála 5

(referenční mez horní)

číslo znakově

dtto

s6

e

?

škála 6

číslo znakově

dtto

s7

e

?

škála 7

číslo znakově

dtto

s8

e

?

škála 8 (mez horní)

číslo znakově

dtto

formrm

 

 

 

formát referenčních mezí

(formát pro zobrazování r.m.)

[NCLPFRM]  #!

pokyny:

od verze 4.18.03 je formrm přesunut do bloku vrn;

od verze 4.19.01

přesunuto

do vrn!

typ

a

1

?

volba škály – typ

[LVVIST] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

1. implicitně = L

2. viz typ - pokyny

atribut

a

-8

?

volba škály – atributy

[LVVISA] #+, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

viz atribut - pokyny

ve verzi 4.23.03 doplněn obsah

udalost

e

-8

*

volba škály – událost

[NCLPUVIS] #, položka klic

poznámky:

viz udalost - poznámky

od verze DS4.20.01 změněno na element

s možností

opakování

algoritmus

a

-8

?

volba škály - algoritmus

[NCLPAVIS] #!, položka klic

poznámky:

viz algoritmus - poznámky

s_hodn_o

a

-2

?

hodnocení dle škály 

(orientační)

-4,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4

poznámky:

viz s_hodn_o - poznámky

t_hodn_o

a

-2

?

hodnocení dle trendu

(orientační)

-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3

poznámky:

viz t_hodn_o - poznámky

interpret_g_z

e

-35

?

interpretační graf základní

volný text

poznámky:

viz interpret_g_z - poznámky

skalaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Datový blok skala je běžně volán z datového bloku  vrn a od DS 03.14.01 může být také volán z datového bloku prepocet .

Viz též - zobrazování numerických výsledků.

 

Informace k tvorbě věkových kategorií pro škály (referenční meze): Škály - věkové kategorie

 

s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8

pokyny:

Hodnotící škála je dodávána z LIS odesílatele. Pracuje se s lokální laboratorní škálou (typ = L), škála typu „N“ je sdělována výjimečně.

(K její přípravě lze využít program ČLP, systém SLP, nebo příslušně vybavený LIS čerpající podklady z NČLP.)

 

Celá osmibodová stupnice je sice doporučovaná, ale není povinná. Vždy (je-li to smysluplné) musí být vypracovány alespoň referenční meze dolní a horní (S4 a S5) a měly by být připraveny mezní hodnoty (S1 a S8).

Referenční meze (S4, S5) respektují formát referenčních mezí formrm, sdělovaný v bloku vrn současně s numerickou hodnotou. V případě formrm = 1 jsou sdělované obě referenční meze S4 a S5. V případě formrm = 2 nebo 3 se do nezobrazované hodnoty (S4, nebo S5) uvádí nejnižší, respektive nejvyšší změřitelná hodnota, aby byla splněna povinnost vyplnění obou položek S4 a S5.

 

Škála je vždy v jednotkách definovaných k příslušné sdělované položce  - tj. k hodnotě, k níž se vztahuje.

(Případný přepočet - viz prepocet ).

Další informace - viz  [LCLPSKAL].

 

Pokud je pro položku, k níž je sdělována škála, definován formát hodnoty "E" (viz [NCLPFH]  a viz položka "typpol_fh" v ku_z_lab), mohou být hodnoty některých z údajů s1 až s8 v semilogaritmickém tvaru "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd. Tento semilogaritmický formát se v definicích položek NČLP nevyskytuje, může být zaveden lokálně.

 

 

typ

obsah číselníku LVVIST:

Volba škály – typ:

N = národní přebíraná z NČLP (výjimečné použití)

L = lokální z LČLP (běžná varianta)

 

pokyny:

Atribut typ sděluje, jaká škála byla pro hodnocení použita.

Pro tvorbu nálezové sestavy je přípustná škála lokální (L) nebo výjimečně používaná škála individuální (I) vázaná k pacientovi (považuje se zde za L = lokální).

Škály národní (N) nejsou určeny pro běžné nálezy - jsou pouze vzorem či příkladem pro tvorbu škál lokálních.

 

atribut

obsah číselníku LVVISA:

Volba škály – atribut:

P = dle pohlaví (přednostně se pracuje s elementem sex_klin, jinak s elementem sex z bloku ip)

V = dle věku

H = dle hodiny odběru (viz ”denní cykly”)

U = dle události - její upřesnění je v elementu udalost

O = dle způsobu odběru - upřesnění může být realizováno prostřednictvím elementu udalost

D = dle diety /předpřipraveno/

A = algoritmem definovaným v NČLP - jeho upřesnění je v položce ”algoritmus” /předpřipraveno/

 

pokyny:

Atributy, na jejichž podkladě byla škála konstruována (vybírána). Lze zadávat až 8 atributů z příslušného číselníku:

Jednotlivé atributy nejsou v řetězci oddělovány žádným oddělovacím znakem. Na pořadí nezáleží.

 

udalost

poznámky:

Klíč události, která se podílela na výběru škály. Váže se k výše uvedené položce atribut = „U“.

Upřesnění vázané k atributu ”U”.

Podrobněji viz „číselník událostí z hlediska interpretace“ [NCLPUVIS]. V NČLP viz též položky s kategorií „ISSKAL“.

 

Aktuální obsah a pokyny k inovované verzi číselníku v DS 4.19.03 a doplnění v DS 4.23.03 s vyznačením novinek:

 

GRAV

Gravidita (NČLP typu „U“ 20057 - může být uvedena časová vzdálenost od počátku ve dnech)

 

DMC

Den menstruačního cyklu (NČLP typu „U“ 20461 - uvádí se časová vzdálenost ve dnech)

 

FOLIKUL

Folikulární fáze (NČLP typu „U“ 20467)

 

OVUL

Ovulační fáze (NČLP typu „U“ 20562)

 

LUTEAL

Luteální fáze (NČLP typu „U“ 20495)

 

PREMENO

Premenopauza (NČLP typu „U“ 20895) - nové od DS 4.19.03

 

PERIMENO

Perimenopauza (NČLP typu „U“ 20893) - nové od DS 4.19.03

 

POSTMENO

Postmenopauza (NČLP typu „U“ 20894) - nové od DS 4.19.03

 

MENOP

Menopauza (NČLP typu „U“ 20496) … původní zavedená položka, nyní již neužívat

 

PREDPODL

Před podáním léku (NČLP typ „I“ 20952) ­- nové od DS 4.19.03, doplněné od DS 4.23.03

 

POSTPODL

Po podání léku (NČLP typ „I“ 20952) - nové od DS 4.19.03, doplněné od DS 4.23.03

 

KONTPODL

Kontinuální podávání léku (NČLP typ „I“ 20952) - nové od DS 4.19.03, doplněné od DS 4.23.03

 

VSED

Odběr vsedě (NČLP typu „L“ - Typ odběru; syst_SAMPLING_DTP - k odpovídajícímu zasílanému materiálu) - nové od DS 4.19.03

V DS 4.23.03 doplněna vazba na praktičtější a jednoduší formu sdělení prostřednictvím položky NČLP 20953

 

VLEZ

Odběr vleže (NČLP typu „L“ - Typ odběru; syst_SAMPLING_DTP - k odpovídajícímu zasílanému materiálu) - nové od DS 4.19.03

V DS 4.23.03 doplněna vazba na praktičtější a jednoduší formu sdělení prostřednictvím položky NČLP 20953

 

PREDDIAL

Před dialýzou (NČLP typu „I“ 20951)

 

POSTDIAL

Po dialýze (NČLP typu „I“ 20951)

 

NASLDIAL

Následná dialýza (NČLP typu „I“ 20951)

 

DRUGDOSE

Po podání určené dávky přípravku (pro funkční test) - upřesněné v DS 4.19.03

 

NEZRNOV

Nezralý novorozenec (nyní se zadává pouze volným textem prostřednictvím žádanky)

 

Další souhrnné informace k položkám NČLP pro výběr škál - doplnění ve verzi DS 04.23.03:

Položky NČLP pro výběr interpretačních škál

 

 

algoritmus

poznámky:

Klíč algoritmu, který byl použit ke konstrukci škály. Předpřipraveno.

Práce s algoritmem bude podrobněji zpracována, bude-li o tento nástroj projeven zájem - předpřipraveno.

 

s_hodn_o

poznámky:

Hodnocení výsledku - porovnání hodnoty s příslušnou odpovídající škálou S1 až S8.

Hodnocení je ve formě stupnice ”-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4”, kde 0 sděluje, že výsledek leží v referenčních mezích.

Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.

Může být (po dohodě) zobrazováno symboly - například  ”++” = 2 nebo  ”- -” = -2 .

Vychází se zde ze škál (osmi bodových), zavedených v NČLP. (Viz též program ČLP a systém SLP.)

 

t_hodn_o

poznámky:

Hodnocení výsledku - hodnocení trendu (změny oproti minulému vyšetření).

Hodnocení je ve formě stupnice ”-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3”, kde 0 sděluje, že nebyl zaznamenán ani významný nárůst ani pokles.

Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.

Příklad:

LIS předávající výsledky má např. nastavené u metody S_UREA kriteria, že pokud se výsledek (pro téhož pacienta a tutéž položku) od předchozího výsledku, který není starší než 1 týden, liší o:

-         méně než 15%, je hodnocení ve tvaru ”0”

-         více než 15% a méně než 30% je hodnocení ve tvaru ”1” při nárůstu a ”-1” při poklesu

-         více než 30% a méně než 45% je hodnocení ve tvaru ”2” při nárůstu a ”-2” při poklesu

-         nad 45% je hodnocení ”3” nebo ”-3”

Může být zobrazováno s pomocí znaků >, <, >> aj.

Při přípravě hodnocení mohou být uvažovány i další atributy - gravidita a týden těhotenství atd.

 

interpret_g_z

poznámky:

Hodnocení hodnoty výsledku a trendu v symbolické znakové formě (znaky mohou být přímo zobrazeny v nálezu).

Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.

Vychází se zde ze škál (osmi bodových - definovaných v programu ČLP a systému SLP), formátu ref. mezí a naměřené hodnoty.

Interpretační graf je připraven ve znakovém tvaru, vysazuje se přímo do nálezové sestavy (vpravo za výsledky).

Nebyla zavedena povinnost ukládat tento graf do databáze příjemce! Graf je rekonstruovatelný z naměřené hodnoty a sdělené škály.